Zwroty VAT

2024-07-10

 

Zwroty VAT stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Wstrzymywane zwroty VAT mogą zaburzyć płynność finansową firmy i wpłynąć na jej funkcjonowanie.

Kancelaria Skarbiec świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy przedsiębiorcom przy uzyskiwaniu zwrotów podatku VAT. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, kancelaria oferuje wsparcie w procesie zwrotu nadpłaconego podatku VAT oraz podejmuje działania w celu minimalizacji ryzyka błędów związanych z rozliczeniami VAT.

Zespół specjalistów w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości oferuje przedsiębiorcom kompleksową analizę dokumentacji księgowej oraz rozliczeń VAT. Następnie, kancelaria podejmuje działania w celu uzyskania zwrotu podatku VAT, jeśli zachodzą do tego podstawy.

Przy wsparciu Kancelarii Skarbiec oraz biura rachunkowego Skarbiec Corporate Services przedsiębiorcy mogą liczyć na profesjonalne przygotowanie niezbędnych dokumentów podatkowych oraz wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi. Kancelaria podejmuje również działania w zakresie reprezentacji klienta oraz reagowania na wszelkie zapytania organów podatkowych związane z procesem zwrotu VAT (czynności sprawdzające, kontrole podatkowe).

Dodatkowo, kancelaria oferuje także pomoc przy interpretacji przepisów podatkowych oraz wspiera przedsiębiorców w zagadnieniach dotyczących optymalizacji rozliczeń VAT oraz minimalizacji ryzyka podatkowego związanego z podatkiem VAT.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu Kancelarii Skarbiec, przedsiębiorcy mogą skutecznie zminimalizować ryzyko błędów i nieprawidłowych rozliczeń podatkowych, a także uzyskać wsparcie w uzyskaniu należnych im zwrotów nadpłaconego podatku VAT.

 

Zwroty VAT – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Firmie należą się odsetki za zwłokę organu w zwrocie VAT także, gdy wynika on ze złożonej przez firmę korekty

2021-02-08: Wydana z końcem stycznia opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomina przedsiębiorcom, że mogą oni dochodzić od organów podatkowych zapłaty odsetek za zwłokę w zwrocie VAT nie tylko, gdy organ przedłuża zwrot celem weryfikacji jego zasadności, ale także, gdy to sam przedsiębiorca skoryguje złożoną już deklarację VAT, i w wyniku tego powstanie nadwyżka w podatku od towarów i usług uprawniająca do zwrotu. Mimo złożenia tej korekty oraz jej przyjęcia organ ociąga się ze zwrotem.

Robert Nogacki: 4,5 roku czekania na zwrot, bo zdaniem fiskusa spółka nie nabyła nieruchomości, a zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2020-05-11: Przedsiębiorca 4,5 roku toczył spór z fiskusem o zwrot podatku od towarów i usług. Pomimo iż przy nabyciu nieruchomości zrezygnował z możliwości skorzystania ze zwolnienia, zgłosił transakcję do opodatkowania VAT i podatek uiścił, fiskus odmówił mu prawa do późniejszego jego odliczenia. Stwierdził bowiem, że przedsiębiorca nie nabył nieruchomości, a zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W obronie spółki stanął sąd, pouczając fiskusa, że: „Sam fakt wykorzystywania nieruchomości w działalności gospodarczej – bez wykazania ich organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa – nie daje podstaw do przyjęcia, że nieruchomości te samodzielnie tworzyły zorganizowaną część przedsiębiorstwa” (wyrok WSA we Wrocławiu, sygn. I SA/Wr 676/17).

Robert Nogacki: Przedsiębiorca nie odpuścił. Mimo odzyskania zwrotu VAT żądał zbadania, czy organ w ogóle miał prawo go wstrzymywać

2020-08-17: Urząd skarbowy przez dwa i pół roku wstrzymywał i przedłużał termin zwrotu VAT. Przedsiębiorca wniósł zażalenie do organu drugiej instancji, ale zanim ten je rozpatrzył, urząd skarbowy dokonał zwrotu podatku. Organ odwoławczy uznał więc postępowanie za bezprzedmiotowe i umorzył je. Przedsiębiorca jednak nie odpuścił i domagał się zbadania, czy urząd miał w ogóle prawo wstrzymywać należny mu zwrot.

Robert Nogacki: Nawet pomimo korzystnych dla przedsiębiorców wyroków fiskus potrafi latami wstrzymywać należne im zwroty VAT, wnosząc skargi do NSA

2020-11-03: „Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie”. Cytat z kultowej komedii „Sami swoi” wpisuje się w podejmowane przez organy podatkowe działania wobec przedsiębiorców w kwestii niezwracania im należnych środków z tytułu nadpłaconego VAT, mimo uzyskania przez tych przedsiębiorców korzystnych dla siebie wyroków sądów. Cynicznie przyznając się do świadomości co do zapadłych wyroków uchylających postanowienia o przedłużaniu terminu zwrotu VAT, organy nie zamierzają zwracać pieniędzy. Zamiast tego, tłumacząc się oczekiwaniem na uprawomocnienie wyroku, wydają kolejne postanowienia wstrzymujące zwrot.

Robert Nogacki: Kontrole skarbowe a zwrot podatku VAT

Podatnik, u którego różnica między wartością podatku VAT należnego i naliczonego jest ujemna, może otrzymać zwrot środków na konto. Występując o zwrot, powinien jednak uzbroić się w cierpliwość – długie okresy przewidziane przez ustawę i kontrola, która niechybnie zostanie wszczęta, mogą sprawić, że na pieniądze trzeba będzie poczekać nawet kilka miesięcy dłużej niż przewiduje to ustawa, a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat.

Robert Nogacki: Zwrot VAT a dysponowanie zwrotem

Urząd skarbowy musi poczekać z zaliczeniem nadwyżki podatku od towarów i usług na poczet zaległości podatnika bądź na poczet przyszłych zobowiązań do czasu, aż rozstrzygnie, czy jej zwrot rzeczywiście się należy.

Robert Nogacki: Fiskus nie zwróci podatnikom pieniędzy, bo jemu przydadzą się bardziej

Podwyższone od 1 stycznia 2011 r. podstawowe stawki VAT miały obowiązywać przez 3 lata. Pierwotny plan zakładał, że podatnicy tylko chwilowo będą się dorzucali do budżetu państwa, a stawki 22% i 7% VAT powrócą wraz z początkiem 2014 r. W sierpniu 2018 r. minister finansów potwierdziła, że wyższe stawki podatku od towarów i usług zostaną utrzymane także w 2019 r., gdyż pieniądze przydadzą się bardziej państwu niż podatnikom.