Resort finansów chce ułatwień dla biur usług płatniczych

Resort finansów chce ułatwień dla biur usług płatniczych

2014-03-31

 

Wyłączenie biur usług płatniczych spod nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego oraz likwidacja obowiązku podpisywania przez te placówki umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia – przewidują zmiany w prawie, przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Przygotowane przez resort finansów założenia zmian w ustawie o usługach płatniczych oraz ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym mają na celu zmniejszenie barier w działalności biur usług płatniczych.

 

Zmiany w kompetencjach KNF

 

Proponowane zmiany przewidują likwidację nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) nad biurami usług płatniczych. KNF nadal będzie odpowiadała za: prowadzenie rejestru biur usług płatniczych, dokonanie wpisu do rejestru oraz wykreślenie biura z rejestru.

Wprowadzona będzie zryczałtowana roczna opłata na pokrycie kosztów działań podejmowanych przez KNF wobec tych biur w miejsce opłat na pokrycie nadzoru uzależnionych od wartości dokonanych transakcji płatniczych.

 

Ułatwienia w prowadzeniu działalności

 

Wpis do rejestru biura usług płatniczych ma być dokonywany automatycznie, po przekazaniu przez przedsiębiorcę wniosku. Biura będą miały także obowiązek sporządzenia planu finansowego i programu działalności na pierwsze 12 miesięcy.

Po wejściu w życie zmian, biura usług płatniczych nie będą musiały podpisywać umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia. Jednocześnie biura będą miały obowiązek informowania klientów o posiadaniu wskazanego wyżej zabezpieczenia finansowego (zawartego na warunkach dobrowolności) bądź też o braku posiadania takiego zabezpieczenia, jak również o warunkach zawarcia zabezpieczenia finansowego.

Projekt przewiduje zniesienie obowiązków sprawozdawczych biur usług płatniczych i rezygnację z obowiązku przekazywania informacji o wartości wykonanych transakcji płatniczych w danym kwartale.

 

Zmiany w wykreślaniu z rejestru

 

KNF będzie miała obowiązek wykreślić biuro usług płatniczych z rejestru, jeżeli podmiot zostanie wykreślony z rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po upływie okresu zawieszenia biuro nie wznowi działalności.

Projekt określa także fakultatywne przesłanki wykreślenia biura z rejestru, np. w razie nieuiszczenia opłaty na pokrycie kosztów działalności podejmowanych przez KNF. Określone będą też zasady nadawania numerów rozliczeniowych dostawcom prowadzącym rachunki płatnicze oraz sposób nadawania przez dostawców identyfikatorów rachunkom płatniczym.

Zakres usług, które będą mogły świadczyć biura usług płatniczych nie ulegnie zmianie. Będą one mogły realizować tak jak dotychczas przekazy pieniężne. Nie będą mogły natomiast wykonywać usług dodatkowych, jak np. wymiany walut.

Z omawianych założeń powstanie teraz projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, który trafi pod obrady rządu.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec