Rejestracja i przywrócenie na VAT

 

Przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, oraz wolne zawody, są podatnikami podatku od towarów i usług. Każdy podatnik VAT przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej, czyli przed pierwszą sprzedażą towaru lub usługi, ma obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego do VAT. Warto zaznaczyć, że można utracić status czynnego podatnika VAT. Można jednak później do niego powrócić.

Zgłoszenie do VAT jest weryfikowane przez naczelnika urzędu skarbowego, który może nie dokonać rejestracji rejestracji, jak i wykreślić podatnika VAT z rejestru m.in. w przypadku gdy: dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, przedsiębiorca zostanie sądownie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej, albo urząd ustali, że przedsiębiorca będzie wykorzystywał działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych, lub też podatnik albo jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie, nie ma możliwości skontaktowania się z którymś z nich, albo podatnik nie istnieje. W przypadku odmowy rejestracji, przedsiębiorca może wezwać naczelnika urzędu skarbowego do usunięcia naruszenia prawa, oraz wnieść do sądu skargę na takie działanie.

W ramach obsługi prawnej dla firm, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje przedsiębiorcom pełną pomoc w:

 • przygotowaniu zgłoszenia rejestracyjnego do VAT
 • sporządzeniu wniosku o przywrócenie rejestracji wraz z uzasadnieniem
 • przygotowaniu wniosku o przywrócenie zwolnienia z VAT
 • postępowaniu przed naczelnikiem US w zakresie wezwania go do usunięcia naruszenia prawa w postaci odmowy dokonania rejestracji do VAT
 • złożeniu skargi i w postępowaniu sądowo administracyjnym w przedmiocie odmowy rejestracji do VAT

 

Kto podlega rejestracji VAT

 

Rejestracja do VAT dotyczy prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jest obowiązkowa jeśli wartość sprzedaży osiągniętej w poprzednim roku przekroczyła u podatnika 200 000 zł netto. Bez względu na ww. próg kwotowy, obowiązkowej rejestracji do VAT podlegają przedsiębiorcy sprzedający wskazane w ustawie o VAT usługi lub towary, np. komputery i wyroby elektroniczne, części samochodowe, urządzenia elektryczne, usługi jubilerskie, doradcze (z wyjątkami), windykacyjne, a także firmy nieposiadające na terytorium Polski siedziby prowadzonej działalności.

 

Proces rejestracji do VAT

 

Przedsiębiorcy zobowiązani są zarejestrować się do VAT w trzech terminach:

 • przed dokonaniem pierwszej sprzedaży opodatkowanej VAT
 • przed dniem, w którym utracą prawo do zwolnienia z VAT wskutek przekroczenia limitu 200 000 zł sprzedaży (a gdy działalności podatnik rozpoczął w trakcie roku – po przekroczeniu kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia roku podatkowego)
 • przed rozpoczęciem miesiąca, w którym podejmą decyzję o rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego z VAT, lub ze zwolnienia przysługującego rolnikowi ryczałtowemu

 

Zgłoszenie rejestracyjne, w tym dla podmiotów zagranicznych

 

Zgłoszenie rejestracyjne do VAT składa się do urzędu skarbowego na formularzu VAT-R: obligatoryjnie jako podatnik VAT czynny, lub fakultatywnie – jako podatnik zwolniony z VAT. Zgłoszenia do VAT nie trzeba dokonywać osobiście. Przedsiębiorca może w tym celu ustanowić pełnomocnika. Może być nim: prawnik, radca prawny, doradca podatkowy, adwokat, ale i członek rodziny, lub inna osoba. W przypadku, gdy do VAT przystępuje podmiot zagraniczny, urząd skarbowy może dodatkowo od niego wymagać:

 • umowy spółki, statutu, aktu założycielskiego;
 • aktualnego odpisu z rejestru handlowego państwa siedziby;
 • aktualnego potwierdzenia rejestracji do VAT w państwie siedziby;
 • umowy z bankiem potwierdzającej otwarcie rachunku w Polsce (lub złożenia oświadczenia o rezygnacji z uprawnienia do występowania z żądaniem zwrotu VAT w Polsce);
 • szczegółowego opisu działalności prowadzonej w Polsce, posiadanych stałych miejsc wykonywania tej działalności, zasobów ludzkich, technicznych, lokalowych;
 • aktu notarialnego lub umowy zawartej z przedstawicielem podatkowym (w przypadku firm spoza UE).

 

Obowiązki przedsiębiorcy zarejestrowanego do VAT

 

Po uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT, obowiązkiem przedsiębiorcy jest kwartalne lub co miesięczne składanie w urzędzie skarbowym ewidencji VAT zakupów i sprzedaży wraz z deklaracją VAT, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązany będzie do wpłaty należnego podatku do 25-ego dnia każdego miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (lub do 25-ego dnia miesiąca następnego po kwartale, w którym ten obowiązek powstał).

VAT-owcy zobligowani są również do informowania urzędu o istotnych zmianach, np. sposobu rozliczania z miesięcznego na kwartalny, albo o zmianie adresu powodującej zmianę właściwości naczelnika US. Poza tym VAT-owcy będący osobami fizycznymi, zobowiązani są informować o wpisaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarządcy sukcesyjnego, a także o zmianach w zakresie tego wpisu. Na złożenie informacji podatnik ma 7 dni. Dodatkowo, przedsiębiorca przewidujący dokonanie transakcji wewnątrzwspólnotowej również powinien powiadomić o tym naczelnika US na formularzu VAT-R.

 

Przywrócenie na VAT i do zwolnienia z VAT

 

To, że przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT, lub też sam z niego zrezygnuje, nie oznacza, że gdy przyczyny wykreślenia, rezygnacji, znikną nie będzie on mógł na VAT powrócić. W wielu przypadkach nie będzie to nawet wymagało ponownego składania wniosku VAT-R. Przywrócenie rejestracji VAT nastąpi więc np. gdy podatnik wykaże, że jego działalność nie ma na celu wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych, albo że nie jest już pozbawiony prawa do wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku, gdy przedsiębiorca został wyrejestrowany z VAT na skutek nieskładania w terminie deklaracji, może powrócić na VAT jeśli w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia złoży te brakujące deklaracje wraz z wnioskiem o przywrócenie.

Przedsiębiorca może również powrócić do zwolnienia z VAT, z którego korzystał, ale które utracił, np. wskutek przekroczenia 200 000 zł progu sprzedaży, lub z którego sam zrezygnował. Może to zrobić po upływie pełnego roku kalendarzowego prowadzenia działalności jako czynny podatnik VAT, liczonego od końca roku, w którym utracił, zrezygnował ze zwolnienia z VAT, pod warunkiem, że w roku tym nie przekroczył 200 000 zł limitu sprzedaży, a prowadzona działalność podlega przedmiotowemu zwolnieniu z VAT.