Czy korekta deklaracji VAT jest możliwa także po wyrejestrowaniu?

Czy korekta deklaracji VAT jest możliwa także po wyrejestrowaniu?

2019-09-03

 

Fakt zakończenia działalności gospodarczej nie może pozbawiać podatnika prawa skorygowania złożonej deklaracji VAT (korekta deklaracji VAT) – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 209/17 podatnik we wniosku o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT.

Urząd skarbowy wszczął w stosunku do niej postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług za okresy od maja 2011 r. do sierpnia 2013 r. W związku z tym postępowaniem podatniczka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej, a 1 listopada 2015 r. zamierza zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z nadpłatą VAT podatnik chce złożyć korektę deklaracji VAT-7 z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za część okresów objętych postępowaniem podatkowym.

Podatnik chciał wiedzieć, czy po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przysługuje prawo do korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym podatniczka prowadziła działalność gospodarczą.

W jej ocenie mimo zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej ma prawo złożyć korektę deklaracji VAT-7 za okres, w którym prowadziła działalność gospodarczą, bo liczy się status, jaki miała w okresie, który dotyczy korekta deklaracji. Prawo do korekty zawiesza się na czas postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie tych postępowań i prawo to przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w zakresie, którego nie obejmuje decyzja dotycząca wysokości zobowiązania podatkowego.

Minister finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego przepisy Ordynacji podatkowej nie dają prawa złożenia korekty deklaracji w wypadku utraty statusu podatnika VAT. Podatnik traci prawo do składania zarówno deklaracji, jak i jej korygowania.

Sprawa na skutek skargi podatnika trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Sąd ten uchylił interpretację. W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się między innymi na orzeczenia sądów, zgodnie z którymi wykreślenie z rejestru podatników czynnych VAT nie pozbawia go prawa dokonania korekty deklaracji za okres, w której taki status posiadał. Orzekł tak np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 852/09.

Minister Rozwoju i Finansów złożył skargę kasacyjną do NSA. NSA oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że skoro organ podatkowy może określić byłemu podatnikowi przed upływem terminu przedawnienia prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, to podmiot, który nie jest już podatnikiem VAT powinien mieć prawo skorygować złożoną deklarację na podstawie art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej.

Sąd uznał za błędne stanowisko organu podatkowego, że podatnik musi się w tym celu ponownie rejestrować. Obowiązek rejestracji dotyczy bowiem podatników, którzy wykonują działalność gospodarczą, a nie podatników, którzy zakończyli jej prowadzenie.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec