Do 28 lutego 2014 musisz złożyć raport BHP

Do 28 lutego 2014 musisz złożyć raport BHP

2016-08-31

W dniu 27 czerwca 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 2013 poz. 696). Akt ten reguluje zasady postępowania pracodawcy, którego pracownicy i współpracownicy mają kontakt z ostrymi narzędziami.

Które narzędzia są ostre?

Ostrymi narzędziami są wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia oraz mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia.

Komu pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczny kontakt z ostrymi narzędziami?

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczny kontakt z ostrymi narzędziami pracownikom, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych oraz prowadzącym pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek, a także doktorantom, studentom, uczniom oraz wolontariuszom.

Obowiązki pracodawcy

 • okresowe sporządzanie oceny ryzyka

  Przede wszystkim pracodawca, którego pracownicy mają kontakt z ostrymi narzędziami, musi dokonać oceny ryzyka zranienia się ostrym narzędziem przez pracownika, uwzględniając czynniki wymienione wprost w rozporządzeniu, a także aktualną wiedzę medyczną i techniczną oraz wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wyniki prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

  Standardowo ocenę ryzyka pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać raz na dwa lata. Jednakże każdy przypadek wystąpienia na stanowisku pracy zmian mających lub mogących mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika w miejscu pracy, wymaga stworzenia oceny ryzyka przez pracodawcę na nowo, nawet jeżeli dwuletni okres od sporządzenia poprzedniej oceny ryzyka jeszcze nie upłynął.

 • stosowanie środków zapobiegających zranieniom, stworzenie bezpiecznych procedur

  Pracodawca ma prawo stosować, na warunkach opisanych w rozporządzeniu, wszelkie dostępne środki eliminujące lub ograniczające stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami.

  Ocena ryzyka zawodowego ma na celu dokonanie przez pracodawcę wyboru odpowiednich, najbardziej skutecznych środków.

 • stałe szkolenie i informowanie pracowników

  Pracodawca musi zapewnić pracownikom stały dostęp do instrukcji oraz informacji o zasadach używania ostrych narzędzi i środków ochrony indywidualnej, a także prowadzić systematyczne szkolenia mające na celu zapobieganie narażeniu i jego skutkom.

 • prowadzenie wykazu zranień ostrymi narzędziami

 • okresowe sporządzanie raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy

  Nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, pracodawca musi sporządzać raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, który udostępnia pracownikom.

  Pierwszy taki raport należy sporządzić nie później, niż do 28 lutego 2014 r.

2013 Kancelaria Prawna Skarbiec