Pomoc prawna kierowana do urzędów skarbowych

Polskie organy podatkowe dysponują obecnie szerokimi możliwościami wymiany informacji z administracjami podatkowymi innych państw. Możliwości takie wynikają przede wszystkim z zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale zostały jeszcze poszerzone w wyniku zawartej w czerwcu 2017 roku konwencji Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting (tzw. Konwencja MLI), którą przyjęło już 100 państw w tym Polska. W art. 16 tej konwencji przewidziano rozwiązania usprawniające procedurę wzajemnego porozumiewania się.

 

Pomoc prawna  – dostępne opcje i rozwiązania

 

W praktyce polskie organy podatkowe korzystają z tych narzędzi i w większości spraw z potencjalnym zastosowaniem klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania takie informacje od zagranicznych administracji podatkowych są pozyskiwane.

Warto jednak zaznaczyć, że w praktyce, samo istnienie narzędzi do wymiany informacji, nie gwarantuje, że polskie organy podatkowe przeprowadzą ten proces skutecznie. Różny może być bowiem faktyczny poziom współpracy poszczególnych administracji podatkowych, a do tego dochodzą różnice w krajowych systemach prawnych i podatkowych. Nie bez znaczenia jest również sama postawa przedstawicieli spółki zagranicznej, której informacje takie mają dotyczyć.

W każdym jednak przypadku, w razie kontroli z potencjalnym zastosowaniem klauzuli, należy brać pod uwagę okoliczność, iż do takiej wymiany informacji z dużym prawdopodobieństwem dojdzie i polskie organy podatkowe uzyskają przynajmniej podstawowe informacje na temat takiego podmiotu, tj. składane przez ten podmiot standardowe dokumenty, takiej jak sprawozdania finansowe czy deklaracje oraz dane na temat miejsca siedziby takiego podmiotu z uwzględnieniem okoliczności czy jest to tzw. „biuro wirtualne” czy też biuro tradycyjne.