Pozostałe usługi dotyczące sporów z fiskusem

 

Spory z fiskusem to częsty problem, z którymi borykają się przedsiębiorcy. Oferowana przez Kancelarię Prawną Skarbiec usługa dotycząca skutecznego rozwiązywania sporów z fiskusem to kompleksowe wsparcie prawne i doradcze, które ma na celu pomóc klientom w skutecznym rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów związanych z organami podatkowymi i innymi instytucjami skarbowymi. Kancelaria oferuje również usługi odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej, skargi do TSUE oraz rejestracji na NIP.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej związana jest z zasadami etyki, obowiązującymi służbę cywilną, wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej, doprecyzowanymi w Zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Niejednokrotnie w praktyce można się spotkać z przekroczeniem uprawnień, brakiem poszanowania zasad etyki oraz zasad prowadzenia postępowania przez osoby prowadzące sprawę. W takim przypadku możliwe jest wniesienie skargi i żądanie wyciągnięcia wobec takiej osoby stosownych konsekwencji. Kancelaria Prawna Skarbiec:

  • wykrywa naruszenia zasad etyki w działaniach organów,
  • pomaga sporządzić skargę,
  • reprezentuje Klienta w trakcie trwania postępowania wszczętego na skutek wniesienia skargi.

 

Skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

W przypadku niesłusznie wydanych decyzji podatkowych i naruszania praw pokrzywdzony przedsiębiorca ma prawo do wystąpienia ze skargami międzynarodowymi zarówno do TSUE, jak i ETPCz. Pamiętać jednak trzeba, że w pierwszej kolejności należy wyczerpać krajową drogę sądową. Zatem nie w każdej sytuacji możliwe jest zaangażowanie Trybunałów. Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi związane z wystąpieniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jednak dopiero po gruntownej analizie sprawy. Może się bowiem okazać, iż droga krajowa nie została jeszcze wykorzystana. W takiej sytuacji proponujemy inne rozwiązania.

 

Rejestracja na NIP

 

W celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą wykorzystują formularz składany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku podmiotów podlegających ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym po dokonaniu wpisu ich dane przekazywane są automatycznie do CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zatem i nadanie NIP następuje automatycznie. Pozostałe podmioty dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika US.

Dla przykładu podmioty zagraniczne planujące zatrudnienie polskich rezydentów podatkowych w celu odprowadzania za te osoby podatku dochodowego muszą uzyskać polski NIP. Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi w zakresie:

  • sporządzenia zgłoszenia rejestracyjnego,
  • pełnej reprezentacji podmiotu w postępowaniu rejestracyjnym.