Prawo cywilne

 

Prawo cywilne to gałąź prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym. Normuje bowiem stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, a więc osobami fizycznymi i prawnymi.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Puls Biznesu, wg obliczeń firmy Grant Thornton za 2014 r., w lutym 2015 roku „W Polsce w życie weszło łącznie 25 634 stron maszynopisu nowego prawa, nowych ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów, które tworzą lub zmieniają obowiązujące przepisy prawa”. Nic więc dziwnego, że osobom bez wiedzy prawniczej trudno odnaleźć się w gąszczu przepisów prawa cywilnego i właściwie je zrozumieć.

Na gruncie prawa cywilnego, Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi między innymi w zakresie:

 

Prawo umów

 

Zakres usług Kancelarii na gruncie prawa umów, które jest podstawowym dokumentem prawnym występującym w powszechnym obrocie, regulującym prawa i obowiązki stron kontraktu, obejmuje między innymi:

 • przygotowywanie projektów umów,
 • zmiany umów,
 • analizę możliwości „wyjścia” z danej umowy,
 • negocjacje warunków umowy,
 • weryfikację umów pod kątem ukrytych ryzyk,
 • opiniowanie umów.

 

Prawo rzeczowe

 

Zakres usług Kancelarii na gruncie prawa rzeczowego, które normuje, przede wszystkim, stosunki prawne związane z własnością rzeczy, a więc z gruntu jest jedną z bardziej złożonych i zawikłanych dziedzin prawa, obejmuje między innymi:

 • przygotowywanie transakcji na nieruchomościach,
 • tworzenie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia, zmiany lub ustania ograniczonych praw rzeczowych,
 • pomoc w ustanowieniu i wykreśleniu hipoteki i zastawów,
 • opiniowanie zagadnień związanych z prawem rzeczowym,
 • ochrona własności i posiadania,
 • sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości,
 • audyt prawny (due dilligence) nieruchomości,
 • pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości,
 • reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych oraz cywilnych dotyczących nieruchomości.

 

Prawo spadkowe

 

Zakres usług Kancelarii na gruncie prawa spadkowego, w ramach którego oferujemy komplementarne spojrzenie na majątek w kontekście śmierci, jak również zamiaru przekazania go za życia w bezpieczne ręce przez pryzmat prawa podatkowego, spadkowego, bankowego i gospodarczego, obejmuje między innymi:

 • zabezpieczenie najbliższych, zaplanowanie sukcesji majątku,
 • doradztwo w kwestii sporządzania, wykonania bądź podważania testamentów,
 • wsparcie prawne przy zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza,
 • doradztwo w kwestii przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • reprezentację w toku postępowań w przedmiocie ogłoszenia testamentu, wyjawienia przedmiotów spadkowych, przesłuchania świadków testamentu ustnego,
 • wsparcie prawne w sprawach dotyczących zarządu spadkiem, stwierdzenia nabycia spadku oraz w sprawach o dział spadku,
 • reprezentację w toku dochodzenia roszczeń o zachowek,
 • reprezentację w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • reprezentację w sprawach o zwolnienie wykonawcy testamentu.

 

Prawo odszkodowawcze

 

Znajomość prawa odszkodowawczego pomaga w uzyskaniu rekompensaty za naruszenie umowy lub z tytułu czynu niedozwolonego. Jest to jeden z podstawowych środków prawnych wyrównania szkody w majątku lub na osobie. Zakres usług Kancelarii obejmuje między innymi pomoc w dochodzeniu odszkodowania:

 • za szkodę na mieniu
 • za szkodę na osobie
 • w związku z błędami medycznymi
 • z tytułu wypadków przy pracy
 • z tytułu innych czynów niedozwolonych
 • z umów ubezpieczenia
 • z tytułu naruszenia dóbr osobistych
 • z tytułu naruszenia praw autorskich