Zwroty nadpłat podatków

 

Jeśli w danym okresie rozliczeniowym kwota zapłaconego podatku przewyższa kwotę podatku należnego (tego, który podatnik powinien był zapłacić), powstaje nadpłata, o której zwrot podatnik może się ubiegać.

Zwroty nadpłat podatków podlegają procedurze uregulowanej przepisami prawa podatkowego, która zależy od rodzaju podatku oraz okoliczności związanych z nadpłatą.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, którą tworzą doświadczeni doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci i księgowi, oferuje swoim Klientom weryfikację i dokonanie rozliczeń podatkowych oraz uruchomienie procedury odzyskiwania nadpłaconego podatku, w tym zastępstwo procesowe i prawne na każdym etapie postępowania zwrotowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Usługa – Zwroty nadpłat podatków 

 

Dla Klientów Kancelarii stworzyliśmy kompleksową usługę Zwroty nadpłat podatków, w ramach której:

  • oferujemy doradztwo podatkowe w zakresie badania zasadności zwrotu każdego rodzaju podatku,
  • reprezentujemy Klienta w procedurze weryfikacyjnej zasadność zwrotu podatku (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe),
  • przeprowadzamy analizę wydanych na przestrzeni lat postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu podatku w celu weryfikacji poprawności formalnej takiego postanowienia,
  • podejmujemy się zaskarżenia postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku,
  • podejmujemy się zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego postanowienia organu drugiej instancji o utrzymaniu w mocy postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku,
  • oferujemy nasze usługi księgowe, w tym audyt rachunkowy i zeznania podatkowe.

 

Zwroty nadpłat podatków – procedura

 

Aby ubiegać się o zwrot nadpłaty podatkowej, należy złożyć odpowiednie wnioski i dokumenty do właściwego organu podatkowego. Procedura różni się w zależności od rodzaju podatku, ale ogólnie wymaga dostarczenia wniosku o zwrot oraz dokumentów potwierdzających wysokość nadpłaty, takich jak, zaświadczenia o zapłacie podatku, czy odpowiednie decyzje administracyjne.

W przypadku nadpłaty podatku dochodowego (PIT, CIT) lub podatku od towarów i usług (VAT), zwrot nadpłaty może być dokonywany przez organ podatkowy na podstawie złożonego wniosku. Istnieje także możliwość rozliczenia nadpłaty z kolejnymi należnościami podatkowymi.

 

Czym jest nadpłata podatku?

 

Nadpłata podatku występuje w czterech zasadniczych przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy doszło do nadpłacenia lub nienależnego zapłacenia podatku. Po drugie, gdy płatnik pobrał określoną kwotę podatku nienależnie albo w wysokości większej od należnej.

Po trzecie, jeżeli organ podatkowy prowadził postępowanie podatkowe i w konsekwencji wydał decyzję o odpowiedzialności podatkowej inkasenta lub płatnika, w której określił wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku, w kwocie wyższej niż należna lub zupełnie nienależnie.

Po czwarte – w odniesieniu do zobowiązania zapłaconego przez spadkobiercę lub osobę trzecią, gdy w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy lub decyzji o odpowiedzialności podatkowej tychże podmiotów, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Przepisy przewidują wystąpienie innych sytuacji, których skutek traktowany jest na równi z nadpłatą podatku. Chodzi m.in. o okoliczność zbyt niskiego odliczenia podatkowego, przysługującego rodzicowi na każde małoletnie dziecko.

Jako nadpłata podatku rozumiana jest też kwota przysługująca podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, który w pierwszym roku poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia. Podobnie traktowana jest część wpłaty, która stanowi nienależnie zapłacone zaległości, odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek oraz opłatę prolongacyjną.

 

Kiedy otrzymamy zwrot?

 

Co do zasady organ ma na zwrot nadpłaty podatku 30 dni od dnia złożenia deklaracji, rozliczenia podatkowego. W praktyce terminy są różne. I tak np. w zakresie zwrotu nadpłaty z tytułu rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych może on wynosić do 3 miesięcy, jeśli zeznanie podatnik złożył w formie papierowej, lub do 45 dni jeśli złożył je za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje. Podstawowy termin zwrotu VAT wynosi 60 dni.

Nadpłata nie zostanie zwrócona, jeśli zostanie z urzędu zaliczona na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

 

Wniosek o zwrot nadpłat podatku

 

Ważne jest, aby zachować dokumentację potwierdzającą nadpłatę podatkową oraz prawidłowo wypełnić wniosek o zwrot. W przypadku wątpliwości lub pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszym doradcą podatkowym w celu uzyskania szczegółowych informacji i wsparcia w procedurze zwrotu nadpłaconych podatków.