Hipoteka morska

 

Łódź, jacht, statek, okręt, a zatem w zasadzie każda jednostka pływająca może stać się przedmiotem zabezpieczenia należności przysługujących wierzycielowi jego właściciela lub osoby trzeciej. Jako, że tego typu jednostki są zazwyczaj bardzo wartościowe, mogą stanowić atrakcyjne zabezpieczenie nawet wysokich wierzytelności.

Kancelaria Prawna Skarbiec doradzi w jakich sytuacjach i w jaki sposób prawidłowo ustanowić hipotekę morską tak, aby skutecznie chroniła interes wierzyciela. Pomożemy także dokonać stosownego wpisu w rejestrze okrętowym.

 

Natura hipoteki morskiej

 

Hipoteka morska to instytucja regulowana przez ustawę Kodeks morski. Zbieżność nazewnictwa z hipoteką regulowaną przez ustawę o księgach wieczystych i hipotece nie jest przypadkowa, ponieważ hipoteka morska spełnia podobną funkcję jak ograniczone prawo rzeczowe, które może być ustanowione na nieruchomości. W swojej naturze prawo to jest bardzo podobne do swojego „nieruchomościowego” odpowiednika, ponieważ również obciąża konkretny przedmiot, niezależnie od tego czyją stanie się własnością. Nie musi też być związana z osobistym długiem właściciela jednostki, zatem wyróżniamy w niej dłużnika rzeczowego i dłużnika osobistego, którzy nie muszą być tą samą osobą. Przedmiot hipoteki pozostaje jednak w rękach właściciela do czasu skorzystania z zabezpieczenia.

 

Hipoteka morska na statku w budowie

 

Dodatkowym ułatwieniem dla wierzycieli jest możliwość ustanowienia hipoteki morskiej na statku w budowie. Warunkiem skutecznego jej ustanowienia jest uprzedni wpis tej jednostki do rejestru statków w budowie, co jest możliwe po położeniu stępki lub wykonaniu równorzędnej pracy konstrukcyjnej w miejscu wodowania. Zabezpieczenie na statku w budowie obciąża również materiały, urządzenia i wyposażenie znajdujące się na terenie stoczni budującej obciążony hipoteką statek, które przez oznakowanie lub w inny sposób zostały wyraźnie zidentyfikowane jako przeznaczone do budowy lub na wyposażenie tego statku. Ta możliwość jest szczególnie korzystna, jako zabezpieczenie wierzytelności osoby zamawiającej budowę statku.

 

Sposób ustanowienia hipoteki morskiej i jej egzekucji

 

Hipoteka morska, tak samo jak i zwykła, może być przymusowa lub umowna. Aby ustanowić hipotekę za zgodą stron, należy zawrzeć pomiędzy wierzycielem a właścicielem jednostki umowę w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i wpisać jednostkę do rejestru. Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny, a zatem do momentu jego uwidocznienia w rejestrze nie można mówić o pełnym zabezpieczeniu wierzyciela.

W zależności od treści umowy o ustanowienie hipoteki morskiej, wierzycielowi mogą przysługiwać różne uprawnienia. Odpowiednia konstrukcja umowy pozwoli wierzycielowi na uproszczoną egzekucję z przedmiotu hipoteki i tym samym znacznie szybsze odzyskanie zabezpieczonej wierzytelności. Brak stosownych postanowień umowy może jednak ograniczyć jej skuteczność, stąd tak ważnym jest, aby w proces jej zawierania zaangażowany był doświadczony radca prawny lub adwokat, który doradzi jakie postanowienia można, a jakie bezwzględnie trzeba zawrzeć w umowie, aby zapewnić sobie maksimum bezpieczeństwa.

Odpowiednio skonstruowana umowa ustanowienia hipoteki może pozwolić wierzycielowi przejąć posiadanie statku i sprzedać go w drodze licytacji, a środki uzyskane w ten sposób przeznaczyć spłatę swojej wierzytelności. Tak daleko idąca sankcja dla właściciela statku jest jednocześnie dużym ułatwieniem dla wierzyciela, dlatego tak istotne jest prawidłowe skonstruowanie umowy.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksowe doradztwo i wsparcie w zakresie ustanawiania i egzekwowania hipoteki morskiej, jak również reprezentację dłużników w powództwach kwestionujących zasadność, wysokość lub wymagalność zabezpieczonych hipoteką wierzytelności.

 

Nota prawna

 

Kancelaria zastrzega, iż informacje prawne podane w niniejszej ofercie mają charakter ogólnej informacji poglądowej i nie są one poradą prawną. Podane informacje mogą się różnić lub ulec modyfikacji, w zależności od każdego konkretnego przypadku i okoliczności.