Zorganizowanie przedstawicielstwa handlowego w Polsce a podatek u źródła

Zorganizowanie przedstawicielstwa handlowego w Polsce a podatek u źródła

2021-11-17

 

Przedsiębiorcy produkujący towary często decydują się, by zlecić działalność handlową na zewnątrz organizacji, opierając się na systemie premii za sprzedaż produktów. Takie rozwiązanie pomaga w ekspansji na zagraniczne rynki, motywuje sprzedawców, ogranicza koszty personalne i minimalizuje konieczność rozliczania ich w różnych krajach.

Dodatkowo przedsiębiorca nie musi rejestrować się na potrzeby podatku VAT. Są to oczywiste korzyści z takiego modelu współpracy, jednak istnieją też pewne ograniczenia. Świadczenie usług pośrednictwa może prowadzić do opodatkowania przychodów podatkiem u źródła. Problematyką tą zajął się Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 4 sierpnia 2021 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.185.2021.2.PC.

 

Stan faktyczny interpretacji

 

Sprawa interpretacyjna dotyczyła spółki będącej producentem różnych towarów, która planowała podpisać umowy pośrednictwa handlowego, dzięki którym handlowcy pozyskiwaliby klientów z różnych rynków na zakup towarów spółki.

Przedstawiciel poza poszukiwaniem klientów zobowiązany byłby także do reprezentowania spółki, udziału w targach, negocjowania umów czy przyjmowania zamówień. Wynagrodzenie za pośrednictwo określane byłoby jako procent zrealizowanej sprzedaży. Co do zasady przedstawiciele handlowi mieliby być podmiotami zagranicznymi.

W związku z taką formą współpracy z przedstawicielami handlowymi spółka chciała upewnić się, czy zajdzie konieczność rozliczenia podatku u źródła oraz czy w związku z tym niezbędne będzie posiadanie certyfikatów rezydencji.

 

Świadczenia objęte podatkiem u źródła

 

Spółka w przedstawionym stanie faktycznym twierdziła, że usługi pośrednictwa handlowego nie zostały bezpośrednio wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz że nie stanowią usług o podobnym charakterze do usług wymienionych w tym artykule.

W art. 21 ust. 1 ustawy o CIT zostały wymienione kategorie przychodów nierezydentów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce. Zasadniczo kategorie można podzielić na dwie grupy, tj. świadczenia wyraźnie nazwane i wymienione bezpośrednio w dyspozycji tego przepisu oraz świadczenia o podobnym charakterze do świadczeń wymienionych w ust. 2a tegoż artykułu.

W celu ustalenia, czy świadczenie ma podobny charakter, należy przeanalizować postanowienia umowy oraz zakres faktycznie wykonywanych usług. Sama nazwa świadczenia zasadniczo nie ma znaczenia i nie powinna przesądzać o kwalifikacji usług.

 

Usługi pośrednictwa objęte podatkiem u źródła

 

W interpretacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.185.2021.2.PC organ podatkowy wskazał, że przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęć: „usług pośrednictwa”, „usług marketingowych” oraz „usług reklamowych”, „usług badania rynku” oraz „usług doradczych”, dlatego powszechną praktyką jest odwoływanie się do językowej definicji tych pojęć, która to wykładnia ma zasadniczo pierwszeństwo przed wykładnią systemową i celowościową.

W ocenie organu czynności podejmowane przez pośredników handlowych polegające na organizowaniu sprzedaży produktów na określonym terenie stanowią usługi podobne do usług reklamowych, badania rynku oraz usług doradczych. Organ zauważył, że opisane czynności sprowadzają się do pozyskania nowych klientów i utrzymywania kontaktów z dotychczasowymi nabywcami.

Organ rozszerzył stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę i wskazał, że w jego ocenie nie jest możliwe prowadzenie pośrednictwa handlowego bez reklamowania produktów, zachęcania klientów do jego nabycia, czyli wykonywania usług podobnych do usług reklamowych.

Dodatkowo w ocenie organu pośrednik handlowy musi w swojej pracy prowadzić permanentne rozeznanie rynku, co świadczy o wykonywaniu usług podobnych do badania rynku. Ostatecznie doradza on także klientom w sprawie zakupu, finansowania, umowy etc., przez co świadczy usługi podobne do doradczych.

Podsumowując, organ podatkowy w interpretacji uznał świadczenia wykonywane przez pośrednika handlowego za podobne do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, co prowadzi do opodatkowania przychodów z tych usług podatkiem u źródła w Polsce wg stawki 20%.

 

Certyfikat rezydencji

 

Powyższy reżim podatku u źródła łagodzi nieco instytucja certyfikatów rezydencji. Certyfikat rezydencji jest dokumentem wystawianym przez zagraniczną administrację podatkową, który potwierdza miejsce rezydencji podatnika. Innymi słowy, organ podatkowy innego kraju potwierdza, że dany podmiot jest rezydentem tego właśnie kraju i tam rozlicza podatki.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT zastosowanie korzystniejszych stawek wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (w przypadku usług pośrednictwa będzie to zwolnienie z podatku u źródła) uzależnione jest od przedstawienia ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Na powyższe zwrócił uwagę organ podatkowy, w omówieniu niniejszej interpretacji.

Na marginesie warto zaznaczyć, że przepisy w zakresie podatku u źródła, które weszły w życie w 2019 r., wymagają od podatników dochowania należytej staranności przy płatnościach zagranicznych z uwzględnieniem skali prowadzonego biznesu.

Innymi słowy, polscy rezydenci wypłacający zagraniczne należności objęte regulacjami podatku u źródła powinni dokładnie zweryfikować zarówno płatności, jak i swojego kontrahenta – pod kątem prowadzenia rzeczywistej działalności w kraju swojej rezydencji, a także bycia beneficjentem wypłacanych należności. Powszechną praktyką w tym zakresie jest pozyskiwanie oświadczeń od kontrahentów zagranicznych, które potwierdzałyby spełnienie powyższych kryteriów.

Dobrą praktyką jest także formalne spisanie podejmowanych działań wykonywanych w celu weryfikacji płatności zagranicznych w ramach oficjalnej procedury określającej zakres odpowiedzialności za poszczególne etapy weryfikacji.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec