Firmy borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na pomoc

Firmy borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na pomoc

2016-08-31

 

Określenie zasad udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej przedsiębiorcom na wypłaty dla pracowników w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy – przewiduje uchwalona przez parlament ustawa.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (dalej: ustawa) została uchwalona 11 października br.

 

Adresaci i warunki pomocy

 

Z przepisów ustawy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których dotknął spadek obrotów gospodarczych nie mniejszy, niż 15 % w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń.

Spadek obrotów będzie liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Firma nie będzie mogła zalegać z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatkami (za wyjątkiem sytuacji, jeżeli zaleganie z płaceniem należności podatkowo-składkowych nastąpi w okresie spadku obrotów lub przedsiębiorca regularnie spłaca te zaległości na podstawie umowy z ZUS lub urzędem skarbowym).

Przedsiębiorcy, wobec których zajdą przesłanki do ogłoszenia upadłości nie będą mogli skorzystać z pomocy.

 

Prawa pracowników z problemami finansowymi

 

Pracownicy, którzy zostaną objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika będą mieli prawo do:

  • świadczeń ze środków FGŚP na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego,
  • wynagrodzenia finansowanego ze środków przedsiębiorcy w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika,
  • opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Procedura przyznawania świadczeń

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc będą musieli złożyć do marszałka województwa (właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy) wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi dokumentami i świadczeniami. Następnie marszałek województwa podpisze umowę z przedsiębiorcą, co umożliwi wypłatę świadczeń.

Przedsiębiorca, który podpisał umowę o wypłatę świadczeń będzie mógł wystąpić także z wnioskiem do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wysokość dofinansowania przypadającego na jednego pracownika wyniesie 80 % kosztów szkolenia, nie więcej jednak, niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Ustawa została podpisana przez prezydenta RP 31 października br.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec