Korekta ceny transferowej w 2019 r.

Korekta ceny transferowej w 2019 r.

2019-03-28

 

W toku prowadzonej działalności występują sytuacje, w których poziom ceny transferowej w trakcie roku nie ulega znaczącym modyfikacjom, w efekcie powodując odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności podmiotu powiązanego a rynkowym.

W konsekwencji powyższego na koniec roku przeprowadzane są korekty, aby transakcje odzwierciedlały warunki rynkowe. Korekty wynikają często z powodów biznesowych (np. dodatkowych rabatów), prawno-podatkowych (np. konieczności zapewnienia rynkowości transakcji) czy ekonomicznych (np. istotne zmiany rynkowych cen podstawowych surowców lub materiałów, wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych). Korekta ceny transferowej zawsze budziła zainteresowanie organów podatkowych.

 

 

Warunki korekty ceny transferowej

 

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła istotna zmiana przepisów w tym zakresie. Wprowadzona została zasada, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego ona dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie. W artykule próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. wyjaśniają w sposób wyczerpujący tematykę korygowania cen transferowych.

W art. 23q ustawy o PIT oraz art. 11e ustawy o CIT ustawodawca wskazał warunki, po spełnieniu których dopuszczalne jest skorygowanie ceny transferowej. Pierwszym warunkiem jest wymóg stosowania cen rynkowych przez podatnika już w trakcie roku podatkowego, zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

Wymóg ten został wprowadzony, aby uniknąć sytuacji, w której podmioty powiązane w trakcie roku ustalą cenę nierynkową, a następnie pod koniec roku skorygują ją do ceny rynkowej. Ma to na celu zapewnienie równomiernego wpływu dochodów podatkowych do kasy Skarbu Państwa.

Takie rozwiązanie podtrzymuje obowiązującą w latach poprzednich możliwość kontroli cen transferowych przez organy podatkowe w trakcie roku na podstawie art. 11c ust. 1 i 2 ustawy o CIT i art. 23o ust. 1 i 2 ustawy o PIT oraz prawo do zakwestionowania dokonanej korekty w sytuacji, jeśli zaistnieją przesłanki do stwierdzenia, że podatnik np. celowo stosował w trakcie roku ceny w znaczący sposób odbiegające od poziomu rynkowego.

 

Istotna zmiana okoliczności

 

Kolejny warunek zakłada możliwość skorygowania ceny transferowej jedynie w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej konieczność dokonania korekty cen transferowych, celem dopasowania do ceny rynkowej.

Może się więc okazać w trakcie kontroli podatkowej, że zmiana okoliczności, w związku z którą dokonywana jest korekta ceny transferowej, nie jest na tyle istotna, aby była uzasadniona. Przepis ten pozostawia więc organowi podatkowemu swobodę w kwestionowaniu dokonanej korekty.

Warunek ten połączony z powyższym warunkiem stosowania cen rynkowych w trakcie roku ma istotny wpływ na pewność stosowania tych przepisów oraz zaufanie podatników do fiskusa, ponieważ zostawiają otwartą furtkę do dokonywania interpretacji pojęć zawartych w tych przepisach. W konsekwencji podatnik nie może być pewien, czy dokonana korekta ceny transferowej nie zostanie zakwestionowana.

 

Warunki formalne

 

Dodatkowo ustawodawca przewidział warunki formalne przy dokonywaniu korekty ceny transferowej. Podatnik przed skorygowaniem ceny transferowej będzie zobowiązany posiadać potwierdzenie, że druga strona transakcji również dokonała korekty w tej samej wysokości.

Konieczne jest posiadanie potwierdzenia faktu dokonania korekty w zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy korekta. Korektę można dokonać jedynie z podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska posiada zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem.

Wyżej wymienione warunki mają na celu zapewnienie, że podatek zostanie odprowadzony w odpowiedniej wysokości. Są one jednoznaczne i w zasadzie nie rodzą wątpliwości interpretacyjnych, a jedynie dodatkowe wymagania administracyjne.

 

Podsumowanie

 

Z perspektywy podatników nowe przepisy w zakresie korekt cen transferowych mają dwojakie znaczenie. Z jednej strony są one pozytywne z uwagi na możliwość uznania korekty ceny transferowej odpowiednio za przychód lub koszt podatkowy.

Z drugiej jednak strony nie rozwiewają one w sposób jednoznaczny wszystkich wątpliwości oraz powodują dodatkowe wymagania administracyjne. W związku z powyższym istotne jest zapewnienie, że w ciągu roku podatkowego ceny transferowe pomiędzy podmiotami powiązanymi ustalane są w sposób rynkowy, a ewentualne korekty wynikają z istotnych okoliczności.

Warto już teraz zweryfikować sposób kalkulacji cen, dokumentację transakcji (umowy, porozumienia) oraz konieczność posiadania dodatkowych dokumentów (np. analiz porównawczych).

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec