Nierzetelne prowadzenie ksiąg

2024-05-09

 

Nierzetelne prowadzenie ksiąg to prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym (art. 53 § 22 KKS), zaś księga prowadzona wadliwie jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa (art. 53 § 23 KKS). Obie te sytuacje wiążą się z ryzykiem poważnej odpowiedzialności karnoskarbowej a także z istotnymi implikacjami podatkowymi.

 

Kancelaria Skarbiec służy wsparciem osobom zagrożonym odpowiedzialnością z tytułu nierzetelnego bądź też wadliwego prowadzenia ksiąg. Za pomocą audytu prawno – podatkowego możemy także udzielić pomocy w ocenie, czy w konkretnym stanie faktycznym księgi uznać należy za rzetelne czy nierzetelne, wadliwe czy też niewadliwe.

 

Nierzetelne prowadzenie ksiąg – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Domniemanie rzetelności ksiąg podatkowych

2020-07-02: Organ podatkowy, uznając księgi podatkowe za nierzetelne, ma obowiązek obalenia domniemania ich rzetelności i autentyczności poprzez udowodnienie tego, że są one prowadzone nierzetelnie. Z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2010 r., I FSK 863/09, wynika, że „w myśl (…) art. 193 § 1 Ordynacji podatkowej, księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Czyli, pomimo że art. 181 Ordynacji podatkowej nadaje równą moc dowodową wszystkim dowodom w nim wymienionym, to z treści art. 193 § 3 wynika, że księgi podatkowe mają szczególny walor. Tę szczególną moc dowodową ksiąg podatkowych, należy interpretować jako zakaz określania w postępowaniu podatkowym elementów mających wpływ na wysokość podatku, bez uprzedniego stwierdzenia w sposób uregulowany prawem prowadzenia ksiąg w sposób nierzetelny lub wadliwy, które w danej sprawie objęte były zakresem prawnopodatkowego stanu faktycznego, a które zgodnie z przepisami prawa powinny być zaewidencjonowane w księgach zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem. W piśmiennictwie i orzecznictwie utrwalony jest pogląd, iż badanie ksiąg podatkowych stanowi istotną czynność postępowania. Odrzucenie księgi jako dowodu wymaga obalenia domniemania jej zgodności z prawdą, przy czym jego ciężar spoczywa na organie podatkowym”. Jaką zatem odgrywa rolę i jak ważne jest domniemanie rzetelności ksiąg podatkowych w sprawie podatkowej?

Robert Nogacki: Czy przedsiębiorcy mają świadomość odpowiedzialności za nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

2023-07-25: Odpowiedzialność KKS a ewidencja sprzedaży towarów na kasie fiskalnej – czy przedsiębiorcy mają świadomość odpowiedzialności za nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podatnicy VAT prowadzący sprzedaż towarów i usług na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do ewidencjonowania takiej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Każdy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za złe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej mogą prowadzić do osobistej odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego-skarbowego przewidzianej dla kierowników jednostki lub osób odpowiedzialnych za nieprawidłowość.

Robert Nogacki: Nie ma co badać ksiąg, gdy są nierzetelne

2022-10-26: Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Ordynacja podatkowa przewiduje jednak wyjątkowe sytuacje, które mogą tę odpowiedzialność wyłączyć.