Nowe formy egzekucji oraz zmiany w informatyzacji sądów

Nowe formy egzekucji oraz zmiany w informatyzacji sądów

2013-08-31

 

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzenia nowych procedur dla firm w kłopotach finansowych, a także zamin w informatyzacji sądów.

Wprowadzenie kilku rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców, którzy są niewypłacalni albo zagrożeni niewypłacalnością – przewidują założenia nowej ustawy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Założenia zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym, a także nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne mają doprowadzić do zapewnienia firmom oraz ich kontrahentom skutecznych metod restrukturyzacji, przyspieszenie restrukturyzacji i upadłości oraz wprowadzenie zasady nowej szansy dla firm, które z powodu sytuacji ekonomicznej w kraju znalazły się w trudnym położeniu finansowym.

 

Nowe formy pomocy dla firm

 

W Prawie restrukturyzacyjnym znajdą się cztery rodzaje postępowań: dwa uproszczone postępowania układowe, postępowanie układowe oraz sanacyjne. Będą one dostosowane do aktualnej sytuacji finansowej danej firmy.

Przy wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych będą miały zastosowanie zasady dotyczące propozycji układowych, zawarcia, zatwierdzenia, zmiany i uchylenia układu. Dodatkowo będą wprowadzone metody ochrony aktywnych wierzycieli, wzmocnieniu ulegnie ich wpływ na decyzje sądu.

 

Zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym

 

W Prawie upadłościowym i naprawczym uchylone będą przepisy dotyczące postępowania naprawczego, postępowania restrukturyzacyjne znajdą się bowiem w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne.

Założenia zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym przewidują wprowadzenie precyzyjnej definicji stanu niewypłacalności. Dłużnik będzie niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do regulowania swoich pieniężnych zobowiązań, a w chwili złożenia wniosku o upadłość opóźnienia w regulowaniu zobowiązań pieniężnych przekroczą 3 miesiące.

Wydłużeniu ulegnie termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – obecnie wynosi on 2 tygodnie, po zmianach wyniesie miesiąc. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość nie będzie dotyczył pełnomocników i prokurentów, z wyłączeniem pełnomocnika spółki kapitałowej w organizacji, kiedy jest on powołany do reprezentowania spółki.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem internetowego Centralnego Rejestru Upadłości, dlatego zmienią się zasady dokonywania ogłoszeń w postępowaniu upadłościowym.

Doprecyzowane będą przepisy dotyczące bezskuteczności czynności upadłego, dokonane przed ogłoszeniem upadłości. Chodzi tu np. o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości cesje wierzytelności przyszłych, jeżeli wierzytelność powstanie po ogłoszeniu upadłości oraz uznanie za bezskuteczne czynności między upadłym a jego konkubentem lub upadłym a osobą (osobami) wspólnie z nim gospodarującą (gospodarującymi).

Zgłoszenia wierzytelności będzie można składać także w formie elektronicznej. Obecna licencja syndyka ma być zastąpiona wymogiem posiadania licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Z założeń powstanie teraz projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz projekt zmian w ustawach.

 

 

Kancelaria Prawna Skarbiec