Odsetki od zaległości podatkowych

2024-06-14

 

Analizujemy sytuację klienta, identyfikujemy potencjalne skutki podatkowe związane z odsetkami od zaległości podatkowych oraz opracowujemy strategię minimalizacji negatywnych skutków w tym zakresie.

 

Reprezentujemy też klientów w sporach z organami podatkowymi odnośnie zaległości podatkowych i odsetek od nich. Profesjonalna reprezentacja może pomóc klientom zakwestionować zaległości podatkowe przed sądem,  bądź też w uzyskaniu korzystnych warunków spłaty zaległości czy też przy negocjowaniu ewentualnego umorzenia lub rozłożenia zaległości na raty.

 

Odsetki od zaległości podatkowych – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Przedsiębiorcy nie muszą płacić odsetek za rozliczenie VAT w terminie późniejszym niż 3-miesięczny

2021-09-24: Firma dokonywała wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru przy zastosowaniu mechanizmu krajowego odwrotnego obciążenia. W złożonej deklaracji nie ujęła części faktur, nie wykazując tym samym kwoty VAT w należnej wysokości. Po upływie 3 miesięcy dostrzegła swój błąd i złożyła korektę zeznania podatkowego oraz wpłaciła należny VAT wraz z odsetkami. Jednak po zapoznaniu się z orzecznictwem unijnego trybunału wystąpiła do skarbówki o zwrot zapłaconych odsetek. Organy nie chciały zwrócić pieniędzy. Spółka wygrała w sądzie.

Robert Nogacki: Po pięciu latach spółka wystąpiła o odsetki od nienależnie pobranego od niej CIT i wygrała w sądzie z fiskusem

2021-04-20: Fundusz inwestycyjny zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych w łącznej kwocie ponad 2 mln zł pobranego od dywidend wypłaconych w latach 2008-2010 i w 2012 r. Podatnik podniósł, że pobór CIT był niezgodny z unijną zasadą swobody przepływu kapitału. Organ zwrócił nienależnie pobrany CIT, ale bez odsetek, m.in. dlatego, że w jego opinii do opóźnienia w wydaniu przez organ decyzji stwierdzającej nadpłatę przyczynił się sam podatnik. W wyroku z 18 grudnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanął w obronie funduszu, orzekając:

„Skoro przepisy pozostają sprzeczne, to nie można na stronę przerzucać skutków takiej sytuacji i pozbawiać jej należnej rekompensaty. Tym samym nie można mówić, że oprocentowanie należy się od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Nie ma również podstaw do ograniczania oprocentowania do momentu wydania decyzji” (sygn. akt III SA/wA 1313/20).