Podatek u źródła od dywidendy

2024-06-27

 

Od 2019 r. podatek u źródła od dywidendy obowiązuje przy wypłacaniu należności na rzecz podmiotów zagranicznych. Opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają również inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.

Wypłaty dywidend przez polskie spółki na rzecz zagranicznych udziałowców często stwarzają pewne problemy. Wynika to z budzących wątpliwości regulacji dotyczących podatku u źródła.

Przedsiębiorcy niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce tylko od dochodów, które osiągają w Polsce. Stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wypłacane takim zagranicznym spółkom dywidendy oraz niektóre inne przychody, np. z odsetek, licencji, podlegają 20% lub 19% stawce opodatkowania. Zobowiązanymi do poboru tego podatku są przedsiębiorcy, spółki dokonujące wypłat tych przychodów, w chwili ich wypłacania. Jednak na mocy art. 22 ust. 4 w zw. z art. 26 ust. 1, 1c i 1f ustawy o CIT, tzw. podatku u źródła (WHT) mogą nie pobierać lub pobierać w wysokości wynikającej z właściwej umowy ws. unikania podwójnego opodatkowania – to zwolnienia z WHT.

W przypadku wypłaty dywidendy na rzecz nierezydenta, polska spółka zobowiązana jest potrącić podatek dochodowy, należny w Polsce, z wypłacanej kwoty. Jako że osoby fizyczne bez miejsca zamieszkania w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu jedynie od dochodów osiąganych w naszym kraju, jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku u źródła lub niepobranie podatku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania wymaga udokumentowania siedziby podatnika za pomocą stosownego certyfikatu rezydencji. Płatnik powinien dochować należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku określonej w ustawie CIT lub warunków niepobrania podatku zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Publikacje Kancelarii Skarbiec na temat zasad poboru podatku u źródła od dywidend a także zwolnienia dywidendy z podatku u źródła

 

Przełomowy wyrok NSA w sprawie dywidend i innych dochodów podlegających podatkowi u źródła

2023-08-10: Przedsiębiorcy mogą pomniejszyć swoje zobowiązanie w podatku u źródła (WHT) o całość podatku dochodowego zapłaconego za granicą, maksymalnie do wysokości 19%, a nie tylko do wysokości określonej w umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO), jak chciał tego fiskus. Tak orzekł wydając wyrok NSA w sprawie dywidend i dochodów WHT w wyroku z 28 lutego 2023 r. (sygn. akt II FSK 1171/22).

Międzynarodowe holdingi spółek będą pozbawiane zwolnienia z CIT

2023-10-05: Międzynarodowe holdingi spółek będą pozbawiane zwolnienia z CIT. Przy wypłacie dywidendy i należności odsetkowych na rzecz zagranicznej spółki firma, która je wypłaca ma obowiązek zweryfikować kto jest beneficjentem rzeczywistym płatności. Przede wszystkim musi sprawdzić czy podatek dochodowy zostanie zapłacony na terytorium UE. Jeśli nie, zobowiązana jest pobrać 19% lub 20% podatek u źródła (WHT).

Warunki zwolnienia z WHT przy wypłacie dywidendy do pośrednika

2023-10-10: Polska spółka wypłacając dywidendę spółce zagranicznej, nie będącej rzeczywistym beneficjentem płatności, może zastosować zwolnienia z WHT lub korzystną stawkę opodatkowania, jeśli umożliwia to dwustronna umowa z państwem siedziby rzeczywistego odbiorcy dywidendy. To tak zwana zasada „look-through approach”. Do zastosowania tej zasady konieczne jest jednak spełnienie wymogów określonych ustawą o CIT

Podejście Look through przy wypłacie dywidendy

2022-11-04: W międzynarodowych grupach kapitałowych tematem wymagającym analizy podatkowej jest wypłata dywidendy. Kwestia może być problematyczna szczególnie w przypadkach, gdy spółka matka jest spółką specjalnego przeznaczenia, która stworzona została jedynie na potrzeby organizacyjne, ale nie przemawia za nią żadna materia biznesowa.

Zwolnienie z opodatkowania CIT przy wypłacie dywidendy bez statusu rzeczywistego właściciela

2023-11-21: Pomimo wejścia w życie nowelizacji ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie zwolnienia dywidend z opodatkowania, nie zawiera warunku, aby spółka będąca odbiorcą dywidendy była jej beneficjentem rzeczywistym – orzekł 4 października 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.