Podatek u źródła od licencji

2024-06-28

 

Podatek u źródła od licencji (z ang. Withholding Tax) to określenie zryczałtowanego podatku dochodowego obciążającego należności licencyjne wypłacane przez polską spółkę swoim zagranicznym kontrahentom. Zobowiązanymi do jego poboru są płatnicy mający siedzibę, zakład zagraniczny, lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym powstaje dochód.

Takim płatnikiem będzie więc np. położona w Polsce spółka wypłacająca dywidendę swoim zagranicznym udziałowcom. Przy spełnieniu określonych obowiązków dokumentacyjnych płatnik może zostać zwolniony z poboru podatku u źródła, lub zastosować obniżoną stawkę, a w niektórych przypadkach wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, czyli zastosować mechanizm pay and refund (płatność i zwrot). Od 1 stycznia 2023 r. zasady poboru podatku u źródła uległy modyfikacji, część zmian zaczęła obowiązywać 26 października 2022 r.

Pod pojęciem „podatek u źródła” rozumie się pobierane ryczałtowo podatki, które są odprowadzane za pośrednictwem płatników mieszkających, mających siedzibę lub zagraniczny oddział w kraju, gdzie dochód został wygenerowany.

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych podatek u źródła obejmuje świadczenia na rzecz nierezydentów między innymi z tytułu dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń, żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego.

Kancelaria Skarbiec oferuje szeroką gamę usług związanych z podatkiem u źródła od należności licencyjnych. Nasze usługi obejmują nie tylko interpretację przepisów i przygotowywanie wniosków o wiążące interpretacje prawa podatkowego, lecz także sporządzanie deklaracji podatkowych, reprezentację podatnika oraz monitorowanie zmian w przepisach podatkowych.

Nasza kancelaria podejmuje się reprezentacji podatników w kontaktach z organami podatkowymi, zwłaszcza w sytuacjach spornych oraz podczas kontroli podatkowych. Profesjonalna reprezentacja znacząco ułatwia proces dochodzenia praw podatnika i pozwala uniknąć nadmiernych lub bezpodstawnych obciążeń podatkowych.

Dzięki profesjonalnej pomocy kancelarii Skarbiec, podatnik może być pewny, że jego sprawy podatkowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i optymalnie z punktu widzenia obciążeń podatkowych.

 

Podatek u źródła od licencji – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Właściciel należności licencyjnych a rzeczywiste dysponowanie nimi – wyrok z dnia 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 126/19

2021-11-15: Opodatkowanie zagranicznych należności podatkiem u źródła staje się w ostatnich latach coraz bardziej problematycznym tematem. Przy opodatkowaniu podatkiem u źródła pod uwagę należy wziąć nie tylko krajowe ustawodawstwo, lecz także przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sytuacji nie ułatwiły zmiany wprowadzone w podatku u źródła w 2019 r., wśród których za najważniejsze należy uznać wprowadzenie definicji beneficjenta rzeczywistego, wprowadzenie kategorii należytej staranności, zmianę zasad wypłaty podatku w przypadku płatności przekraczających 2 mln zł (regulacja była odkładana w czasie, a teraz ulegnie znaczącej zmianie w związku z wdrożeniem przepisów Polskiego Ładu). Jedna z ostatnich spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczyła uznania zagranicznej organizacji zrzeszającej artystów i sprzedającej prawa autorskie do ich utworów za beneficjenta rzeczywistego otrzymywanych należności (wyrok z dnia 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 126/19).

Robert Nogacki: Spory o zwolnienie dla dywidend a kwestia weryfikacji beneficjenta rzeczywistego na podstawie wyroku NSA

2021-09-16: Przepisy dotyczące podatku u źródła są przyczyną licznych problemów przedsiębiorców. Jednym z nich jest kwestia weryfikacji statusu beneficjenta rzeczywistego przy wypłacie dywidendy na rzecz zagranicznego podmiotu. Brak w tej kwestii jednolitego stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Rozstrzygnięcia w tym zakresie nie przyniósł nawet ostatni wyrok NSA. W konsekwencji podatnicy wypłacający dywidendy nie mają jasnej wykładni co do tego, jak postępować, ponieważ w wielu przypadkach kwestia weryfikacji beneficjenta rzeczywistego dywidendy jest bardzo skomplikowana i czasochłonna.

Robert Nogacki: Należności licencyjne z tytułu korzystania z oprogramowania bez podatku u źródła w Polsce

2021-12-07: Spółka nabywała prawa licencyjne od zagranicznego podmiotu. W oparciu o polskie przepisy, jak i prawo międzynarodowe była przekonana, że należności licencyjne za korzystanie z oprogramowania komputerowego nie będą podlegały w Polsce podatkowi u źródła. Jednak fiskus zinterpretował przepisy tak, aby doprowadzić do ich opodatkowania. WSA w Gdańsku stanął po stronie przedsiębiorcy. Jak orzekł, należności „… mając na uwadze obowiązujący w Polsce porządek prawny (…) nie mogą być opodatkowane w państwie ich powstania” (wyrok z 3 listopada 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 1097/21).

Robert Nogacki: Odpowiednio przygotowana umowa dot. oprogramowania uchroni przed poborem podatku u źródła

2020-01-27: Uwagi wstępne: Zgodnie z zasadą wynikającą z ustaw o podatkach dochodowych podmioty zagraniczne, które nie posiadają w Polsce siedziby oraz zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium tego kraju. Należy więc wskazać, że nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium Polski. Podkreślenia wymaga, że ustawodawca wskazuje przykładowy katalog takich dochodów. Będą nimi w szczególności dochody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych przez polskie podmioty, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Robert Nogacki: Brak podatku u źródła za usługi IT oraz licencje za korzystanie z oprogramowania

2019-10-04: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 16 sierpnia 2019 r. interpretacji indywidualnej potwierdził, że płatności spółki na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu usług wsparcia informatycznego oraz licencji za korzystanie z oprogramowania komputerowego w świetle ustawy o CIT oraz polsko-niemieckiej umowy ws. unikania podwójnego opodatkowania nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.164.2019.2.HK).