Podatek u źródła od odsetek

2024-06-28

 

Podatek u źródła od odsetek (z ang. Withholding Tax) to określenie zryczałtowanego podatku dochodowego obciążającego przychody z tytułu uzyskanych na terytorium Polski odsetek przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podatek u źródła od odsetek wynosi 20 procent tych przychodów.

Zobowiązanymi do poboru WHT od odsetek są płatnicy mający siedzibę, zakład zagraniczny, lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym powstaje dochód.

Takim płatnikiem będzie więc np. położona w Polsce spółka wypłacająca dywidendę swoim zagranicznym udziałowcom. Przy spełnieniu określonych obowiązków dokumentacyjnych płatnik może zostać zwolniony z poboru podatku u źródła, lub zastosować obniżoną stawkę, a w niektórych przypadkach wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, czyli zastosować mechanizm pay and refund (płatność i zwrot). Od 1 stycznia 2023 r. zasady poboru podatku u źródła uległy modyfikacji, część zmian zaczęła obowiązywać 26 października 2022 r.

Pod pojęciem „podatek u źródła” rozumie się pobierane ryczałtowo podatki, które są odprowadzane za pośrednictwem płatników mieszkających, mających siedzibę lub zagraniczny oddział w kraju, gdzie dochód został wygenerowany.

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych podatek u źródła obejmuje świadczenia na rzecz nierezydentów między innymi z tytułu dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń, żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego.

Kancelaria Skarbiec oferuje szeroką gamę usług związanych z podatkiem u źródła od należności licencyjnych. Nasze usługi obejmują nie tylko interpretację przepisów i przygotowywanie wniosków o wiążące interpretacje prawa podatkowego, lecz także sporządzanie deklaracji podatkowych, reprezentację podatnika oraz monitorowanie zmian w przepisach podatkowych.

Kancelaria Skarbiec – we współpracy z biurem rachunkowym Skarbiec Corporate Services – służy podatnikom wsparciem w prawidłowym identyfikowaniu wszystkich obowiązków związanych z podatkiem u źródła (WHT) poprzez świadczenie usług doradczych i przygotowanie odpowiednich rozliczeń podatkowych.

Po pierwsze, Kancelaria Skarbiec może przeprowadzić audyt lub analizę dokumentów podatkowych, aby sprawdzić, czy wszystkie transakcje objęte podatkiem u źródła zostały odpowiednio rozliczone. To pozwala uniknąć błędów podatkowych, które mogą skutkować kontrolami podatkowymi, koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowych i odpowiedzialnością karnoskarbową.

Ponadto, Skarbiec Corporate Services może świadczyć wsparcie w procesie sporządzania i składania wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych związanych z podatkiem u źródła. Dzięki temu podatnicy mogą mieć pewność, że ich rozliczenia podatkowe są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Kancelaria Skarbiec może również udzielać porad prawnych oraz pomóc w interpretacji złożonych przepisów podatkowych związanych z WHT. To umożliwia firmom uniknięcie potencjalnych błędów i nieporozumień podczas rozliczeń podatkowych.

Wreszcie, Kancelaria Skarbiec może reprezentować swoich klientów w kontaktach z organami podatkowymi, co pozwala skutecznie bronić interesów podatnika w przypadku kontroli podatkowej lub sporów z urzędem skarbowym.

Zespół specjalistów z Kancelarii Skarbiec może znacząco pomóc podatnikom w prawidłowym i kompleksowym zarządzaniu podatkiem u źródła, zapewniając im pełne bezpieczeństwo podatkowe oraz minimalizując ryzyko ewentualnych nieprawidłowości podczas kontroli podatkowych.

 

Podatek u źródła od odsetek – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Brak informacji o rzeczywistym właścicielu odsetek – konieczność zapłaty podatku u źródła

2019-09-05: Na temat podatku u źródła w ostatnich miesiącach pojawiło się bardzo dużo publikacji, co pokazuje, że zagadnienie to budzi coraz większe zainteresowanie, także jako przedmiot kontroli urzędów skarbowych. Kwestia podatku u źródła jest wielowątkowa, dlatego przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na kilka pułapek zastawionych przez ustawodawcę. Dotyczą one zwłaszcza kwestii dokumentacyjnych czy kwestii należytej staranności, jednak nieprawidłowości w tym zakresie mogą skutkować koniecznością zapłaty podatku odpowiednio według stawek 20% lub 19%, co w przypadku braku poboru podatku przy płatności oznacza konieczność zapłaty z własnych środków płatnika.

Robert Nogacki: Podatek u źródła a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

2023-01-31: Regulacje antyabuzywne, mające na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania, dotknęły również kwestię poboru podatku u źródła. W praktyce umożliwiają one podważenie podjętej przez płatnika decyzji o niepobraniu tego podatku i nałożenie na niego obowiązku jego zapłaty wraz z odsetkami, a nawet nałożenie kary na płatnika. Nie ma przy tym znaczenia czy w momencie poboru podatku płatnik otrzymał oświadczenie odbiorcy płatności o spełnieniu warunków zwolnienia, gdyż na to płatnika nałożono daleko idące obowiązki weryfikacyjne, których nieprawidłowa realizacja, pozwala organom podatkowym na obciążenie go odpowiedzialnością.