Polisy inwestycyjne

 

Ubezpieczenie, budowa kapitału czy zabezpieczenie spadkobierców? Polisy inwestycyjne są rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw CFC. W dobie tworzenia regulacji o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych, niezbędne jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą na zgodne z prawem uniknięcie opodatkowania dochodów osiąganych przez podmioty zagraniczne, które w taki czy inny sposób są powiązane z podatnikiem. Rozwiązaniem może okazać się założenie zagranicznej polisy inwestycyjnej.

Ubezpieczenie kojarzy się przede wszystkim z formą ochrony życia, zdrowia lub majątku, jednakże polisa inwestycyjna to szczególne ubezpieczenie na życie, które łączy w sobie ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego z możliwością lokowania aktywów. Taki środek zabezpieczenia majątku może stanowić efektywną konstrukcję prawną służącą do planowania podatkowego, jak i remedium na opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych.

 

Polisy inwestycyjne w ogólności

 

Polisa inwestycyjna to propozycja inwestycyjno-ubezpieczeniowa. Stanowi połączenie korzyści, jakie płyną z inwestycji opartej o fundusze inwestycyjne i zwolnienia z podatku, gwarantowanych przez polisę ubezpieczeniową. Klient towarzystwa ubezpieczeniowego czy banku, który decyduje się na wykup takiej polisy płaci składkę, która jest dzielona na dwie części: jedna z nich idzie na zapewnienie wypłaty odpowiedniej sumy ubezpieczenia w razie śmierci, a druga służy do wykupienia jednostek uczestnictwa w funduszu kapitałowym, które z kolei inwestowane są w TFI. Jest to niewątpliwie dobre rozwiązanie dla klientów lubiących produkty 2 w 1.

Polisa inwestycyjna gwarantuje zwrot kapitału do wysokości wpłaconych składek na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale w praktyce w polisie inwestycyjnej funkcja ubezpieczeniowa ma drugorzędny charakter, a liczy się przede wszystkim możliwość zainwestowania przez ubezpieczającego określonego kapitału i przekazania go osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczającego.

Polisa inwestycyjna nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. W przypadku śmierci ubezpieczonego spadkobiercy, niezależnie od stopnia pokrewieństwa z ubezpieczonym, unikną kosztów finansowych i czasowych z tytułu postępowania spadkowego. Świadczenia wypłacane przez firmę ubezpieczeniową omijają masę spadkową i trafiają bezpośrednio do rąk uposażonych. Kolejnym elementem w którym polisa się sprawdza to uposażenie na wypadek śmierci dla osób niespokrewnionych.

Tutaj poza prostotą prawną tego rozwiązania, to idealne rozwiązanie dla związków nieformalnych. O ile przepisy podatkowe i prawo spadkowe w obrębie rodzinny formalnej, jest mało restrykcyjne a spadek nieopodatkowany, o tyle w wypadku gdy mamy związek nieformalny, będą problemy spadkowe a i podatek też. Polisa tutaj może być rozwiązaniem zapewniającym partnerom środki.

Polisy są także inwestycją w miarę płynną, co oznacza, że można wycofać środki w trakcie trwania okresu inwestycji.

 

Remedium na CFC

 

Przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC) obowiązują w Polsce od początku 2015 roku. Zostały wprowadzone celem zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałania wdrażaniu mechanizmów pozwalających na unikanie płacenia podatku dochodowego poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Nałożenie na podatnika obowiązku zapłaty 19 % – owego podatku od dochodów jego spółki zagranicznej jest uwarunkowane ziszczeniem się szeregu przesłanek określonych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej. Najważniejszym elementem jest tzw. kryterium poziomu kontroli, zgodnie z którym podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, co najmniej 25 proc. udziałów w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub udziałów w zyskach spółki zagranicznej.

Pozostałe przesłanki dotyczą charakteru uzyskiwanych przez spółkę przychodów oraz sposobu ich opodatkowania w kraju rezydencji (dywidendy, należności licencyjne, odsetki od pożyczek czy obligacji etc. opodatkowane stawką niższą o co najmniej 25 proc. od obwiązującej w Polsce stawki CIT/PIT lub podlegające zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania).

Polisa inwestycja może stanowić doskonałe remedium na CFC. Najważniejszą cechą takiego rozwiązania jest bowiem jego forma prawna. Polisy inwestycyjne to formalnie “ubezpieczenie na życie” i co za tym idzie nie podlegają ustawie o funduszach inwestycyjnych. Posiadacz takiej polisy inwestuje w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, a nie w klasyczne fundusze inwestycyjne i w rejestrach tych funduszy nie on jest właścicielem jednostek. Definicja zagranicznej spółki kontrolowanej nie będzie miała tutaj zastosowania.

Bardzo korzystne warunki zawierania polis posiadają takie miejsca jak Liechtenstein. Przykładowo, w prawie Liechtensteinu polisy inwestycyjne są uregulowane w sposób odmienny niż w prawie polskim. Przede wszystkim ubezpieczający może mieć znacznie większy wpływ na dokonywane inwestycje.

W sytuacji, gdy ubezpieczający przyjmie na siebie ryzyko inwestycyjne, firma ubezpieczeniowa może dokonać inwestycji w każde aktywa dostępne na rynku, w tym w szczególności polisa inwestycyjna może przejąć od klienta udziały albo akcje w jego prywatnej spółce prowadzonej na terenie Polski, a także przejąć rachunek bankowy klienta wraz ze wszystkimi oszczędnościami i inwestycjami.

Ponadto, ubezpieczający jest uprawniony wtedy do ustalenia strategii inwestowania, wyznaczenia menedżera aktywów, który będzie wprowadzał w życie wybraną strategię, a także do wybrania banku, w którym zostanie otworzony rachunek do obsługi polisy.

Formalnie jako właściciel tego majątku występuje firma ubezpieczeniowa i chociaż jest ona reprezentowana przez klienta, to relacje między klientem a firmą ubezpieczeniową są z zewnątrz trudne do ustalenia. Uregulowania odnośnie dyskrecji i poufności w zakresie polis i ich beneficjentów, są oparte na obowiązujących w Liechtensteinie przepisach tajemnicy bankowej, które należą do najsilniejszych na świecie. Tajemnica ubezpieczeniowa nie jest bezwzględna, ale można ją uchylić włącznie w sytuacji postępowania karnego czy usprawiedliwionego podejrzenia prania brudnych pieniędzy.

 

Co jeszcze?

 

Ponadto, polisy inwestycyjne stanowią doskonałą drogę do funduszy zagranicznych. Fundusze te pozwolą na dywersyfikacje geograficzną i walutową. Fundusze zagraniczne kupowane jako samodzielne byty są trudno dostępne i wymagają sporego wkładu własnego zależnie od rodzaju i typu funduszy. Oczywiście wybrać należy taką polisę która da nam możliwość konkretnego wskazania i określenia w jakiego rodzaju fundusze chcemy aby nasze pieniądze były inwestowane.

Wybierając polisę inwestycyjną możemy liczyć na pewną korzyść podatkową. W odróżnieniu od inwestowania w TFI, dzięki inwestycjom poprze taką polisę jesteśmy zwolnieni od płacenia podatku Belki w przypadku przenoszenia środków między funduszami. Towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z pewnej luki w prawie, która mówi o tym, iż ubezpieczeń nie można zaliczyć do dochodów, dlatego też nie zostają one opodatkowane.

Podatek od dochodów jest ściągany tylko w przypadku samodzielnego wykupu ubezpieczenia. Idąc dalej, odszkodowanie, które zostaje wypłacone w razie śmierci ubezpieczonego jest zwolnione z postępowania spadkowego, dlatego że wskazujemy w umowie osoby uposażone, wypłata pieniędzy następuje do 30 dni od dnia zgłoszenia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Świadczenie to nie wchodzi w skład masy spadkowej więc podatek od spadków i darowizn nie jest potrącany.

Egzekucja sądowa i komornicza z polisy również jest ograniczona. Co więcej, jeżeli pokusimy się o polisę inwestycyjną prawa Lichtensteinu – zgodnie z obowiązującym tam ustawodawstwem, w wypadku jeśli ubezpieczający nie jest uposażonym z polisy, to środki zgromadzone na polisie są chronione przed egzekucją ze strony wierzycieli ubezpieczającego. Jak wskazaliśmy powyżej, nie wchodzą one także do masy spadkowej po ubezpieczonym, ale są przekazywane bezpośrednio do uposażonego

Podsumowując, polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest opcją do rozważenia, jeżeli planujemy zacząć inwestować. Niemniej jednak jest to rozwiązanie, które jest najbardziej opłacalne dla konkretnej grupy osób. Jeżeli posiadasz stały dochód, który jest dość wysoki, szukasz remedium na CFC i planujesz inwestować długoterminowo, to z pewnością polisa inwestycyjna jest dobrym rozwiązaniem.