Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo energetyczne

Ustawa Prawo energetyczne określa zasady polityki energetycznej państwa oraz zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła. Reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych, a także wyznacza organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

 

Omawiana ustawa została wprowadzona do porządku prawnego przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców energii elektrycznej i ciepła, efektywnego używania energii elektrycznej i ciepła, zrównoważonego rozwoju kraju, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych.

Omawiane cele realizowane są przede wszystkim poprzez:

 • systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych;
 • zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw;
 • uporządkowanie rynku gazu ziemnego;
 • rozszerzenie obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego i wprowadzenie nowej formy prawnej realizacji tego obowiązku.

Warto zwrócić uwagę, że regulacje dot. sektora energetycznego podlegają częstym zmianom. Sam ustawodawca zauważył omawiany problem stawiając za cel wyeliminowanie uchybień i niedostatków legislacyjnych obowiązujących przepisów np. w obszarze paliw ciekłych i gazu ziemnego, które sprawiają wątpliwości interpretacyjne lub powodują trudności w procesie stosowania prawa.

Przedsiębiorcy działający na przedmiotowym rynku ścierają się głównie z:

 • rozproszeniem unormowań w wielu aktach prawnych,
 • brakiem spójnego systemu reglamentacji działalności gospodarczej,
 • brakiem rozwiązań zwiększających przejrzystość oraz transparentność funkcjonowania krajowego rynku paliwowego,
 • unikaniem opodatkowania przez podmioty działające w „szarej strefie”,
 • brakiem spójności przepisów regulujących podstawowe obowiązki dla sektora paliw ciekłych w ramach reżimu koncesjonowania, zapasów obowiązkowych, jakości paliw, realizacji, Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz systemu podatkowego;

Kancelaria Prawna Skarbiec współpracując z wieloma podmiotami, w szczególności   operującymi na rynku paliw ciekłych (najliczniejszym pod względem liczby działających na nim podmiotów podlegających koncesjonowaniu przez Prezesa URE), zdobyła odpowiednie doświadczenie pozwalające w szczególności:

 • ułatwić start na omawianym rynku mając na uwadze szereg regulacji determinujących podstawowe wymagania administracyjne,
 • oraz zapewnić wszechstronne wsparcie istniejącym już podmiotom.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Prawo Zamówień Publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych – najważniejsze zmiany z punktu widzenia Wykonawcy

Z dniem 18 kwietnia br. upłynął termin implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku, w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku, w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Do tego dnia powinna wejść w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która wprowadzałaby do naszego porządku prawnego wymienione powyżej Dyrektywy. W dniu 13 maja br. przedmiotowa nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012