Prawo energetyczne

 

Ustawa Prawo energetyczne określa zasady polityki energetycznej państwa oraz zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła. Reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych, a także wyznacza organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Omawiana ustawa została wprowadzona do porządku prawnego przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców energii elektrycznej i ciepła, efektywnego używania energii elektrycznej i ciepła, zrównoważonego rozwoju kraju, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych.

Omawiane cele realizowane są przede wszystkim poprzez:

 • systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych;
 • zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw;
 • uporządkowanie rynku gazu ziemnego;
 • rozszerzenie obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego i wprowadzenie nowej formy prawnej realizacji tego obowiązku.

Warto zwrócić uwagę, że regulacje dotyczące sektora energetycznego podlegają częstym zmianom. Sam ustawodawca zauważył omawiany problem stawiając za cel wyeliminowanie uchybień i niedostatków legislacyjnych obowiązujących przepisów np. w obszarze paliw ciekłych i gazu ziemnego, które sprawiają wątpliwości interpretacyjne lub powodują trudności w procesie stosowania prawa.

Przedsiębiorcy działający na przedmiotowym rynku ścierają się głównie z:

 • rozproszeniem unormowań w wielu aktach prawnych,
 • brakiem spójnego systemu reglamentacji działalności gospodarczej,
 • brakiem rozwiązań zwiększających przejrzystość oraz transparentność funkcjonowania krajowego rynku paliwowego,
 • unikaniem opodatkowania przez podmioty działające w „szarej strefie”,
 • brakiem spójności przepisów regulujących podstawowe obowiązki dla sektora paliw ciekłych w ramach reżimu koncesjonowania, zapasów obowiązkowych, jakości paliw, realizacji, Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz systemu podatkowego.

 

Prawo energetyczne – nasza oferta

 

Kancelaria Prawna Skarbiec współpracując z wieloma podmiotami, w szczególności operującymi na rynku paliw ciekłych (najliczniejszym pod względem liczby działających na nim podmiotów podlegających koncesjonowaniu przez Prezesa URE), zdobyła odpowiednie doświadczenie pozwalające w szczególności:

 • ułatwić start na omawianym rynku mając na uwadze szereg regulacji determinujących podstawowe wymagania administracyjne,
 • oraz zapewnić wszechstronne wsparcie istniejącym już podmiotom.