Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo ochrony danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe powinien wdrożyć te nowe regulacje.

 

Istotnym jest, iż RODO wprowadza w dużej mierze nowe zasady przetwarzania danych osobowych, jak też zawiera zbiór nowych definicji w zakresie przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym nowe regulacje wymagają od każdego przedsiębiorcy gruntownej rewizji zarówno pod kątem aktualnie posiadanych dokumentów, jak i w zakresie konieczności zapoznania się na nowo z przepisami i definicjami zawartymi w RODO. Niestety, niektóre kwestie są uregulowane w RODO w sposób mało przejrzysty, pozostawiając dużo wątpliwości.

Każdy przedsiębiorca powinien zatem zastosować się do przepisów i obowiązków wynikających z RODO, w tym między innymi stworzyć stosowną dokumentację przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest ona jednym z warunków koniecznych do zabezpieczenia się przed organem nadzoru. Eksperci w tematyce RODO – prawnicy, adwokaci i radcy prawni – z Kancelarii Prawnej Skarbiec pomagają odpowiedzieć na pytanie: jak wdrożyć RODO w firmie?

Usługi Kancelarii

Zakres usług Kancelarii Prawnej Skarbiec na gruncie prawa ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności:

 • sporządzenie projektu dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, w tym: polityki prywatności, polityki retencji danych, rejestru czynności przetwarzania danych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, polityki bezpieczeństwa, wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzoru ewidencji osób upoważnionych, wzoru wykazu pomieszczeń, wzoru oświadczenia dla osoby przetwarzającej dane osobowe, oświadczenia o ustanowieniu IOD;
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed GIODO/PUODO;
 • reprezentowanie w toku kontroli prowadzonej przez GIODO/PUODO.

Dodatkowo, Kancelaria Prawna Skarbiec realizuje czynności związane z:

 • badaniem zgodności postanowień umów z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • przygotowywaniem polityk i wewnętrznych regulaminów dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony baz danych;
 • wsparciem prawnym w przedmiocie umów przenoszących prawa do baz danych;
 • przygotowaniem opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wsparciem prawnym w sporach z zakresu ochrony danych osobowych;
 • analizą zgodności przetwarzania i przechowywania danych osobowych z przepisami prawa;
 • wsparciem procesów transferu danych osobowych poza granice Polski.

Weryfikacja dokumentów

Pierwszym krokiem przy wdrażaniu unijnego rozporządzenia winna być weryfikacja posiadanej dokumentacji oraz dostosowanie jej do nowych regulacji. Przede wszystkim każdy przedsiębiorca powinien implementować i stworzyć nowe procedury wewnętrzne. Warto wskazać, iż ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych przewiduje szereg nowych obowiązków, między innymi w zakresie notyfikacji organowi nadzorczemu przypadków naruszenia ochrony danych osobowych, czy obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga dokonać audytu istniejących dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, jak też udziela wsparcia przy sporządzeniu nowych dokumentów zgodnie z wymogami RODO.

Certyfikacja RODO

Zgodnie z RODO, państwa członkowskie UE, organy nadzorcze oraz Komisja Europejska rekomendują ustanawianie mechanizmów certyfikacji oraz znaków jakości i oznaczeń w zakresie ochrony danych osobowych mających świadczyć o zgodności z RODO operacji przetwarzania danych osobowych. Przedmiotowe certyfikaty zgodności z RODO będą wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przez podmioty przy nim akredytowane. Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga uzyskać stosowny certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest najpowszechniejszą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych. W związku z wprowadzeniem RODO powstaje pytanie, czy zgoda na przetwarzanie danych udzielona przez podmiot danych przed wejściem w życie RODO będzie skuteczna i będzie nadal obowiązywała po wejściu w życie RODO. Nasza Kancelaria podpowiada jak zmierzyć się z tym tematem.

Przezorny, zawsze ubezpieczony

RODO przewiduje dość drastyczne kary dla przedsiębiorców którzy naruszyli określone obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Za naruszenie przedmiotowych obowiązków w przypadkach mniejszej wagi administracyjna kara pieniężna może być wymierzona do wysokości 10 000 000 € lub w wysokości do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. W przypadkach większej wagi kary pieniężne mogą być wymierzone odpowiednio w kwocie do 20 000 000 € lub w wysokości do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Dlatego tak istotnym jest dokonanie stosownej weryfikacji istniejących dokumentów i procedur, następnie dokonanie zmiany i wdrożenie ich. Bez tego kontrola w kontekście RODO przeprowadzona przez organ nadzoru może mieć dla przedsiębiorcy poważne konsekwencje.

Usługi w zakresie RODO – w tym kompleksowe doradztwo dotyczące RODO – świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec pozwala na skuteczne zmierzenie się z tematyką ochrony danych osobowych w firmie.

Dokumentacja RODO

Już w trakcie uchwalania przedmiotowego aktu, rodziły się pytania, jakie konkretnie dokumenty przedsiębiorca powinien posiadać i wdrożyć, aby spełnić wymogi RODO. Otóż dokumentacja wymagana przez RODO nie jest w tym akcie prawnym sformułowana, a przynajmniej nie wprost. Wyjątkiem jest tu rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który to dokument został wyraźnie wymieniony w unijnym rozporządzeniu. W pozostałym zakresie RODO zostawia luz decyzyjny przedsiębiorcy. Czy oznacza to, iż firma nie musi kłaść nacisku na dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych? Nic bardziej mylnego. Przedsiębiorca dla dobra ochrony danych osobowych, jak i dla swojego bezpieczeństwa prawnego, powinien stworzyć odpowiednią dokumentację przetwarzania danych osobowych, w której powinien w szczególności zadbać o realizację zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia. Każdorazowo przed podjęciem decyzji o zakresie koniecznej dokumentacji warto przeprowadzić audyt RODO, tzn. audyt danych osobowych w sferze ich przetwarzania w firmie. Niezależnie jednak od tego, każdy przedsiębiorca powinien zadbać o stworzenie i wdrożenie wymienionych poniżej dokumentów:

 • 1) polityka przetwarzania danych,
 • 2) polityka bezpieczeństwa danych osobowych polityka ochrony danych osobowych / polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 • 3) polityka dot. zarządzania ryzykiem w zakresie danych osobowych,
 • 4) instrukcja zarządzania systemem informatycznym zgodna z RODO,
 • 5) polityka retencji danych zgodna z RODO,
 • 6) wzór oświadczenia dla pracownika dotyczącego ochrony danych osobowych,
 • 7) wzór ewidencji osób upoważnionych,
 • 8) wzór ewidencji pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • 9) wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych RODO,
 • 10) rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (dokument wymieniony w rozporządzeniu RODO),
 • 11) wzór obowiązku informacyjnego,
 • 12) wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • 13) polityka prywatności, jeśli działalność prowadzona jest także w ramach Internetu.

Co ważne, na gruncie nowych unijnych przepisów zniknął obowiązek zgłaszania zbioru danych do organu ochrony danych osobowych.

Należy mieć na uwadze, iż każda działalność gospodarcza stawia inne wyzwania pod kątem RODO i generuje potrzebę indywidualnego podejścia w zakresie dokumentacji RODO (wcześniej GIODO). Nasza Kancelaria pomaga w stworzeniu i we wdrożeniu przedmiotowych procedur, a przede wszystkim do ich skrojenia pod konkretną działalność przedsiębiorcy. Zagadnienia dokumentacji RODO nie należy lekceważyć, nie tylko dlatego, iż warto chronić dane osobowe swoich klientów, ale także z uwagi na drakońskie kary jakie przewidziane są w RODO, a które nie występowały w ogóle podczas istnienia GIODO.

Zadania IODO

Ważnym aspektem powinno być także rozważenie, czy warto powołać w przedsiębiorstwie inspektora ochrony danych (w skrócie IOD lub IODO), który czuwałby nad przestrzeganiem i wdrażaniem procedur ujętych w ww. dokumentacji RODO. Należy zaznaczyć, iż w niektórych przypadkach unijne rozporządzenie nakazuje powołanie IOD i nie pozostawia tu wyboru. Obowiązki inspektora ochrony danych osobowych (jak również zadania inspektora ochrony danych osobowych) powinien każdorazowo dookreślać administrator danych, z tym, że inspektor ochrony danych osobowych pozostaje w strukturze firmy niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. Do zadań inspektora ds. ochrony danych osobowych powinno należeć między innymi bieżące monitorowanie przestrzegania zasad ochrony danych w firmie, wprowadzanie modyfikacji i korekt do obowiązujących procedur oraz szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych.

Na pytanie jak wdrożyć RODO w firmie nie ma prostej odpowiedzi – na pewno przeprowadzenie audytu i przygotowanie kompletu dokumentów to kroki obowiązkowe. Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga we wdrażaniu RODO w przedsiębiorstwach i innych instytucjach.

Regulamin serwisu a RODO

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wielu przedsiębiorców z branży netbiznesu zastanawia się, czy należy zmienić regulamin portalu internetowego lub regulamin serwisu internetowego w ramach którego prowadzą oni działalność gospodarczą. Regulamin strony lub serwisu www, a w szczególności regulamin sklepu internetowego, to podstawowy dokument, który jest de facto umową pomiędzy administratorem serwisu a jego użytkownikami. Zazwyczaj regulamin określa prawa i obowiązki administratora i użytkowników serwisu.

Unijne rozporządzenie RODO nie daje jasnych wytycznych jak napisać lub stworzyć regulamin strony lub serwisu, lub sklepu internetowego. Ze względu jednak na zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasadę przejrzystości, internetowy regulamin ochrony danych osobowych (najczęściej nazywany po prostu polityką prywatności) powinien stanowić odrębny od regulaminu serwisu dokument. Ten ostatni powinien bowiem koncentrować się na reglamentacji praw i obowiązków związanych ściśle z realizacją umowy pomiędzy właścicielem portalu a jego użytkownikami, a zarazem wystrzegać się niedozwolonych klauzul. W tym wypadku pomocniczy dla przedsiębiorców może być rejestr klauzul niedozwolonych dostępny na stronie UOKiKu. Oczywiście zgoda na przetwarzanie danych osobowych zapisana w treści regulaminu serwisu i niejako automatycznie udzielana w związku z akceptacją regulaminu portalu internetowego, nie będzie zgodna z RODO i tym samym będzie nieskuteczna.

Zatem na pytanie o to, jak pod kątem RODO napisać regulamin dla serwisu/sklepu internetowego należy odpowiedzieć w pierwszej kolejności, iż jest to pytanie o to, jak napisać politykę prywatności. Powinna ona zawierać szereg informacji o tym, w jaki sposób i dlaczego przedsiębiorca z branży netbiznesu przetwarza dane osobowe użytkowników/klientów, komu te dane są ewentualnie udostępniane, czy i jak są zabezpieczane. Tak naprawdę wskazanym jest, aby treść polityki prywatności realizowała zarazem obowiązek informacyjny. Tutaj przedsiębiorca powinien opisać, czy wykorzystuje pliki cookies i czy dane osobowe są przetwarzane w związku z profilowaniem, jeśli takie jest dokonywane.

Nie należy zapominać, iż polityka prywatności jest tylko jednym z wielu dokumentów, jakie w kontekście RODO przedsiębiorca winien wdrożyć w swojej firmie. Więcej o dokumentacji ochrony danych osobowych koniecznych do wdrożenia w związku z RODO można przeczytać tutaj, gdzie bliżej prezentowane są usługi Kancelarii w tym zakresie.

Zobacz również:

NetProtection | Regulamin strony internetowej | Dokumentacja przetwarzania danych osobowych | Prawa autorskie w Internecie | Prawa konsumentów | Ochrona wizerunku w Internecie | Spory sądowe | Procedury indywidualne

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Przekazywanie danych do USA po wyroku Schrems II – czy musimy rezygnować z usług Microsoftu, Google’a i Facebooka?

Przekazywanie danych do USA po wyroku Schrems II – czy musimy rezygnować z usług Microsoftu, Google’a i Facebooka?

W dniu 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który sprawił, że cały europejski świat ochrony danych osobowych (i nie tylko) zatrząsł się w posadach. Zgodnie z sentencją wyroku w sprawie Schrems II straciła ważność tzw. Tarcza Prywatności, czyli decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca, że Stany Zjednoczone zapewniają właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Europy, a unijni przedsiębiorcy korzystający z usług amerykańskich dostawców, jak i same podmioty danych mogą spać spokojnie. Wraz z publikacją wyroku TSUE pozbawił przywołanej podstawy dziesiątek, jeśli nie setek, a nawet tysięcy administratorów danych osobowych, powodując, że przekazywanie niezliczonych ilości danych w tym momencie stało się bezprawne. Co teraz? Czy istnieje alternatywa? A może należy zaprzestać współpracy z amerykańskimi podmiotami?

Udostępnianie danych abonenta na potrzeby postępowania cywilnego. Czy zmierzamy
do upadku tajemnicy telekomunikacyjnej?

Udostępnianie danych abonenta na potrzeby postępowania cywilnego. Czy zmierzamy do upadku tajemnicy telekomunikacyjnej?

Tajemnica telekomunikacyjna stanowiła do tej pory jeden z gwarantów ustawowych, zapewniających – z jednej strony – szereg konstytucyjnych praw oraz w szczególności prywatność użytkowników sieci telefonicznej oraz internetu, z drugiej zaś, generalną możliwość odmowy udzielania objętych nią informacji przez operatorów. Obecnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego widoczny jest trend zgoła odwrotny. Tajemnica telekomunikacyjna nie jest już twierdzą nie do zdobycia. Czy jesteśmy świadkami początku końca jej nienaruszalności?

Zagrożona prywatność w okresie pandemii

Zagrożona prywatność w okresie pandemii

Przyszło nam żyć w dziwnych czasach. Ludzie, a nawet całe społeczności, do tej pory niezwykle czułe na punkcie poszanowania swojej prywatności, proszą o jej ograniczenia. Trudno, powiadają, w obliczu zagrożenia epidemicznego odzierajcie nas z intymności, byleby ratować życie! Po ludzku ta postawa jest jak najbardziej zrozumiała. Ale, trawestując słynne stwierdzenie W. Churchilla, wyartykułowane w obliczu nie mniejszego zagrożenia, można im odpowiedzieć: mieliście do wyboru bezpieczeństwo lub prywatność, wybraliście bezpieczeństwo, lecz w dłuższej perspektywie – w konsekwencji takiego wyboru – i te utracicie bezpowrotnie („mieliście do wyboru wojnę lub hańbę, wybraliście hańbę, a wojnę i tak będziecie mieli” – Churchill).

Przetwarzanie i ochrona danych w ramach procedury whistleblowingu

Przetwarzanie i ochrona danych w ramach procedury whistleblowingu

Whistleblowing to coraz popularniejsze w ostatnim czasie pojęcie, posiadające liczne definicje. Międzynarodowa Organizacja Pracy określa go jako „raportowanie przez obecnych lub byłych pracowników o nielegalnych, niewłaściwych, niebezpiecznych lub nieetycznych praktykach pracodawców”. Natomiast według autorek jednej z pierwszych publikacji w tej materii „Blowing the whistle” z 1985 r. jest to „ujawnienie przez obecnych lub byłych członków organizacji nielegalnych, niemoralnych lub niedopuszczalnych praktyk prowadzonych pod nadzorem/kontrolą ich pracodawców, osobom lub organizacjom, które są w stanie przedsięwziąć działania”. Niezależnie od przyjętej definicji jedno jest pewne – koncepcja ta wzbudza mnóstwo emocji: od pełnego przyzwolenia, poprzez warunkową tolerancję, aż po wyraźną krytykę. Na czym jednak tak naprawdę polega whistleblowing i jak w prawidłowy i bezpieczny sposób go stosować?

Czy spam może być uznany za naruszenie dóbr osobistych?

Czy spam może być uznany za naruszenie dóbr osobistych?

Pojęcie „spamu” nie ma bezpośredniej definicji legalnej. Najbliższe istocie tego terminu zdaje się być określenie, którym posługuje się ustawodawca w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W świetle przywołanego przepisu „zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”. Nie sposób zaprzeczyć, że tego typu wiadomości z informacjami, które bez wątpienia nie zostały przez nas zamówione, zapełniają nasze skrzynki e-mailowe każdego dnia. Niemniej, czy taka uciążliwość ingeruje w naszą prywatność na tyle, aby można ją było uznać za naruszenie dóbr osobistych?

Wyjątki od obowiązku informacyjnego administratora w świetle RODO

Wyjątki od obowiązku informacyjnego administratora w świetle RODO

Jedną z kluczowych powinności spoczywających na podmiotach będących administratorami danych osobowych stanowi na gruncie RODO obowiązek informacyjny przewidziany przez art. 12-14 Rozporządzenia. Jego istotą jest przekazanie szeregu wskazanych przez przepisy informacji dotyczących przetwarzania danych określonej osoby. W wielu okolicznościach realizacja tej czynności może być dla ADO problematyczna. Jednak, czy w każdym przypadku jest ona bezwzględnie wymagana?

Jak pogodzić wykorzystanie wizerunku
na gruncie prawa autorskiego z zasadami ochrony danych osobowych?

Jak pogodzić wykorzystanie wizerunku na gruncie prawa autorskiego z zasadami ochrony danych osobowych?

Kryteria poprawnego wykorzystania utrwalonego wizerunku statuują co do zasady przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, determinując w szczególności przesłanki legalnego jego rozpowszechniania. Niezależnie jednak od regulacji prawnoautorskich nie można pominąć faktu, iż wizerunek stanowi również daną osobową. To z kolei implikuje konieczność równoległego spełnienia wymogów RODO w tym zakresie.

Przedsiębiorca internetowy na tle wyzwań stawianych przez ustawodawstwo

Przedsiębiorca internetowy na tle wyzwań stawianych przez ustawodawstwo

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą za pośrednictwem internetu, muszą zrealizować szereg obowiązków, aby zapewnić zgodność funkcjonowania swojej organizacji z przepisami prawa. Choć w powszechnej świadomości bez wątpienia kluczowym aktem prawnym, który nakłada obowiązki w tym obszarze, jest RODO, to jednak nie należy zapominać o pozostałych regulacjach mających istotny wpływ na kształt procesów w firmie. Warto także pochylić się nad zagadnieniem prawidłowego wdrożenia zasad ochrony danych osobowych, nie tylko z perspektywy realizacji obowiązków stawianych przez prawodawstwo z tego obszaru (m.in. wspomniane już RODO), ale również wycieku informacji i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, która często stanowi najcenniejsze aktywa w przedsiębiorstwie. Dodatkowo tacy przedsiębiorcy powinni szczególną uwagę skupić na regulacjach dot. ochrony praw konsumenta.

Lista procesów wymagających oceny
skutków dla ochrony danych

Lista procesów wymagających oceny skutków dla ochrony danych

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował komunikat zawierający wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, ponieważ przedsiębiorcy, którzy przetwarzają dane w sposób wskazany w wykazie, będą zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak może zostać uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcją.

Rok RODO

Rok RODO

Zbliża się pierwsza rocznica wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Pierwsze miesiące obowiązywania RODO pokazują, iż nowe przepisy nie trafiły w próżnię.

Zgody marketingowe – fakty i mity

Zgody marketingowe – fakty i mity

Od 25 maja 2018 r., czyli od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tzw. RODO, zaostrzeniu uległy zasady określające granice dopuszczalnej komunikacji marketingowej. Przedsiębiorcy, firmy nawiązując relację z adresatem swojego przekazu marketingowego, zmuszeni są w pierwszej kolejności do pozyskania od niego odpowiednich zgód na tę komunikację, a przede wszystkim na przetwarzanie jego danych osobowych. Pozyskanie zgód marketingowych nie oznacza jednak końca obowiązków, bo po ich otrzymaniu, przedsiębiorcy stają się administratorem tych danych, a to wiąże się z kolejnymi zobowiązaniami – bez względu na to, czy pozyskującym jest mały sklep wędkarski, czy duża firma deweloperska.

RODO

Główne zagrożenia dla przedsiębiorstw w związku z RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”) zacznie obowiązywać w Polsce już 25 maja 2018 r. Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znacząco wpłyną na komfort życia polskich przedsiębiorców, bo to na nich spocznie odpowiedzialność za ich wdrożenie.

Inwigilacja

Koniec bezpiecznych rozmów przez telefon

Tylko w 2014 r. służby złożyły ponad 2 mln wniosków do operatorów telekomunikacyjnych o udostępnienie danych. 1,7 mln dotyczyło zapytań od policji.

Jesteś w „ukrytej” kamerze

Edward Snowden ujawnił kolejne tajne, szokujące informacje o działaniach szpiegowskich USA. Okazuje się, że w latach 2008-2010 brytyjska agencja szpiegowska GCHQ wraz z amerykańskim NSA przechwyciły około dwóch milionów zdjęć wykonanych przez kamery komputerowe w trakcie korzystania przez użytkowników z czatu Yahoo.

Życie na podsłuchu

Beligijskie i holenderskie urzędy ochrony danych osobowych rozpoczęły dochodzenie na temat bezpieczeństwa danych w systemie SWIFT. Od kilku tygodni media spekulują, że NSA znalazło sposób, aby włamać się do sieci telekomunikacyjnej SWIFT.

Małe latające oko wielkiego brata

Słynny amerykański dron wojskowy MQ-1 Predator jest ak zautomatyzowany, że po tra fi zupełnie samodzielnie wyśledzić cel, zakwalifikować go jako wrogi, a następnie podjąć decyzję o jego likwidacji. W praktyce, tę ostatnią decyzję wciąż jeszcze podejmuje człowiek, ale dzieje się tak wyłącznie z uwagi na względy natury etycznej.

Ochrona danych

Prawo do bycia zapomnianym - ochrona danych osobowych wg UE

W styczniu 2012 roku Komisja Europejska podjęła pracę nad sporządzeniem i wdrożeniem rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Prace nad powyższym projektem zostały zwieńczone w dniu 27 kwietnia 2016 roku uchwaleniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Spór Apple’a z administracją USA

Informacje o tym kto, gdzie i jak nas podsłuchuje napływają nieustająco. Dlatego heroiczna walka kierownictwa Apple'a o prawo klientów do prywatności przysparza firmie milionów nowych zwolenników, a starych umacnia w przekonaniu, że nikt inny nie da im tyle, ile Apple obieca.

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012