Prawo europejskie

 

Zazwyczaj prawo europejskie rozumie się zarówno w kontekście tzw. pierwotnego prawa wspólnotowego, stanowiącego fundament funkcjonowania Unii Europejskiej (np. traktaty), jak i wtórnego prawa wspólnotowego, które jest stanowione przez instytucje Unii na podstawie i w granicach wyznaczonych przez prawo pierwotne. Jednak to ta druga grupa przepisów ma istotne znaczenie dla przeciętnego obywatela Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o rozporządzenia, które znajdują bezpośrednie zastosowanie we wszystkich krajowych porządkach prawnych państw Unii Europejskiej.

Wtórne prawo wspólnotowe niejednokrotnie ułatwia niektóre działania prawne. Wystarczy spojrzeć choćby np. przepisy normujące Europejski Nakaz Zapłaty lub Europejski Tytuł Egzekucyjny). Powstanie tych zapisów znacznie usprawniło dochodzenie roszczeń względem dłużnika z innego państwa Unii Europejskiej. Jednak to nie wszystko. W kontekście prawa wspólnotowego, ważne jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Organ ten, zajmuje się często kategorią spraw, które nie trafiły jeszcze przed sądy krajowe, a zatem stanowią bogate i wartościowe źródło wiedzy, którego nie daje ani krajowy porządek prawny, ani krajowe orzecznictwo. Np. TS UE, rozpoznawał szereg spraw w zakresie prawa internetowego, jakie nie trafiły przed polski Sąd Najwyższy. To dzięki tym orzeczeniom można rozstrzygać wątpliwości prawne, jakie wynikają z polskich przepisów.

 

Prawo europejskie – nasze usługi

 

Zakres usług naszej Kancelarii Prawnej Skarbiec na gruncie prawa europejskiego obejmuje w szczególności:

 

1.Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem Europejskiego Nakazu Zapłaty, a więc:

 • przygotowanie pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty,
 • weryfikacja możliwości zastosowania procedury w ramach Europejskiego Nakazu Zapłaty celem windykacji danego dłużnika,
 • reprezentowanie w sprawie o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty,
 • pomoc w skierowaniu sprawy z Europejskiego Nakazy Zapłaty do egzekucji przez właściwego komornika.

2. Sprawy związane z uzyskaniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego:

 • składanie wniosku o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego,
 • reprezentowanie w sprawie o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego,
 • pomoc w skierowaniu sprawy z Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego do egzekucji przez właściwego komornika,
 • weryfikacja możliwości zastosowania procedury w ramach Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego celem windykacji danego dłużnika.
 • Kwerenda danego zagadnienia na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • Opiniowanie umów lub innych czynności prawnych w zakresie ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez unijnych przedsiębiorców;
 • Doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości w Polsce przez podmioty z innych państw członkowskich;
 • Doradztwo i prowadzenie spraw sądowych na gruncie konwencji o międzynarodowym przewozie towarów (CMR).