Naruszenie zasad dotacji lub subwencji – art. 82 KKS

 

§ 1. Kto naraża finanse publiczne na uszczuplenie poprzez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji, lub subwencji, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, lub subwencji nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 82 KKS jest jedynym artykułem w rozdziale 6 KKS, który dotyczy innej niż podatkowej należności publicznoprawnej. Dobrem chronionym jest mienie państwowe, mienie jednostek samorządu terytorialnego oraz mienie Wspólnot Europejskich. Przestępstwo naruszenia zasad dotacji lub subwencji ma charakter skutkowy, przy czym skutkiem jest już samo narażenie finansów publicznych na uszczuplenie. Dotacjami nienależnymi, zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, są dotacje udzielone bez podstawy prawnej.

Natomiast dotacje pobrane w nadmiernej wysokości to dotacje otrzymane w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie, ewentualnie wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania. Przestępstwo może zostać popełnione wyłącznie umyślnie, przy czym możliwe są obie postacie zamiaru. Czyn niedozwolony opisany w § 1 obwarowany został karą grzywny do 240 stawek dziennych. Jeśli natomiast kwota dotacji lub subwencji nie przekracza ustawowego progu, sprawca odpowiada za wykroczenie skarbowe.