Naruszenie zasad dotacji lub subwencji – art. 82 KKS

 

§ 1. Kto naraża finanse publiczne na uszczuplenie poprzez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, lub subwencji nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 82 KKS jest jedynym artykułem w rozdziale 6 KKS, który dotyczy innej niż podatkowej należności publicznoprawnej. Dobrem chronionym jest mienie państwowe, mienie jednostek samorządu terytorialnego oraz mienie Wspólnot Europejskich.

 

Naruszenie zasad dotacji lub subwencji – co to oznacza?

 

Przestępstwo naruszenia zasad dotacji lub subwencji ma charakter skutkowy, przy czym skutkiem jest już samo narażenie finansów publicznych na uszczuplenie. Dotacjami nienależnymi, zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, są dotacje udzielone bez podstawy prawnej.

Natomiast dotacje pobrane w nadmiernej wysokości to dotacje otrzymane w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie, ewentualnie wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania. Przestępstwo może zostać popełnione wyłącznie umyślnie, przy czym możliwe są obie postacie zamiaru.

Czyn niedozwolony opisany w § 1 obwarowany został karą grzywny do 240 stawek dziennych. Jeśli natomiast kwota dotacji lub subwencji nie przekracza ustawowego progu, sprawca odpowiada za wykroczenie skarbowe.