Przewlekłe prowadzenie kontroli

2024-07-05

 

Przewlekłe prowadzenie kontroli firmy to jedna z barier działalności gospodarczej w Polsce. Urzędnicy nadużywają swoich uprawnień do przeprowadzania czynności kontrolnych, nie bacząc, że przedłużająca się kontrola utrudnia lub wręcz całkowicie paraliżuje działalność przedsiębiorstwa.

Odpowiednie przygotowanie poprzedzające kontrole zarówno podatkową, celno-skarbową, czy inną może mieć znaczący wpływ na przebieg całego procesu. Dlatego, aby uniknąć błędów już na początkowych etapach kontroli warto powierzyć nadzór nad jej przebiegiem doświadczonej kancelarii prawnej.

Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy podmiot kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Jest to procedura bardziej sformalizowana niż czynności sprawdzające głównie z tego powodu, że stosuje się do niej odpowiednio przepisy o postępowaniu podatkowym. Tym samym kontrolujący przeprowadzają postępowanie dowodowe w celu ustalenia prawidłowego stanu faktycznego sprawy i sprawdzenia poprawności rozliczeń z fiskusem. Kontrola podatkowa kończy się doręczeniem protokołu, w którym zostały (lub nie) stwierdzane nieprawidłowości. Jeśli kontrolowany zgadza się z ustaleniami protokołu, w terminie 14 dni może dokonać korekty deklaracji. Jeśli nie, w tym samym terminie może złożyć zastrzeżenia do protokołu.

Kontrola celno-skarbowa została wprowadzona przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, lecz art. 94 ust. 1 ww. ustawy odsyła do odpowiednich przepisów Ordynacji podatkowej, stosowanych w nieuregulowanym zakresie, w tym do procedury dotyczącej postępowania podatkowego. Do zakresu przedmiotowego należy m.in. przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, prawa celnego, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa dewizowego, regulującego urządzanie i prowadzenie gier hazardowych.

Kontrole przedsiębiorcy podlegają jednak pewnym ograniczeniom, o których trzeba pamiętać, aby kontrolujący nie wykorzystali niewiedzy kontrolowanego w tym zakresie. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pełną reprezentację przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej u niego kontroli.

Podatnik ma prawo wnieść skargę do sądu na bezczynność organu lub przewlekłość postępowania. Bezczynność zachodzi wówczas, gdy organ nie wydał decyzji lub innego aktu, do których wydania był zobowiązany na podstawie przepisów prawa, w terminie określonym prawem. Natomiast przewlekłe prowadzenie postępowania ma miejsce wówczas, gdy pomimo upływu terminu określonego przez przepisy o postępowaniu administracyjnym kontynuowane są czynności proceduralne zmierzające do wydania decyzji.

Kancelaria Skarbiec pomoże w podjęciu odpowiednich działań zmierzających do zdyscyplinowania opieszałych organów władzy państwowej. Mogą one obejmować wniesienie skargi na bezczynność, albo wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania, bądź też wniesienie skargi obejmującej zarówno bezczynność, jak i przewlekłe prowadzenie postępowania.

 

Publikacje Kancelarii Skarbiec na temat przewlekłego prowadzenia kontroli podatkowych

 

Czas to pieniądz – długie kontrole podatkowe są więc kosztowne

mec. Robert Nogacki: Kontrolowanemu przedsiębiorcy zależy na możliwie najszybszym zakończeniu kontroli. Czas trwania kontroli określają precyzyjnie przepisy. Wskazujemy, ile czasu może trwać kontrola podatkowa oraz jakie zastosować środki prawne w przypadku przedłużania kontroli przez urząd skarbowy (…)

Wstrzymywanie 5 mln zł zwrotu VAT na 3 lata i tylko 175 dni czynnej kontroli, a na koniec brak zwrotu odsetek, bo w kasie urzędu skarbowego nie ma pieniędzy

2021-09-10: Jedna ze spółek jawnych, prowadząca sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach, 28 lutego 2018 r. została objęta kontrolą podatkową. Wykazana przez urzędników liczba dni kontroli wyniosła 175. Nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie fakt, że reprezentującemu spółkę Robertowi Nogackiemu z Kancelarii Prawnej Skarbiec protokół tej kontroli doręczono dopiero 29 czerwca 2021 r., a więc dokładnie po 1217 dniach od wszczęcia kontroli, czyli po 3 latach, 3 miesiącach i 29 dniach. Co więcej, w październiku 2018 r. firma złożyła w skarbówce deklarację podatkową wraz z wnioskiem o zwrot ponad 5 mln zł nadpłaconego VAT, na który z powodu trwającej tyle czasu kontroli musiała czekać blisko 3 lata. Przedsiębiorca otrzymał w końcu zwrot, ale bez należnego mu 1 mln zł odsetek, bo – jak go poinformowano – urząd nie ma tyle pieniędzy w kasie.

Organ przekroczył czas trwania kontroli – konsekwencje w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Zarówno ustawa Prawo przedsiębiorców, jak i ustawy podatkowe określają czas trwania kontroli w firmie, którego organy nie mogą przekroczyć. Przepisy nie uściślają jednak konsekwencji jego przekroczenia, przez co fiskus chętnie korzysta z materiałów zgromadzonych również po upływie ustawowego limitu. W ostatnim czasie sądy administracyjne aprobują takie postępowanie, ale nie oznacza to, że podatnik nie może skutecznie bronić swoich interesów.