Publikacje z III kwartału 2013 roku

Publikacje z III kwartału 2013 roku

2013-07-31

 

Publikacje z lipca 2013 roku

 

„S24” – czyli spółka z o.o. zakładana w 24h

Od 1 stycznia 2012 roku Kodeks Spółek Handlowych umożliwia założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób odformalizowany – przez Internet, tzw. S24. Procedura ta jest prosta, wymaga posługiwania się dostępnymi w systemie teleinformatycznym wzorami, jest szybka – trwa zaledwie 24 godziny i nie jest związana z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Rostowski blokuje zmiany w specjalnych strefach ekonomicznych

Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zmiany w większości mają raczej charakter doprecyzowujący dotychczasowe zapisy ustawowe, niż w istotny sposób zmieniające zasady ich funkcjonowania.

Niedozwolone klauzule umowne plagą w e-sklepach

Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorców oferujących konsumentom swe usługi samodzielnie sporządza swoje regulaminy i warunki zawieranych umów. Bez właściwego rozeznania często narażają się oni na kosztowne konsekwencje niewłaściwych zapisów umów. Średni koszt przegranej sprawy dotyczącej stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonych klauzul umownych wynosi bowiem ok. 2 tysięcy złotych.

Założenie księgi wieczystej krok po kroku

Księga wieczysta jest rejestrem, dzięki któremu można zbadać stan prawny danej nieruchomości. Przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić zapisy umieszczone w księdze, by upewnić się, że planowana transakcja nie przysporzy nam kłopotów. Jeśli zaś jesteśmy sprzedającym, łatwiej znajdziemy kupca, gdy założymy taki rejestr dla naszej nieruchomości.

Upadły dłużnik nie zapłaci kosztów sądowych

Jeszcze do niedawna dłużnik nieposiadający dostatecznych środków finansowych na uiszczenie opłaty od wniosku nie mógł ogłosić upadłości pomimo, iż taki obowiązek nakładały na niego przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. Sytuacja taka była dość absurdalna, gdyż to właśnie trudna sytuacja materialna i brak środków finansowych są najczęstszą przyczyną ogłoszenia upadłości. Jednakże wszystko uległo zmianie na skutek nowelizacji przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, które weszły w życie 30 marca 2013 roku.

Otwierasz rachunek w banku? Zostanie trwalszy ślad

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt założeń projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Rachunków i Polis. Ma on ułatwić lokalizowanie majątku dłużnika dla potrzeb postępowań prowadzonych przez sądy i inne organy.

Koniec nadziei na niższy VAT

Rząd przyjął uchwałę w sprawie Aktualizacji Programu Konwergencji oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013 – 2016. Z dokumentów tych wynika, iż obniżenia stawek podatku VAT w 2014 r. nie będzie. Ich automatyczny powrót do poziomu z 2010 r. ma nastąpić dopiero w 2017 r. Zważając jednak na dotychczasowe poczynania rządu to także wydaje się mało prawdopodobne.

Świadczysz opiekę zdrowotną? Do 28 lutego 2014 musisz złożyć raport BHP

W dniu 27 czerwca 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. 2013 poz. 696). Akt ten reguluje zasady postępowania pracodawcy, którego pracownicy i współpracownicy mają kontakt z ostrymi narzędziami.

 

Publikacje z sierpnia 2013 roku

 

Będzie zakaz pobierania weksli od pracowników

Często jesteśmy świadkami sytuacji, gdy pracodawcy przedkładają pracownikom do podpisu tzw. „umowy lojalnościowe”. Znajduje się w nich zobowiązanie się pracownika do podpisania weksla in blanco i deklaracji wekslowej jako zabezpieczenie ewentualnych szkód w mieniu pracodawcy. Podpisywanie takich umów na płaszczyznach prawa ma być zabronione.

Nowe obowiązki organów podatkowych

Nałożenie na organy podatkowe i celne obowiązku zawiadamiania podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu – przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja Ordynacji podatkowej, kodeksu karnego skarbowego i prawa celnego.

Nie płacisz za mieszkanie? Wspólnota może je sprzedać!

Wspólnota mieszkaniowa nie jest bezradna, gdy właściciele długotrwale zalegają z opłatami. Wyrokiem z dnia 29 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sprzedaż zadłużonego mieszkania w drodze sądowej licytacji jest zgodny z Konstytucją. Czy to orzeczenie zmobilizuje dłużników do opłat?

Budowanie w randze kodeksu

Każdy, kto chociaż raz pomyślał o budowie wie, że prawo budowlane w Polsce to prawdziwy busz przepisów. Ustawa o prawie budowlanym, od jej uchwalenia w 1994 roku była tak często zmieniana, że w następstwie powstał chaos. Nie od dziś wiadomo, że z chaosu rodzą się rzeczy wielkie. Tym razem ma to być pierwszy polski kodeks budowlany.

Dłużniku, drżyj!

Za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, polscy przedsiębiorcy zyskali nowe środki prawne, mające zapewnić szybką i skuteczną windykację należności. Są to: krótkie terminy zapłaty i tzw. „stała rekompensata” przewidziane przez ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Czy nowe prawo zlikwiduje zatory płatnicze? Sprawdźmy to.

Elastyczny czas pracy już od września 2013

Już za kilka tygodni wejdą w życie nowe przepisy dotyczące czasu pracy. Pozwolą one na stosowanie rozkładów czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, bez ustaleń ze związkami zawodowymi. Choć autorzy projektu zapewniają, że nowelizacja poprawi stan polskiego rynku pracy, partnerzy społeczni już zapowiedzieli protesty.

Koniec z nieskończonym wydłużaniem terminów na zwrot podatku VAT

Oczywistym jest, iż w przypadku dokonania nadpłaty podatku VAT, przedsiębiorcy zależy na jak najszybszym odzyskaniu uiszczonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Niestety dotychczasowa praktyka organów podatkowych powodowała, iż pomimo istnienia ustawowych terminów do zwrotu takiego podatku, organy podatkowe mogły je w nieskończoność wydłużać, wskazując na konieczność weryfikacji rozliczenia podatnika. W takiej sytuacji podatnik miał „związane ręce” i był zmuszony cierpliwie czekać na zwrot, gdyż zdaniem fiskusa podatnikowi nie przysługiwały żadne środki prawne, zmierzające do kontroli orzeczenia w tym przedmiocie.

Będzie łatwiej sprzedać zadłużoną nieruchomość

7 sierpnia 2013 r. weszła w życie zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotycząca ochrony wierzyciela, którego należność została zabezpieczona hipoteką na części nieruchomości, w przypadku, gdy następuje podział tej nieruchomości.

Parabanki na cenzurowanym

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony parabanków względem klientów, do Sejmu wpłynęły dwa projekty zmian ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Pierwszy rządowy, a drugi autorstwa PSL.

 

Publikacje z września 2013 roku

 

Przedsiębiorca ustanowi pełnomocnika przez Internet 

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlega obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy ds. gospodarki. Od 1 stycznia 2012 roku w ramach CEIDG działa rejestr pełnomocnictw. Od 1 lipca 2013 roku pełnomocnicy przedsiębiorców mogą zarządzać wpisami swoich mocodawców on-line.

Wyrok wysłany na nieprawidłowy adres? Komornik zawiesi postępowanie

7 lipca br. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która nałożyła na powoda i komornika szereg nowych obowiązków. Nowe przepisy mają na celu ochronę osób, przeciwko którym został wydany tytuł wykonawczy. Ponadto wprowadzone zmiany dążą do zminimalizowania negatywnych skutków doręczania pism w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym na nieaktualny albo nieprawdziwy adres pozwanego (dłużnika).

Sejm pracuje nad zmianą przepisów o pracy w niedziele i święta

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy, przewidującego rozszerzenie katalogu prac, które można wykonywać w niedziele i święta.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w zakładaniu spółek

Możliwość założenia spółki jawnej oraz komandytowej przez Internet, obniżenie kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do symbolicznej złotówki oraz test wypłacalności w spółkach z o.o. – to tylko niektóre propozycje założeń zmian Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jakie przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Będą zmiany w procedurze rozpoznawania spraw podatkowych

Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który nakłada na organy podatkowe obowiązek wydania postanowienia w sprawie przedłużenia rozpoznania sprawy. Dzięki temu podatnik będzie mógł zaskarżyć takie rozstrzygnięcie do organu podatkowego wyższego stopnia lub wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czy to koniec bankowych tytułów egzekucyjnych?

Posłowie wytoczyli batalie instytucjom finansowym. Projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw zakłada zniesienie instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego. Czy pomysł ten pozwoli wyrównać pozycję klientów względem banków?

Ważne zmiany dla zamawiających i wykonawców

Klub Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt zmian w Prawie zamówień publicznych. Przewiduje on między innymi podniesienie do 50 tys. euro progu, od którego istnieje wymóg stosowania tej ustawy.