Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („sp. z o.o.”) może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.

 

Organami sp. z o.o. są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd oraz nieobowiązkowo Rada Nadzorcza (obligatoryjna, gdy kapitał zakładowy osiągnie 500 000 zł a liczba wspólników 25). W zarządzie spółki mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. Podstawową cechą sp. z o.o. jest brak odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki. W pewnych okolicznościach odpowiedzialność mogą jednak ponosić członkowie Zarządu.

Pierwszym etapem założenia Spółki jest sporządzenie umowy Spółki, która powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa ta musi określać firmę, siedzibę Spółki, przedmiot działalności oraz wysokość kapitału zakładowego. Ponadto umowa Spółki powinna zawierać zapis czy wspólnik może zawierać więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, oraz czas trwania Spółki.

Począwszy od dnia 8 stycznia 2009 r. minimalny kapitał zakładowy, jaki należy zadeklarować przy zakładaniu spółki został obniżony do 5 000 złotych. Okoliczność, czy kapitał został wniesiony do spółki nie podlega badaniu przez Sąd rejestrowy.

Wedle indywidualnych wymagań w umowie Spółki można zamieścić dodatkowe zastrzeżenia. Przykładowo, jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub mają być nałożone inne obowiązki wobec Spółki, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki dokładnie określić w umowie Spółki. Taka sama sytuacja występuje, jeżeli wkładem do Spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny, czyli aport. Umowa Spółki powinna również szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego dany aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Taki przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu Spółki.

Umowa Spółki może również ograniczać lub wyłączać wstąpienie do Spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, jednakże w takim przypadku należy oznaczyć warunki spłat spadkobierców niewstępujących do Spółki takie.

Umowa Spółki powinna zostać podpisana przez wszystkich wspólników. Ponadto, członkowie zarządu powinni złożyć swoje podpisy w obecności notariusza, albowiem wzory podpisów będą stanowić załącznik do formularzy rejestracyjnych Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z dniem zawarcia umowy Spółki, powstaje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Pomimo braku osobowości prawnej, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, jak również może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Kolejnym etapem działań jest rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgłoszenie Spółki do rejestru następuje na formularzu rejestracyjnym w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od jej zawiązania. Jeżeli Spółka nie zostanie zgłoszona do rejestru w ustawowym terminie, to umowa, którą podpisali wspólnicy ulega rozwiązaniu. Wraz z formularzem rejestracyjnym należy również złożyć wniosek o nadanie spółce numeru NIP oraz REGON, które następnie zostaję przesłane odpowiednio do Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego.

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, Spółka musi zarejestrować się również jako podatnik VAT. W przypadku zaniechania rejestracji, Spółka nie będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku VAT.

Źródło: Portal Money.pl

2009-12-30 Kancelaria Prawna Skarbiec

Autor: prawnik Szymon Haniewicz

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012