Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Split payment wkrótce w ustawie o VAT

Split payment wkrótce
w ustawie o VAT

Zgodnie z raportem przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej około 55% luki podatkowej w VAT, czyli 5,5 mld €, to wynik uchylania się od opodatkowania (działalność w szarej strefie) lub wyłudzeń VAT. Polska jest w czołówce państw unijnych, jeśli chodzi o wielkość luki w VAT (większą lukę podatkową wyliczono m.in. w Rumunii, Grecji i Włoszech).

 

Proponowane rozwiązania

Nowym rozwiązaniem, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku, będzie od kwietnia 2018 roku tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Rozwiązanie to polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.

Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT. Dzięki temu, że dostawca nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój rachunek bankowy, nie może tym samym przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie VAT szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi.

Korzyści z mechanizmu
podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności umożliwia organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników, wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym, podatkiem VAT.

Mechanizm ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewni lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudni wyprowadzanie pieniędzy za granicę. Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników.

Dobrowolność stosowania
i zachęty podatkowe

Nowe przepisy przewidują dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywa będzie pozostawiona nabywcy towarów lub usług.

W celu umożliwienia wszystkim podatnikom nabywającym towary lub usługi dokonywania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podatnika podatku od towarów i usług. W pakiecie zmian znajdują się przepisy nakładające na banki i SKOK-i obowiązek założenia rachunków VAT wszystkim podatnikom.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Z rachunku VAT podatnik będzie mógł wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będzie mógł opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do Urzędu Skarbowego.

U wielu podatników będzie dochodziło do odkładania się środków finansowych na rachunku VAT. Projekt przewiduje w takich sytuacjach prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Uwolnienie środków finansowych w ten sposób byłoby dokonywane wyłącznie na wniosek podatnika, który podlegałby weryfikacji przez właściwe organy podatkowe.

Przepisy przewidują też zachęty do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, np. wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej.

2018-03-02 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012