Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Firma w Anglii

Zakładanie spółek LLP w Anglii

Zjednoczone Królestwo jest – po Niemczech i Francji – trzecią największą gospodarką w Europie. W szczytowym punkcie swojego rozwoju w XIX wieku Imperium Brytyjskie zajmowało jedną czwartą powierzchni Ziemi. W pierwszej połowie XX wieku pozycja Zjednoczonego Królestwa znacząco osłabła w wyniku dwóch Wojen Światowych i wystąpienia Republiki Irlandzkiej z Unii. Natomiast w drugiej połowie XX wieku nastąpił rozpad brytyjskiego imperium kolonialnego, jednak Zjednoczone Królestwo zachowało bardzo silną pozycję polityczną i gospodarczą w Europie. Zjednoczone Królestwo jest także aktywnym członkiem Unii Europejskiej, chociaż zdecydowało się pozostać poza Unią Gospodarczą i Walutową.

Jako jeden z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i członek-założyciel NATO oraz Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Zjednoczone Królestwo zachowało też mocarstwową pozycję na świecie.

Spółki typu limited liability partnership (LLP)

Angielska spółka typu LLP to unikatowa konstrukcja stanowiąca syntezę najlepszych elementów spółek kapitałowych i osobowych. Podobnie jak spółki kapitałowe oferuje ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, zaś podobnie jak w wypadku spółek osobowych, LLP jest transparentna podatkowo. Jej przychody są więc przypisywane bezpośrednio wspólnikom, co pozwala unikać efektu podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego ze spółek, charakterystycznego dla klasycznych spółek kapitałowych (co do zasady w przypadku klasycznej spółki kapitałowej, dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz – po raz drugi – podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend). Z uwagi na te cechy spółka typu LLP jest powszechnie wykorzystywana w międzynarodowym planowaniu biznesowym i podatkowym, zaś ustawodawstwo angielskie w odniesieniu do spółek LLP zostało skopiowane m. in. przez Japonię, emirat Dubaju i Katar.

Charakter prawny LLP jest najbliższy amerykańskiej spółce typu LLC, chociaż od tego typu podmiotów odróżnia ją fakt, że LLC nie jest osobą prawną (ma tylko ułomną osobowość prawną), zaś angielska LLP jest osobą prawną. Podobnie jak jej amerykański kuzyn, spółka typu LLP może być zbudowana w sposób umożliwiający osobom fizycznym niebędącym rezydentami brytyjskimi prowadzenie działalności gospodarczej poza terytorium Zjednoczonego Królestwa i cieszenie się prestiżem statusu podmiotu brytyjskiego, ale bez konieczności odprowadzania podatków w Zjednoczonym Królestwie. Jest to idealna spółka dla biznesmenów prowadzących międzynarodową aktywność gospodarczą, którzy nie są rezydentami w Zjednoczonym Królestwie i którzy chcą prowadzić działalność poza terytorium Zjednoczonego Królestwa. Tak długo, jak spółka nie ma zakładu w Zjednoczonym Królestwie i żadna działalność gospodarcza nie odbywa się w Zjednoczonym Królestwie, a działalność jest prowadzona i zarządzana za granicą, spółka typu LLP i jej niebędący brytyjskimi rezydentami wspólnicy nie będą podlegać brytyjskiemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka typu LLP może służyć nie tylko do prowadzenia działalności operacyjnej, ale również ochrony aktywów przed niesłusznymi roszczeniami rzekomych wierzycieli oraz do ochrony tożsamości właściciela. Szczególne możliwości w tym zakresie powstają w wypadku jeśli wspólnikami LLP, będą dwie spółki kapitałowe z krajów o korzystnym systemie podatkowym, które silnie chronią informacje dotyczące struktury właścicielskiej i majątkowej spółek, a jednocześnie nie nakładają podatku dochodowego na dochody z tytułu udziału w LLP. W takim wypadku LLP stanowi po prostu eleganckie i prestiżowe opakowanie dla struktury korporacyjnej, która w innych okolicznościach mogłaby zostać uznana za spółkę stosującą szkodliwą konkurencję podatkową.

Struktura organizacyjna spółki typu LLP

Prawo do prowadzenia spraw spółki typu LLP przysługuje wszystkim wspólnikom. Dokładne określenie i podział ich praw i obowiązków zależy od treści umowy spółki. Warto w tym kontekście nadmienić, że umowa spółki typu LLP pozostaje poufna i nie musi zostać złożona w Urzędzie Rejestrowym, co istotnie odróżnia spółki typu LLP od spółek typu LTD.

W toku procesu rejestracji spółki, LLP musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Wspólnikami LLP mogą być także inne spółki zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie lub za granicą, w tym również inne spółki typu LLP.

Choć w toku procedury rejestracyjnej LLP musi mieć dwóch wspólników, to spółka nie przestanie istnieć, jeśli jeden z tych wspólników wystąpi ze spółki albo umrze. Jednak jednak przez ponad sześć miesięcy LLP będzie miała tylko jednego wspólnika, to tenże wspólnik będzie ponosić osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki LLP.

Co najmniej dwóch wspólników LLP musi mieć status tzw. wspólników wyznaczonych, z czym wiążą się pewne dodatkowe obowiązki. Wspólnicy wyznaczeni odpowiadają za zgodność działalności spółki z przepisami i mają podobne funkcje jak sekretarz w spółkach LTD. Oni również wybierają biegłych rewidentów dla LLP, działają w charakterze sygnatariuszy ksiąg rachunkowych i składają deklaracje do Urzędu Rejestrowego.

W przypadku, gdy jest mniej niż dwóch wspólników wyznaczonych, wtedy każdy wspólnik jest uważany za wspólnika wyznaczonego. Również w przypadku gdy spółka typu LLP nie powiadomi Brytyjskiego Urzędu Rejestrowego (ang. Companies House), kim są wyznaczeni wspólnicy, wszyscy wspólnicy są uważani za wyznaczonych.

Korzyści oferowane przez LLP w zakresie podatku dochodowego

Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, brytyjska spółka typu LLP jest podobna do brytyjskiej spółki osobowej: jest transparentna lub neutralna podatkowo, tzn. nie płaci żadnych podatków w Zjednoczonym Królestwie, ale jej wspólnicy płacą podatki w związku z dochodem lub zyskami, które otrzymują przez spółkę typu LLP. Rezydencja podatkowa wspólników przesądza o miejscu płacenia podatków; w przypadku gdy wspólnicy nie są brytyjskimi rezydentami podatkowymi, wtedy – o ile dochód nie pochodzi ze Zjednoczonego Królestwa – nie będą podlegać obowiązkom podatkowym w Wielkiej Brytanii. Zwolnienie wspólników z angielskiego podatku dochodowego obowiązuje wyłącznie pod warunkiem, że LLP nie prowadził żadnej działalności, ani handlu ze Zjednoczonym Królestwem, ani na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Z drugiej strony warto pamiętać, że spółka typu LLP może również dobrowolnie poddać się obowiązkowi płacenia podatków w Zjednoczonym Królestwie. Ma to zazwyczaj miejsce w przypadku, gdy wspólnicy chcą korzystać z możliwości oferowanych przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ograniczenie odpowiedzialności
wspólników LLP

W przeciwieństwie do wspólników zwykłej spółki osobowej, spółka LLP sama ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania, zaś wspólnicy spółki typu LLP są w zasadzie chronieni przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły – najbardziej istotnym spośród nich jest niewypłacalność LLP.

W przypadku gdy spółka typu LLP stanie się niewypłacalna, konieczny może być zwrot wypłat zysków pobranych przez wspólników (z odsetkami) na przestrzeni dwóch ubiegłych lat. Jednakże, zwrot wypłat okaże się konieczny wyłącznie w przypadku, gdy wspólnik wiedział lub powinien zdawać sobie sprawę, że nie było żadnej realnej szansy uniknięcia bankructwa. Ten test obejmuje element subiektywny i obiektywny tj. dotyczy faktycznej wiedzy wspólnika w tej sprawie, ale również wiedzy, której można było oczekiwać od wspólnika.

Obowiązki sprawozdawcze spółek typu LLP

Dane pierwszych wspólników muszą zostać przekazane Brytyjskiemu Urzędowi Rejestrowemu (ang. Companies House) który powinien również być informowany o wszelkich zmianach w tym zakresie, np. zmianach adresów wspólników.

Spółki typu LLP muszą sporządzać roczne sprawozdania finansowe, które są powszechnie dostępne dla osób trzecich. Pierwszy zestaw sprawozdań finansowych musi zostać złożony w ciągu 22 miesięcy od rejestracji, a potem w ciągu 10 miesięcy od końca roku obrachunkowego (o ile wykorzystamy pewne możliwości przesunięcia terminu, które są dopuszczalne w przypadku spółek typu LLP z zagranicznymi udziałowcami). Jeśli składanie sprawozdań finansowych będzie nadmiernym obciążeniem administracyjnym dla takiej LLP, która nie prowadzi bieżącej działalności operacyjnej, to możliwe jest złożenie wniosku do brytyjskich organów podatkowych – Her Majesty Revenue & Customs (HMRC) o traktowanie spółki LLP jako nieaktywnej do celów podatkowych. Dodatkowo, spółka typu LLP musi poddawać swoje coroczne sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, chociaż istnieje możliwość zwolnienia z wymogu badania, jeśli spółka jest nieaktywna, lub jeśli jej obroty nie przekraczają 5,6 mln £.

Chociaż spółka typu LLP musi także złożyć dodatkowe, informacyjne zeznanie podatkowe, jej dochód jest opodatkowany na poziomie poszczególnych wspólników bez żadnego wymiaru podatku dochodowego na poziomie spółki typu LLP. Dlatego też wszyscy wspólnicy muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe w HMRC. Dotyczy to zarówno osób będących brytyjskimi rezydentami, jak i nierezydentów, przy czym osoby niebędące brytyjskimi rezydentami składają zeznania z wartością zerową, o ile działalność spółki była prowadzona poza Zjednoczonym Królestwem.

Spółka typu LLP a podatek VAT

Tak długo, jak spółka typu LLP prowadzi działalność poza terytorium Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej (UE), nie będzie też musiała się rejestrować jako podatnik VAT. Natomiast w sytuacji gdy spółka typu LLP prowadzi handel na terytorium Zjednoczonego Królestwa lub UE i ma (lub ma uzasadnione oczekiwanie, że będzie miała) obroty przekraczające 77 000 £ w ostatnich dwunastu miesiącach, będzie też musiała zarejestrować się jako podatnik VAT w brytyjskich organach podatkowych Her Majesty Revenue and Customs. Innymi słowy, jeśli działalność jest prowadzona poza Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską, LLP nie będzie podlegać obowiązkowi płacenia podatku VAT i z tego względu nie musi rejestrować się jako podatnik VAT. Niemniej jednak, jeśli spółka typu LLP dokonuje zakupów na terytorium Zjednoczonego Królestwa lub Unii Europejskiej, to może zarejestrować się jako podatnik VAT w celu ubiegania się o zwrot nadpłaconego VAT.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC)
a zagraniczne fundacje

Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC) a zagraniczne fundacje

Od 2018 r. polski ustawodawca znowelizował przepisy dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC). Przed nowelizacją przepisy o CFC nie obejmowały zagranicznych fundacji. Po objęciu zagranicznych fundacji przepisami o spółkach kontrolowanych pojawił się problem wypłaty środków na rzecz beneficjentów, ponieważ zasadniczo fundacje nie mogą wypłacać dywidendy, co prowadziło do podwójnego opodatkowania tego typu wypłat – raz opodatkowane w państwie źródła podatkiem dochodowym, a później u polskiego podatnika podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym. Obecnie ustawa jasno wskazuje, że fundacje zagraniczne po spełnieniu określonych warunków będą spółkami kontrolowanymi, co jest korzystne dla przedsiębiorców rodzinnych (głównie z uwagi na zasady sukcesji majątku w takich podmiotach) i mniej korzystne dla podmiotów dokonujących optymalizacji podatkowych z wykorzystaniem fundacji zagranicznych.

Zakład zagraniczny a spółka zależna

Zakład zagraniczny a spółka zależna

Prowadzenie zagranicznej działalności gospodarczej może prowadzić do powstania zakładu. Regulacje dotyczące zakładów zawarte są w krajowych porządkach prawnych, jak i w umowach bilateralnych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą także zdecydować się na prowadzenie działalności w formie spółki zależnej, jednak muszą liczyć się wtedy z określonymi konsekwencjami.

Jurysdykcje podatkowe niechętne do współpracy –
co takiego dają przedsiębiorcom, że Unia
tak bardzo się ich boi?

Jurysdykcje podatkowe niechętne do współpracy – co takiego dają przedsiębiorcom,
że Unia tak bardzo się ich boi?

Od grudnia 2017 r. Unia Europejska prowadzi wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Ostatnią aktualizację tej czarnej listy opublikowała 6 października 2020 r. Znajduje się na niej obecnie 12 państw, terytoriów, jurysdykcji. Dlaczego Unia piętnuje konkurencyjne systemy podatkowe? Bo są konkurencyjne.

Jak miliarderzy na całym świecie korzystają
z zagranicznych jurysdykcji

Jak miliarderzy na całym świecie korzystają z zagranicznych jurysdykcji

To, co w jednym kraju jest zakazane, w innym może być całkowicie dopuszczalne, ba, nawet nieopodatkowane. Z tych też przyczyn twórcy nowych biznesów, przedsiębiorcy, którym jedna jurysdykcja zamyka drogę do prowadzenia działalności, przenoszą ją do innej. I choć może to budzić kontrowersje, przedsiębiorcy, nawet mimo zmian przepisów i milionowych kar, bogacą się i zostają miliarderami. Najbardziej wyrazistym tego przykładem są twórcy kasyn i gier hazardowych online.

Malta – licencja hazardowa dla organizatorów gier, rezydencja podatkowa dla graczy

Malta – licencja hazardowa dla organizatorów gier, rezydencja podatkowa dla graczy

Malta od wielu już lat buduje swoją pozycję na europejskim oraz światowym rynku hazardu, w tym w szczególności gier hazardowych online. Obecnie ok. 10% światowych operatorów gier hazardowych online posiada licencję maltańską, a jak wskazuje się w mediach, tylko w ciągu ostatnich trzech lat Malta przyciągnęła ponad 160 dostawców gier hazardowych online.

Sztorm nad maltańskim sektorem jachtowym

Sztorm nad maltańskim sektorem jachtowym

Maltański rejestr statków należy do największych na świecie. Malta to również jeden z najpopularniejszych krajów pod względem rejestracji jachtów rekreacyjnych. Na Malcie obowiązują przepisy unijne, jasne przepisy dotyczące hipotek jachtowych i niskie koszty rejestracji. Jeszcze do niedawna państwo to stanowiło swego rodzaju raj dla właścicieli jachtów. Jednak nawet w raju zdarzają się silne sztormy i gwałtowne burze.

Afera z najbogatszą kobietą Afryki w tle stawia maltańską jurysdykcję podatkową na cenzurowanym. Ale czy słusznie?

Afera z najbogatszą kobietą Afryki w tle stawia maltańską jurysdykcję podatkową na cenzurowanym. Ale czy słusznie?

Malta ostatnio nie ma dobrej prasy, za sprawą kilku wydarzeń. Od pewnego czasu to państwo oskarżane jest przez opozycję, Komisję Europejską i co najmniej kilka krajów, iż zbyt „lekką ręką” szafuje swoim obywatelstwem w ramach tzw. programu „paszport za pieniądze”. Chodzi o to, że wśród ponad 9,6 tys. przyznanych, między styczniem 2015 r. a grudniem 2018 r., obywatelstw znalazło się przynajmniej kilka przypadków kontrowersyjnych. Uzyskały je prominentne osoby, niekiedy z pierwszych stron gazet, ale nie tyle z racji zajmowanej pozycji, co poważnych nadużyć finansowych.

Strefy offshore – słabość czy siła Rosji?

Strefy offshore – słabość czy siła Rosji?

Poza granicami państw znajduje się wiele pieniędzy należących do ich obywateli. Znalazły się tam z różnych powodów. Część z nich należy do osób pracujących za granicą. Nie są to może duże pieniądze w przeliczeniu na jednego pracującego, ale w swojej masie stanowią kapitał, o który zabiegają zarówno banki, jak i państwa. Pieniądze zarabiane przez Ukraińców w Polsce szacuje się na kwotę ponad 3 miliardów dolarów w skali roku. Trudno się więc dziwić, że toczy się walka o wykorzystanie tych środków, choćby po to, aby zarobić na ich transferze do rodzimego kraju. W tym artykule chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się na przykładzie rosyjskim losom naprawdę dużych pieniędzy znajdujących się poza granicami Federacji Rosyjskiej, które znalazły się tam na skutek swego rodzaju pierwotnej akumulacji kapitału po rozpadzie ZSRR, a także w wyniku specyficznego klimatu inwestycyjnego panującego w Rosji przez ostatnie dziesięciolecia. Pieniądze te najczęściej trafiają do krajów/terytoriów zwanych offshore’ami.

Fundacje prywatne potrzebne także w Polsce

Fundacje prywatne potrzebne także w Polsce

Fundacje prywatne to w wielu przypadkach najlepszy sposób zabezpieczenia interesów rodziny w przypadku sukcesji biznesu lub dziedziczenia. Rozwiązanie to, doceniane w wielu państwach Europy, coraz częściej staje się także sposobem na ochronę majątku przez zamożnych Polaków. Pozwala ono uchronić majątek przed rozproszeniem, podziałem między wielu spadkobierców lub jego marnotrawieniem przez następców. To także sposób na zapewnienie ciągłości biznesu i stały rozwój działalności firmy przy zachowaniu jej rodzinnego charakteru – nawet gdy brakuje następców skłonnych do jej prowadzenia. Rozwiązanie to mimo licznych zalet w Polsce wciąż jest niedostępne.

Podatek od zysków hipotetycznych

Podatek od zysków hipotetycznych. Ostatnia szansa na uzyskanie dodatkowej rezydencji podatkowej

1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie nowy podatek od zysków hipotetycznych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przenieść swoje aktywa, siedzibę lub stały zakład za granicę i tam zrealizować zyski kapitałowe, zapłacą z tego tytułu podatek. Osoby chcące zdążyć ze zmianą rezydencji podatkowej i uniknąć tego obciążenia muszą pamiętać, że pozostało im już niewiele czasu.

Spółka na Cyprze

Cypr nadal atrakcyjny dla polskiego przedsiębiorcy

Wielostronna konwencja podatkowa MLI oraz zmiany ustaw podatkowych miały w znaczący sposób wpłynąć na sytuację polskich przedsiębiorców będących udziałowcami lub właścicielami zagranicznych spółek. Jednak mimo prób wprowadzenia nowych obostrzeń ulokowanie majątku i obrót nim w obcych jurysdykcjach nadal są bardzo opłacalne. Wciąż jednym z najatrakcyjniejszych kierunków jest należący do Unii Europejskiej Cypr.

Fundacja prywatna w Liechtensteinie

Korzyści z założenia fundacji prywatnej w Liechtensteinie

Wśród polskich przedsiębiorców wciąż wielu jest nieprzekonanych do konstrukcji fundacji prywatnej i jej korzystnego wpływu na proces efektywnego zarządzania majątkiem. W gronie sceptyków dominuje pogląd, że samo przeniesienie aktywów na inny podmiot rodzi ogromne ryzyko. Praktyka pokazuje jednak, że jest to jedynie mit, a zyskujące popularność fundacje prywatne świetnie funkcjonują zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku.

CRS

CRS, czyli Common Reporting Standard – problemy, zagrożenia, skutki

Obietnice wyborcze trzeba spełniać, a potrzeby społeczeństwa zabezpieczać. Jak to jednak zrobić? „Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy!” – powiedziała kiedyś Margaret Thatcher. Krótko mówiąc, rozwiązania takie jak CRS, czyli Common Reporting Standard, to kolejna metoda na wydłużenie ręki fiskusa...

Cypr

Raj podatkowy na Cyprze

Cypr położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji. System podatkowy tego kraju należy uznać za najbardziej sprzyjający celom planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą spółek zakładanych na Cyprze stanowi jedną z najbardziej popularnych formuł międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Istnieje jednak wiele typowych błędów popełnianych przez rezydentów podatkowych Polski, którzy posiadają spółki na Cyprze. Wyjaśniamy, w jaki sposób można się przed nimi ustrzec.

Kostaryka

Korzyści z założenia spółki w Kostaryce

Na offshorowej mapie świata wciąż czeka na odkrycie biznesowa perła Karaibów – Kostaryka. Założenie spółki w tym państwie gwarantuje anonimowość biznesową, poufność danych i pełną dyskrecję dla potencjalnego właściciela. Zachętą do prowadzenia biznesu w tym kraju jest atrakcyjne opodatkowanie i możliwość skorzystania z usług powiernika oraz sprawny proces rejestracji spółki. Warto podkreślić, że Kostaryka nie została wpisana na czarną listę rajów podatkowych.

Malta

Malta – legalny raj dla kryptowaluty

Nie ulega wątpliwości, że Republika Malty należy obecnie do najbardziej atrakcyjnych pod względem gospodarczym państw Unii Europejskiej. Sukces ekonomiczny Malty opiera się na dwóch stabilnych filarach. Pierwszym z nich jest konkurencyjna i innowacyjna gospodarka narodowa, w dużej mierze oparta na kapitale zagranicznym, drugim natomiast – elastyczny system podatkowy, słusznie uznawany za wzór optymalizacji obciążeń fiskalnych w Europie.

Mauritius

Dlaczego warto założyć spółkę na Mauritiusie?

Polityka fiskalna państw wysoko rozwiniętych cechuje się stosunkowo uciążliwymi dla przedsiębiorców obciążeniami podatkowymi. Odpowiednio przemyślana strategia podatkowa firmy, uwzględniająca transfer aktywności gospodarczej do tzw. rajów podatkowych, może jednak znacząco obniżyć zobowiązania podatkowe w prowadzonej działalności gospodarczej.

Monako

Konto bankowe w Monako dla rezydentów i nierezydentów

Monako to państwo liczące nieco ponad 40.000 mieszkańców i niecałe 2 km2. Na tym skrawku ziemi otoczonym Morzem Śródziemnym mieszka 2000 milionerów i 50 miliarderów, a 60 banków dba o finanse swoich Klientów zgromadzone na 345.000 rachunków.

Życie na bogato w Monako – optymalne rozwiązanie

Księstwo Monako jest prawdziwym rajem na ziemi dla tych, którzy preferują modne życie, ciepły klimat, wyśmienite jedzenie i wspaniałe widoki. To także doskonałe miejsce dla tych, którzy nie lubią płacić podatków. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają bowiem obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego. Księstwo nie pobiera od osób fizycznych podatku od nieruchomości oraz podatku od zysków kapitałowych. Jest tylko jeden warunek – należy uzyskać status rezydenta podatkowego Księstwa Monako.

Wyspy Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Przedsiębiorca szukający rozwiązań, które zminimalizują obciążenia podatkowe w jego firmie, powinien zwrócić uwagę na korzyści wynikające z założenia spółki w jurysdykcjach podatkowych, w których przepisy fiskalne pozwalają redukować koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z bardziej konkurencyjnych państw stwarzających dogodne i bezpieczne warunki do prowadzenia działalności jest Republika Wysp Marshalla.

Wyspy Marshalla – anonimowy raj podatkowy dla ceniących prywatność

Wyspy Marshalla strzegą prywatności udziałowców wyjątkowo skutecznie. Informacji o beneficjencie spółki nie posiada nawet sam rejestr spółek. Co więcej, Republika dopuszcza usługi powiernicze wobec dyrektorów i wspólników, a państwo nie pobiera podatków od nierezydentów. To tylko niektóre z korzyści, które płyną z założenia firmy w tym raju podatkowym.

Optymalne wakacje w raju (cykl)

Część I: Anguilla i Hongkong

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Część II: Makau

Makau, powszechnie znane jako „Las Vegas Azji”, uważane jest za raj podatkowy z powodu korzystnej struktury podatkowej (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych). W 2002 roku rząd Makau uchwalił ustawę, która oficjalnie zalegalizowała hazard oraz kasyna offline. Natomiast w 2003 r. zalegalizowano hazard online.

Część III: Księstwo Luksemburg

Księstwo Luksemburg to małe państwo położone w Europie Zachodniej, które jest jednym z najbardziej liczących się na świecie ośrodków finansowych. Chociaż nie jest typowym rajem podatkowym, to z uwagi na przepisy prawne oraz system podatkowy jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.

Część IV: Seszele

Seszele to nie tylko piękne wyspy i często wybierany kierunek wakacyjnych wyjazdów, lecz także popularne miejsce do zakładania zagranicznych spółek typu offshore. Chociaż Seszele są niezawisłą republiką demokratyczną, która uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1976, to pozostają członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, na czele której stoi Elżbieta II, i nie podlegają żadnej władzy Korony Brytyjskiej. Dlatego też nie są podporządkowane Dyrektywie Unii Europejskiej w przedmiocie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek w odróżnieniu od rajów podatkowych powiązanych z państwami członkowskimi UE (głównie ze Zjednoczonym Królestwem i jego terytoriami zamorskimi).

Część V: Federacja Saint Kitts i Nevis

Federacja Saint Kitts i Nevis jest monarchią konstytucyjną położoną na Morzu Karaibskim, na czele której stoi brytyjski monarcha reprezentowany przez gubernatora generalnego. Federacja ta jest najmniejszym państwem w obu Amerykach. Ze względu na ścisłe powiązanie z Koroną Brytyjską, należy ją uznać za jurysdykcję stabilną, o wysokim poziomie legislacji.

Część VI: Saint Lucia

Saint Lucia to państwo w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim, na wyspie o tej samej nazwie, należącej do archipelagu Wysp Nawietrznych, części Małych Antyli.

Część VII: Vanuatu

Republika Vanuatu to państwo położone na 83 wyspach Nowych Hebrydów należących do Oceanii. Vanuatu ma jednoizbowy parlament z 52 posłami, który jest wybierany co 4 lata w głosowaniu powszechnym. Przywódca głównej frakcji parlamentarnej jest zazwyczaj wybierany na premiera i szefa rządu. Głową państwa jest prezydent wybierany co 5 lat przez parlament i prezydentów 6 rządów prowincjonalnych.

Część VIII: Malta i Cypr

Maltańskie prawo podatkowe nie należy do najprostszych w Europie. Podatek dochodowy od osób prawnych na Malcie wynosi 35%. Jednocześnie system podatkowy Malty oferuje wiele możliwości obniżenia lub wyeliminowania opodatkowania dochodu, co w połączeniu z siecią kilkudziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostały zawarte przez Maltę, stwarza możliwości do międzynarodowego planowania podatkowego zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i prawnych.

Część IX: Gibraltar

Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii i stanowi tzw. Kolonię Koronną, co oznacza, że posiada własną administrację, która zajmuje się jedynie polityką wewnętrzną. Zgodnie z art. 227 par. 4 Traktatu rzymskiego, Gibraltar stał się członkiem Unii Europejskiej jako terytorium, za którego politykę zagraniczną odpowiedzialne jest państwo członkowskie. Dzięki takiemu statusowi Gibraltar może korzystać z większości swobód związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Część X: Liechtenstein

Prawo Liechtensteinu stwarza duże możliwości optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. Podatek CIT można zredukować, wykorzystując rodzaje osób prawnych funkcjonujące w ramach prawa Liechtensteinu.

Część XI: Delaware i Wyoming

Delaware posiada jedne z najlepszych ulg podatkowych na świecie, na które liczyć mogą zagraniczne podmioty zakładające tu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Równie atrakcyjnym podatkowo dla utworzenia spółki jest stan Wyoming i, podobnie jak w Delaware, do rejestracji podmiotu wystarczy jedna osoba.

Korzyści podatkowe

Czy posiadanie jachtu może być korzystne finansowo?

Posiadanie jachtu może być źródłem zarobku. Jacht – tak jak wszystko, co stanowi własność prywatną – może być wynajmowany na podstawie umowy najmu. Osiągane z tego tytułu przychody stanowią tzw. przychód pasywny, czyli taki, który nie wymaga stałego zaangażowania i w związku z tym jest jedną z najwygodniejszych form zarabiania pieniędzy.

Raje podatkowe

Raje podatkowe to nie tylko ciepłe kraje

Franklinowską pewność śmierci i podatków rozszerzyć można o kolejny pewnik: to, że większość z nas wolałaby uniknąć jednego i drugiego. I tak jak śmierć ma dwie strony medalu: przerażającą – piekło i przyjemną – niebo, tak i w przypadku daniny na rzecz państwa może być całkiem przyjemnie. Można bowiem trafić do raju – raju podatkowego. Barbados, Saint Lucia, Seszele… Ale trzeba pamiętać, że raje podatkowe to nie tylko ciepłe kraje.

Minimalne podatki, maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończona ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Legalna optymalizacja podatkowa

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną „szkodliwą konkurencję podatkową".

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Raje podatkowe a inwestycje kapitałowe

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat, np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane „po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Podatki - lepiej nie płacić niż płacić

Czy wolno nie płacić podatków?

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo rajów podatkowych

Czy korzystanie z „rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za „raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Majątek w księgach wieczystych

Księgi wieczyste online, czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet, to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja na giełdzie

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein - raj podatkowy

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012