Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Nowej Zelandii

Nowa Zelandia jest państwem wyspiarskim położonym na zachodnim Pacyfiku na wschód od Australii. Jest to wysunięta najdalej na południe część Oceanii. Składa się ona z dwóch głównych wysp oraz szeregu mniejszych przez co nazywana jest archipelagiem Nowej Zelandii. System podatkowy Nowej Zelandii uznawany jest za jeden z najbardziej przyjaznych na świecie, zdobywając drugie miejsce spośród 34 państw OECD w rankingu międzynarodowej konkurencyjności podatkowej organizowanym przez amerykańską Tax Foundation.

 

Chociaż Nowa Zelandia jest pełnoprawnym członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i nie jest uznawana za jurysdykcję stosującą tzw. szkodliwą konkurencję podatkową, to możliwe jest skonstruowanie spółki prawa nowozelandzkiego w taki sposób, iż spółka pełniąca rolę trustee jest opodatkowana od dochodu osiągniętego z tytułu prowadzonej działalności.

Implikacje podatkowe

Co do zasady spółki będące rezydentami Nowej Zelandii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednakże, jeśli nierezydent Nowej Zelandii ustanowi w Nowej Zelandii trust, zaś w celu zarządu tym trustem powoła spółkę kapitałową, to spółka ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Nowej Zelandii, za wyjątkiem dochodu pochodzącego ze źródła na obszarze Nowej Zelandii. Również sam trust oraz jego beneficjenci będą zwolnieni z podatku dochodowego – za wyjątkiem dochodu pochodzącego ze źródła na obszarze Nowej Zelandii.

Najważniejsze cechy systemu podatkowego Nowej Zelandii obejmują:

 • brak podatku od spadków,
 • brak ogólnego podatku od zysków kapitałowych, chociaż może mieć zastosowanie do pewnych konkretnych inwestycji,
 • brak podatku od wynagrodzenia pracowników,
 • brak składek na ubezpieczenie społeczne,
 • brak składek na ubezpieczenie zdrowotne, poza opłatą na ubezpieczenie wypadkowe,
 • brak podatków ustalanych przez samorządy, poza stawką podatku od nieruchomości.

Nowozelandzka spółka pełniąca rolę tzw. trustee w założonym przez nierezydenta truście jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej, otwarcia rachunku bankowego oraz inwestowania środków trustu na całym świecie. Z praktycznego punktu widzenia jest to więc spółka offshore, chociaż nie budzi ona w obrocie gospodarczym takich skojarzeń.

Zakładanie trustu na Nowej Zelandii

Trust zagraniczny nie ma na Nowej Zelandii żadnych obowiązków sprawozdawczych, jak również nie wymaga się od niego, aby przedkładał organom władzy publicznej sprawozdania finansowe bądź sprawozdania z działalności. Ograniczone obowiązki sprawozdawcze posiada natomiast spółka zarządzająca trustem.

Nowozelandzki trust tworzony jest na podstawie lokalnego prawa, przy czym założyciel oraz majątek przekazywany do trustu mogą znajdować się poza terytorium Nowej Zelandii. Przepisy regulujące zakładanie oraz funkcjonowanie trustu weszły w życie ponad 25 lat temu.

Opodatkowanie trustu na terytorium Nowej Zelandii zależy wyłącznie od rezydencji podatkowej założyciela, przy czym nie ma znaczenia, iż założyciel skorzysta z usług powierniczych oferowanych przez podmioty mające status rezydenta. Dochody uzyskiwane przez trust nie podlegają opodatkowaniu, o ile osiągane są ze źródła znajdującego się poza terytorium Nowej Zelandii, po spełnieniu dwóch warunków:

 1. Założyciel nie posiada rezydencji podatkowej Nowej Zelandii;
 2. Majątek przekazany do trustu znajduje się poza terytorium Nowej Zelandii.

Jednym z obligatoryjnych wymogów jest, aby co najmniej jedna z osób wchodzących w skład organów posiadała tzw. kwalifikowaną rezydencję, to znaczy spełniać poniższe warunki:

 1. Być osobą fizyczną należącą do New Zealand Accountants Society, New Zealand Law Society albo The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), albo
 2. Być osobą prawną, której dyrektor bądź inna osoba zarządzająca podmiotem jest rezydentem Nowej Zelandii oraz należy do New Zealand Accountants Society, New Zealand Law Society albo The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

W ramach świadczonej usługi zapewnione jest objęcie przez osobę lub podmiot spełniający powyższe wymogi funkcji dyrektora, a także siedziby trustu oraz powierniczego udziałowca.

W opisanej powyżej strukturze należy powołać 2-3 dodatkowych dyrektorów zapewniając całkowitą kontrolę nad podmiotem zarządzającym trustem, tzw. trustee.

Przy wykorzystaniu tej struktury można utworzyć kilka trustów jednocześnie. Standardowe rozwiązanie polega na wniesieniu do trustu aktywów i podział ich wartości w częściach na beneficjentów. W tym przypadku każdy z utworzonych trustów może zostać przypisany konkretnej osobie, co oznacza, że jest ona beneficjentem tylko tych aktywów, które wniesione zostały do poszczególnego trustu.

New Zealand Company and Trust

W niniejszym rozwiązaniu rolę trustee, to jest podmiotu zarządzającego aktywami trustu, pełni powoływana do tego celu nowozelandzka spółka kapitałowa, zarządzana przez lokalnego agenta, który dba o realizację wszelkich obowiązków wymaganych lokalnymi przepisami prawa.

Powyższa struktura musi spełniać te same wymogi, które opisane zostały w poprzednim ustępie, tj.:

 1. Założyciel nie posiada rezydencji podatkowej Nowej Zelandii;
 2. Majątek przekazany do trustu znajduje się poza terytorium Nowej Zelandii.

W ramach świadczonej usługi zapewnione jest objęcie funkcji dyrektora przez osobę lub podmiot spełniający wymóg kwalifikowanej rezydencji, a także siedziba oraz powierniczy udziałowiec.

Z użyciem niniejszej konstrukcji możliwe jest utworzenie jednego trustu.

Look Through Company

Spółka typu LTC jest spółką zakładaną w ten sam sposób co tradycyjna spółka kapitałowa, ale różnią je zasady opodatkowania. W przeciwieństwie do standardowych spółek kapitałowych, dochód spółki typu LTC opodatkowany jest na poziomie wspólników, a nie samej spółki. Pod względem podatkowym spółka jest transparentna podatkowo i zastosowanie ma mechanizm dotyczący spółek osobowych.

Główne cechy spółki typu LTC:

 1. Spółka posiada osobowość prawną;
 2. Spółka podlega reżimowi praw, który obejmuje spółki kapitałowe;
 3. Spółka jest transparentna podatkowo.

Spółka typu LTC musi posiadać rezydencję podatkową Nowej Zelandii, przy czym jest ona przyznawana na podstawie kryterium położenia siedziby, a nie rezydencji podatkowej wspólników. Wspólnikami tego typu spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, trust lub inna spółka typu LTC.

Wskazane jest aby w zarządzie spółki zarządzającej trustem zasiadał nowozelandzki prawnik bądź księgowy.

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Nowa Zelandia zawarła umowy o wymianie informacji podatkowych (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) z Anguillą, Bahamami, Bermudami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, Kajmanami, Wyspami Cooka, Dominiką, Gibraltarem, Guernsey, Wyspą Man, Jersey, Antylami Holenderskimi, Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadynami, Turks i Caicos, Vanuatu, Wyspami Marshalla.

Spółki na Nowej Zelandii i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Nowej Zelandii, według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

2016-05-11 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-07-02)

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012