Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Ochrona majątku przed wierzycielami

Tylko dwie grupy ludzi narzekają na podatki - kobiety i mężczyźni.

Poniżej opisujemy trzy techniki ochrony majątku przed roszczeniami za pomocą zagranicznych wehikułów korporacyjnych, które można stworzyć z pomocą Skarbiec.Biz: założenie fundacji prywatnej, powołanie trustu bądź wykupienie polisy annuitetowej.

 

W przypadku dobrze skonstruowanej spółki offshore, fundacji prywatnej, trustu, albo polisy annuitetowej, wyeliminowane zostają podstawowe ryzyka związane z nieoczekiwanym "atakiem" na majątek inwestora:

  1. zagraniczny sąd odmówi wykonania orzeczenia sądu polskiego zmierzającego do egzekucji z fundacji, trustu albo polisy długów donatora albo beneficjenta;
  2. zagraniczny sąd odmówi wykonania orzeczenia sądu polskiego zmierzającego do zakwestionowania aktu przekazania majątku w oparciu o skargę pauliańską oraz nie uzna potwierdzonej przez sąd polski bezskuteczności względnej tej czynności, z uwagi na fakt, że jej wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej;
  3. zagraniczny sąd nie przyjmie do wiadomości faktu wszczęcia w Polsce postępowania upadłościowego i nigdy nie dopuści syndyka masy upadłości do majątku zgromadzonego w fundacji, truście bądź na polisie.

Poszczególne formy ochrony majątku

 
Fundacje interesu prywatnego

Tego rodzaju fundacja stanowi prawnie niezależną masę majątkową, która została przekazana w akcie fundacji na określony przez fundatora cel. W przeciwieństwie do fundacji prawa polskiego, cel ten nie musi być "społecznie lub gospodarczo użyteczny" dla ogółu. W szczególności, celem tym może być zarządzanie przekazanym fundacji majątkiem na korzyść konkretnej osoby bądź rodziny (tzw. beneficjenci). Powstaje w ten sposób masa majątkowa, która nie odpowiada za zobowiązania fundatora, ani beneficjentów, ale jednocześnie beneficjenci mogą z niej korzystać.

Trusty

Trust to umowa pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać środkami (trustee) w sposób określony w umowie trustu (deed of trust). Umowa trustu stanowi, że donator przekazuje określone mienie na rzecz trustee, a trustee będzie zarządzał tym mieniem na korzyść określonych beneficjentów. Każdy trust posiada więc jednego lub więcej trustee, którzy są odpowiedzialni za administrowanie trustem i wykonywanie warunków umowy trustu. Natomiast beneficjentami są ci, którzy są uprawnieni do otrzymywania zysków z działalności trustu (w danym momencie lub w przyszłości). Do beneficjentów tych może należeć również sam donator.

Polisa inwestycyjna prawa Liechtensteinu

W prawie Liechtensteinu polisy inwestycyjne są uregulowane w sposób odmienny niż w prawie polskim. Przede wszystkim ubezpieczający może mieć znacznie większy wpływ na dokonywane inwestycje. W sytuacji, gdy ubezpieczający przyjmie na siebie ryzyko inwestycyjne, firma ubezpieczeniowa może dokonać inwestycji w każde aktywa dostępne na rynku. Ponadto, ubezpieczający jest uprawniony wtedy do ustalenia strategii inwestowania, wyznaczenia menedżera aktywów, który będzie wprowadzał w życie wybraną strategię, a także do wybrania banku, w którym zostanie otworzony rachunek do obsługi polisy.

Szwajcarski annnuitet (Swiss annuity)

Osoby, które posiadają płynny kapitał i chcą chronić swój majątek, ale nie są zainteresowane tworzeniem struktury offshorowej, mogą rozważyć wykorzystanie szwajcarskiej polisy ubezpieczeniowej, zapewniającej uposażonemu stałe, regularne wypłaty, tzw. annuitetów. Odpowiednio skonstruowana, szyta na miarę polisa ubezpieczeniowa prawa szwajcarskiego, jest nie tyle "ubezpieczeniem", co raczej wszechstronnym wehikułem inwestycyjnym, służącym długoterminowej ochronie kapitału przed roszczeniami wierzycieli, planowaniu finansowemu; jest wydajna, działa płynnie i zapewnia bezpieczną międzynarodową dywersyfikację majątku.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Ochrona majątku dłużnika

Ochrona majątku dłużnika przy pomocy offshorowych wehikułów korporacyjnych a ochrona praw wierzycieli w prawie polskim

Techniki ochrony majątku przed roszczeniami oparte o zagraniczne fundacje, trusty czy polisy ubezpieczeniowe, zazwyczaj stanowią efektywną formę obrony majątku tylko w przypadku utworzenia ich zanim nastąpi nieprzewidziane nieszczęście. Podobnie jak w przypadku wykupienia ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych już po pożarze, zagraniczny wehikuł korporacyjny nie przyniesie wielu korzyści jeżeli ustanowi się go po wystąpieniu zdarzenia przed skutkami którego chcemy się ochronić.

Bankructwo

Bankrutuj z głową

Chociaż w Polsce nie można pójść za długi do więzienia, to niektóre działania dłużników zmierzające do ochrony ich majątku przed windykacją ze strony wierzycieli stanowić mogą przestępstwo. Do grupy tych przestępstw zaliczane są m. in. przestępstwa z art. 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (dalej: k.k.), które na potrzeby niniejszego artykułu zostaną bliżej omówione. W pierwszej kolejności przytoczone zostaną kluczowe przepisy, a w następnych śródtytułach – poddamy je skrótowej analizie.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012