Prawo własności intelektualnej

 

Doświadczenie Kancelarii Prawnej Skarbiec w zakresie prawa autorskiego i własności przemysłowej wynika nie tylko z relacji z klientami, ale również z doświadczeń w ramach grupy Skarbiec, w tym ze współpracy z Portalem Skarbiec. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej obejmuje dwie zasadnicze gałęzi prawa: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej.

 

Prawo autorskie

 

Prawo autorskie obejmuje przede wszystkim prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste. Są to prawa, które między innymi określają więź twórcy z utworem oraz zakres uprawnień majątkowych i niemajątkowych twórcy z tym związanych.

W dobie rozwoju Internetu i przenoszenia działalności gospodarczej do sieci dużego znaczenia nabiera kwestia praw autorskich w Internecie. W szczególności przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach netbiznesu powinni zwracać szczególną uwagę, aby z jednej strony samemu nie naruszać praw autorskich, z drugiej strony, aby nie ponosić odpowiedzialności za działania naruszające prawa autorskie podejmowane przez użytkowników ich serwisu.

 

Prawo własności przemysłowej

 

Z kolei prawo własności przemysłowej normuje przede wszystkim stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. W praktyce najczęściej spotykane w działalności gospodarczej przedsiębiorców są sprawy związane ze znakiem towarowym. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Niejednokrotnie na tym tle powstają spory między przedsiębiorcami, głównie w sytuacji, kiedy znaki towarowe dwóch przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zbliżonym zakresie są podobne. Jak wskazuje na swojej stronie Urząd Patentowy RP Nowe znaki towarowe pojawiają się na rynku prawie codziennie, stając się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również umożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków.

 

Prawo własności intelektualnej – nasze usługi

 

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi między innymi w zakresie:

Prawa autorskiego:

 • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów przenoszących majątkowe prawa autorskie lub umów licencyjnych,
 • sporządzania opinii z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich,
 • doradztwa prawnego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych,
 • sporządzenia dokumentów dla hosting providerów niezbędnych do wyłączenia ich odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez użytkowników ich serwisu,
 • oceny serwisu i działań użytkowników serwisu internetowego w kontekście prawa autorskiego.

Prawa własności przemysłowej:

 • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów związanych z prawami własności przemysłowej lub umów licencyjnych,
 • sporządzania opinii z zakresu prawa własności przemysłowej,
 • reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej,
 • reprezentowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego,
 • doradztwa prawnego w zakresie praw własności przemysłowej.

 

Opracowanie: radca prawny Tomasz Brolski