Spółka nieruchomościowa

2024-07-08

 

Spółka nieruchomościowa to spółka obowiązana do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, klasyfikowana jako nieruchomościowa z uwagi na posiadanie określonej wielkości aktywów w postaci położonych na terytorium RP nieruchomości.

Spółka nieruchomościowa to spółka, która spełnia następujące warunki:

  • na pierwszy dzień roku podatkowego (w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego), co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
  • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym.

 

Spółki nieruchomościowe – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Interpretacja ogólna dotycząca raportowania struktury spółek nieruchomościowych – co z niej wynika?

2023-04-06: W 2022 r. wprowadzono przepisy dotyczące obowiązkowego raportowania struktury właścicielskiej spółek nieruchomościowych. Od wejścia w życie przepisy budziły szereg wątpliwości, szczególnie w kwestii celu ich wprowadzenia, zakresu raportowania oraz podmiotów zobowiązanych do raportowania. Dodatkowo pomimo wejścia w życie przepisów, nie wprowadzono jakichkolwiek formularzy do raportowania, w związku z tym w początkowym okresie pojawiło się szereg pytań dotyczących sposobu raportowania. Przepisy były na tyle problematyczne, że po roku od ich wprowadzenia Ministerstwo Finansów wydało w lutym 2023 r. interpretację ogólną nr DD5.8203.7.2022 w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach. Co wynika z nowej interpretacji?

Robert Nogacki: Raportowanie struktury właścicielskiej spółek nieruchomościowych

2022-04-28: W tym roku spółki nieruchomościowe będą zobowiązane do nowego raportowania struktury właścicielskiej. Raportowanie ma na celu przedstawienie struktury właścicielskiej spółki nieruchomościowej zarówno przez tę spółkę jak i bezpośrednich, i pośrednich udziałowców. Wobec wciąż niewyjaśnionych kwestii związanych z nowymi obowiązkami termin na złożenie raportu uległ wydłużeniu do 30 września 2022 r.

Robert Nogacki: Sądy bronią amortyzacji w spółkach nieruchomościowych

2023-03-28: Od 1 stycznia 2023 roku w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być wyższe w roku podatkowym niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. Wskazane ograniczenie przekłada się na bardzo negatywne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstw, w szczególności traktujących nieruchomości jako inwestycje i niedokonujących do nich odpisów amortyzacyjnych na potrzeby rachunkowe.

Robert Nogacki: Polski Ład ogranicza amortyzację w spółkach nieruchomościowych

2023-03-11: W ramach ustawy Polski Ład ustawodawca dokonał istotnej zmiany w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, od środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych (budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego). Zmiana dotyczy jedynie spółek nieruchomościowych, jednak może mieć znaczący wpływ na zobowiązanie podatkowe w 2022 r. i kolejnych latach.

Robert Nogacki: Amortyzacja podatkowa a amortyzacja bilansowa w spółkach nieruchomościowych

2022-04-14: Jedną z negatywnych zmian wprowadzonych Polskim Ładem jest ograniczenie amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych do wysokości amortyzacji dokonywanej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Jakie trudności dla przedsiębiorców rodzi zmiana przepisów?