Strata podatkowa

2024-07-08

 

Strata podatkowa występuje wówczas, gdy koszty uzyskania przychodu w danym roku przewyższają łączne przychody. Podatnik jest zobligowany do uwzględnienia w swoim zeznaniu podatkowym straty podatkowej. Kwota ta stanowi dla podatnika podstawę do odliczenia w przyszłych latach.

Strata podatkowa jest ujawniana w deklaracji rocznej jedynie w przypadku, gdy w danym roku podatkowym koszty przewyższają przychody, natomiast miesięczne różnice są rozliczane stopniowo w ramach tego samego roku podatkowego. Dlatego też, późniejsze dochody w tym samym roku mogą skutkować zmianą poniesionej wcześniej straty na dochód.

Kancelaria Skarbiec może pomóc w ustaleniu i rozliczeniu straty podatkowej poprzez:

1) rekomendowanie strategii podatkowych mających na celu maksymalne wykorzystanie straty podatkowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

2) analizę sytuacji finansowej i podatkowej klienta w celu zidentyfikowania możliwości wykorzystania straty w charakterze „tarczy podatkowej”;

3) przygotowanie we współpracy z biurem rachunkowym Skarbiec Corporate Services sp. z o.o. odpowiednich dokumentów podatkowych związanych z rozliczeniem straty podatkowej;

Dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami podatkowymi Kancelaria Skarbiec może pomóc klientom w efektywnym zarządzaniu ich zobowiązaniami podatkowymi poprzez skuteczne rozliczenie straty podatkowej.

 

Strata podatkowa – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Spółka ma prawo do rozliczenia strat podatkowych powstałych przed zawiązaniem grupy nawet do 5 lat po jej rozwiązaniu

2021-03-04: Spółka zawarła umowę o utworzeniu grupy kapitałowej z innymi spółkami na okres 2 lat. Przed zawiązaniem grupy nie rozliczyła swoich strat podatkowych. Zwróciła się więc do organu skarbowego z pytaniem, czy po rozwiązaniu grupy będzie mogła to zrobić w 5-letnim okresie, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fiskus stwierdził, że przystępując do grupy, spółka straciła prawo do takiego rozliczenia na cały okres istnienia grupy i uczestnictwa w niej spółki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jednak, że to organ skarbowy jest w błędzie i w okresie trwania grupy termin na rozliczenie przez spółkę straty nie będzie ulegał upływowi.

Robert Nogacki: Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

2020-11-24: W linii orzeczniczej tak organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych, w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego, powstała i przez wiele lat istniała niespójność stanowiska odnośnie do sposobu kalkulowania przez podatników strat mających źródło w sprzedaży wierzytelności związanych bezpośrednio z czynnościami podlegającymi podatkowi od towarów i usług (VAT). Meritum tej newralgicznej kwestii jest rozstrzygnięcie, czy w tak ukształtowanym stanie faktycznym działaniem prawidłowym jest uwzględnienie przy szacowaniu danej straty wysokości zbytej wierzytelności z wliczeniem kwoty VAT, czy też z pominięciem tego podatku.

Robert Nogacki: Organ nie może podważać wysokości poniesionej przez podatnika straty, jeśli termin przedawnienia zobowiązania podatkowego minął

2019-10-17: Przedsiębiorca w rocznym zeznaniu podatkowym za 2009 r. ujął stratę poniesioną z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Skarbówka uznała, że nie miał on prawa do takiego odliczenia. Sąd uchylił decyzję organu ustalającą zobowiązanie podatkowe bez zaliczenia straty. Przedsiębiorca ujął stratę w zeznaniu podatkowym za 2012 r. I mimo braku również na to zgody fiskusa, miał do tego prawo, gdyż jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu: „Upływ terminu przedawnienia zobowiązania za rok, za jaki obliczana jest strata, stanowić powinien zatem ostateczną datę, w której może być ona określona” (wyrok z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt I SA/Po 838/18).

Robert Nogacki: Analiza podatkowa zjawiska „kupczenia” stratami podatkowymi

2021-05-31: Zgodnie ze słownikiem języka polskiego słowo „kupczyć” oznacza czynić przedmiotem handlu rzeczy, które nie powinny być źródłem materialnego zysku. Ze zjawiskiem kupczenia stratami podatkowymi mamy do czynienia w sytuacji, gdy jeden podmiot osiąga bardzo wysokie zyski i w konsekwencji płaci wysokie podatki, podczas gdy dokonując pewnych transakcji, mógłby znacząco zredukować zobowiązanie podatkowe. Poniżej zaprezentowane zostały najczęstsze zjawiska kupczenia stratami podatkowymi.

Robert Nogacki: Zmiana proporcji praw do udziału w zysku w ciągu roku a rozliczenie roczne

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Zasadę tę stosuje się również do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy).