Sztorm nad maltańskim sektorem jachtowym

Sztorm nad maltańskim sektorem jachtowym

2020-01-28

 

Maltański rejestr statków należy do największych na świecie. Malta to również jeden z najpopularniejszych krajów pod względem rejestracji jachtów rekreacyjnych. Na Malcie obowiązują przepisy unijne, jasne przepisy dotyczące hipotek jachtowych i niskie koszty rejestracji.

Jeszcze do niedawna państwo to stanowiło swego rodzaju raj dla właścicieli jachtów. Jednak nawet w raju zdarzają się silne sztormy i gwałtowne burze.

 

Ognie Świętego Elma nad maltańskim sektorem jachtowym

 

Z dniem 8 marca 2018 r. Komisja Europejska powiadomiła Maltę o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z powodu niepobierania właściwej kwoty podatku od wartości dodanej w sektorze jachtowym.

Komisja wskazała w swoim oświadczeniu, iż uchylanie się od opłaty podatku VAT na podstawie regulacji maltańskich może powodować poważne zakłócenia w relacjach z innymi państwami członkowskimi.

Postępowanie wszczęte przeciwko Malcie w sprawie uchybienia zobowiązaniom dotyczy przede wszystkim:

  • obniżonej stawki VAT stosowanej przy leasingu jachtów – zgodnie z wytycznymi maltańskimi im większy jacht, tym częściej uznawano, że leasing jachtu nie będzie odbywał się na wodach terytorialnych UE, co znacznie obniżało obowiązującą stawkę VAT;
  • nieprawidłowego opodatkowania na Malcie tzw. zakupu leasingowego – prawo maltańskie klasyfikowało leasing jachtu jako świadczenie usługi, a nie jako dostawę. Skutkowało to tym, że podatek VAT naliczany był według stawki standardowej od niewielkiej kwoty rzeczywistej ceny kosztu jachtu przy ostatecznym jego wykupie. Reszta natomiast była opodatkowana jako świadczenie usługi według znacznie bardziej obniżonej stawki VAT.

Malta dostała 2 miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję i opracowanie nowych wytycznych do rozliczania VAT w sektorze jachtowym.

 

Nowe wytyczne rozliczania VAT gwiazdą żeglarską dla maltańskiego sektora jachtowego

 

Pod koniec lutego 2019 r. komisarz skarbowy na Malcie opublikował nowe wytyczne dotyczące obliczania podatku VAT od transakcji związanych z leasingiem jachtów rekreacyjnych przez podmiot zarejestrowany na Malcie. Zmiany te zostały wprowadzone w celu odzwierciedlenia zmian dokonanych na poziomie UE w sektorze jachtowym przy jednoczesnej transpozycji zasad określonych w dyrektywie VAT.

Wcześniej opłata VAT ustalana była w zależności od rodzaju i długości jachtu, przy czym stawka efektywna mogła zostać potencjalnie obniżona z 18% do 5,4% (w przypadku łodzi żaglowych lub motorowych o długości ponad 24 m). Zgodnie z nowymi wytycznymi stawkę podatku VAT należy uzależnić od czasu spędzonego przez jacht na wodach terytorialnych UE.

Zasadniczo, jeżeli leasingobiorca korzysta z jachtu całkowicie poza wodami terytorialnymi UE, wówczas od tych transakcji nie jest należny podatek VAT. Nowe wytyczne dotyczące podatku VAT nakładają pewne obowiązki na leasingodawcę i leasingobiorcę w celu sprawiedliwego określenia sposobu korzystania z jachtu na wodach terytorialnych UE.

 

Rejs po nowych wytycznych rozliczania VAT

 

  1. Leasingodawca musi posiadać maltański numer identyfikacyjny VAT;
  2. Dany jacht musi zostać oddany do dyspozycji leasingobiorcy na Malcie;
  3. Leasingobiorcą nie może być osoba prowadząca działalność gospodarczą (nie może być podatnikiem);
  4. Umowa leasingu musi zostać zatwierdzona przez komisarza skarbowego;
  5. Leasingobiorca musi przekazać leasingodawcy informacje poparte danymi zebranymi metodami technologicznymi/technicznymi pozwalającymi na ustalenie faktycznego korzystania z jachtu na wodach terytorialnych UE i poza nimi;
  6. Przy płatnościach z tytułu leasingu za pierwszy kwartał VAT cała kwota będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 18%. Opłaty leasingowe za II kwartał VAT również będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 18%, jednak w II kwartale zwrot podatku VAT należny na podstawie czasu spędzonego przez jacht poza wodami terytorialnymi UE w I kwartale zostanie obliczony na podstawie zachowanych danych wskazanych w pkt 5 powyżej. Podatek VAT należny w II kwartale zostanie potrącony z wszelkich zwrotów podatku VAT należnych w odniesieniu do I kwartału i różnicy zapłaconej maltańskim organom podatkowym w II kwartale. Takie wyliczenie trzeba będzie wykonać dla każdego kwartału VAT.

Nowe wytyczne dotyczące rozliczania podatku VAT określają sposób naliczania podatku VAT w momencie rozpoczęcia leasingu, w zależności od daty rozpoczęcia leasingu w porównaniu z okresem podatkowym leasingodawcy.

 

Spokojny kurs w kierunku portu

 

Opisane powyżej wytyczne VAT dotyczące leasingu jachtów na Malcie w dalszym ciągu stanowią propozycję komisarza skarbowego i nie zostały jeszcze oficjalnie wprowadzone w życie. Mogą one ulec zmianie jeszcze przed oficjalną ratyfikacją.

 

Autor: Maja Czarzasty-Zybert, Kancelaria Prawna Skarbiec