Czy posiadanie jachtu może być korzystne finansowo?

Czy posiadanie jachtu może być korzystne finansowo?

2017-09-22

 

Posiadanie jachtu może być źródłem zarobku. Jacht – tak jak wszystko, co stanowi własność prywatną – może być wynajmowany na podstawie umowy najmu. Osiągane z tego tytułu przychody stanowią tzw. przychód pasywny, czyli taki, który nie wymaga stałego zaangażowania i w związku z tym jest jedną z najwygodniejszych form zarabiania pieniędzy.

 

Wynajem jachtu w Polsce

 

Umowa najmu została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego i jest tzw. umową nazwaną. Przy jej sporządzaniu należy pamiętać, aby uwzględniała wszystkie zindywidualizowane czynniki oraz zawierała szczegółowy zakres praw i obowiązków. Zmniejszy to znacząco ryzyko związane z wynajmem.

Osiągnięty z tytułu umowy najmu przychód – jak zresztą każdy – powoduje powstanie doradztwo podatkowe. Rozliczenie podatku zaś, głównie ze względu na zawiłość przepisów i wątpliwości interpretacyjne, powoduje pierwsze problemy dla podatnika na tej (stosunkowo łatwej) drodze do zarabiania pieniędzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją trzy możliwe sposoby rozliczenia podatku od przychodu uzyskanego z tytułu najmu. Najbardziej korzystny sposób odnosi się do najmu prywatnego, tj. niezwiązanego z działalnością gospodarczą. W takim bowiem wypadku, prawodawca wprowadził możliwość rozliczenia podatku w sposób uproszczony, gdzie podatek jest zryczałtowany i jego stawka wynosi 8,5%.

Przychód podatkowy z tytułu najmu zawartego w ramach działalności gospodarczej będzie natomiast opodatkowany albo na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym (stawka 19%). Należy jednak wiedzieć, kiedy najem jest jeszcze prywatny, a kiedy może zostać uznany za działalność gospodarczą. Z indywidualnych interpretacji podatkowych wynika bowiem, że organy podatkowe akceptują wybór zryczałtowanego podatku o stawce 8,5% dopóty, dopóki najem nie spełnia przesłanek do stwierdzenia, że jest on prowadzoną przez właściciela działalnością gospodarczą.

Żaden przepis nie odróżnia jednak expressis verbis najmu prywatnego od tego stanowiącego działalność gospodarczą. Orzecznictwo sądów administracyjnych również nie daje możliwości jednoznacznego rozróżnienia tych dwóch sytuacji. Szczególne wątpliwości interpretacyjne pojawiają się na gruncie pojęcia prowadzenia działalności w sposób zorganizowany i ciągły (sądy administracyjne wydały na ten temat szereg orzeczeń, zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych). Możliwe jest jednak wskazanie podstawowych różnic, o których właściciel jachtu powinien pamiętać.

Po pierwsze, ruchomość nie może zostać wprowadzona do majątku związanego z działalnością gospodarczą. Po drugie, umowa najmu nie może zostać zawarta w ramach takiej działalności. Ważne jest również to, aby – jeśli właściciel jest przedsiębiorcą – przedmiotem prowadzonej przez niego działalności nie był właśnie najem. Pamiętając o tych podstawowych zasadach, ogranicza się ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe wyboru dotyczącego uproszczonego sposobu opodatkowania.

Oczywiście nie można zagwarantować, że o ile tylko zastosujemy się do powyższych wskazań, organy podatkowe nie podważą wiarygodności naszych działań. Nadal istnieje bowiem wiele wątpliwości interpretacyjnych w zakresie przepisów podatkowych, zarówno wśród organów, jak i sądów administracyjnych.

Przykładowo, dla jednych najem kilku nieruchomości jest już działalnością gospodarczą, a dla innych nie, ponieważ ich zdaniem, aby prowadzić działalność gospodarczą, powinno się spełnić również dodatkowe przesłanki.

 

Czarter jachtu w UE – Malta, Madera i Cypr

 

Jacht najlepiej czarterować na europejskich wyspach, takich jak Malta, Madera czy Cypr. Malta posiada długą i różnorodną tradycję morską ze względu na swoją strategiczną pozycję w regionie Morza Śródziemnego. Wyspa ta stała się wiodącym centrum usług związanych z morzem. Władze maltańskie rozwinęły bardzo konkurencyjną bazę prawodawczą i regulacyjną, co sprawiło, że maltański rejestr żeglugi morskiej cieszy się światową renomą i jest jednym z największych na świecie.

Każdy obywatel państwa członkowskiego UE ma prawo zarejestrować jacht na Malcie. Dodatkowo każda firma zarejestrowana w państwie członkowskim UE może również zarejestrować jacht w Rejestrze Morskim Malty. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że właściciel jachtu musi być wyraźnie identyfikowalny. Z tego powodu rejestracja na spółkę jest popularniejsza.

Obowiązujący na Malcie system prawny przewiduje odrębne tryby rejestracji jachtów w zależności od tego, czy wykorzystywane będą prywatnie, czy komercyjnie.

Prywatna rejestracja dotyczy jednostek do sześciu metrów długości, statków, które nie przewożą pasażerów i nie prowadzą żadnej działalności handlowej. Prywatne łodzie są rejestrowane wyłącznie na użytek właściciela.

Firmy obsługujące jachty komercyjne są zwolnione z podatku dochodowego od wszelkich dochodów generowanych przez użytkowanie tych jachtów. Zwolnienie będzie miało zastosowanie pod warunkiem opłacenia rocznego podatku obliczanego w oparciu o tonaż brutto jachtu oraz uregulowania corocznej opłaty rejestracyjnej. Dodatkowo, jachty komercyjne działające na pełnym morzu i przewożące odpłatnie pasażerów (najemca korzysta z jachtu na potrzeby działalności gospodarczej) są zwolnione z podatku VAT od wszelkich dostaw, w tym kosztów utrzymania jachtu, a od przychodów z operacji czarterowych nie jest pobierany VAT.

Jeśli jacht nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku dochodowego, firma czarterująca może skorzystać z niskiej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%. Wszelkie zagraniczne podatki dochodowe poniesione w związku z działaniami komercyjnymi jachtu mogą zostać potraktowane jako zaliczka w stosunku do maltańskiego podatku dochodowego. W ten sposób podatek maltański może zostać obniżony nawet do 0%.

Zanim jednostka pływająca zostanie zarejestrowana na Malcie, musi przejść procedurę tymczasowej rejestracji, która trwa 6 miesięcy. W tym okresie zostaną przygotowane dokumenty do pełnej rejestracji.

Malta, oprócz bardzo korzystnych warunków do rejestracji jachtu, posiada również najatrakcyjniejszy w Europie program rezydencji podatkowej. Warto rozważyć połączenie tych dwóch elementów w celu zmaksymalizowania korzyści podatkowych.

Madera stanowi część Portugalii, dzięki czemu ma swój udział we wszystkich korzyściach płynących z przynależności do UE. Cechuje ją szczególny system podatkowy – autonomiczny w stosunku do portugalskiego i preferencyjny w skali europejskiej.

Istniejące na Maderze międzynarodowe centrum biznesowe (ang. Madeira International Business Centre – MIBC), stworzone przy pełnej akceptacji instytucji UE, oferuje zagranicznym inwestorom preferencyjne w stosunku do innych państw członkowskich UE zasady opodatkowania. Integralnym elementem MIBC jest prowadzony na Maderze rejestr statków.

Zaletą rejestracji jachtu na Maderze jest fakt, że w odróżnieniu od innych europejskich destynacji jacht nie musi przypłynąć na wody wyspy lub być zacumowany na Maderze. Ponadto, istnieje szereg zachęt podatkowych, polegających na preferencyjnym systemie opodatkowania armatorów na Maderze. Dotyczy to m.in.:

 • opodatkowania CIT według stawki 5% do końca 2020 r.,
 • braku opodatkowania dywidend i odsetek podatkiem u źródła dla spółek zagranicznych,
 • zwolnienia wynagrodzeń wypłacanych załodze z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 • preferencyjnego systemu opodatkowania VAT.

Kolejnym dobrym miejscem na zarabianie poprzez wynajem jachtu jest Cypr, którego władze przygotowały specjalny schemat rejestracyjnopodatkowy dla jachtów, będący wisienką na torcie w programie rejestracji jednostek pływających w tym kraju.

Osobom chcących wynajmować tam swoje jednostki pływające, Cypr ma do zaoferowania m.in.:

 • brak podatku od zysków z eksploatacji lub zarządzania jachtu zarejestrowanego na Cyprze lub otrzymanych dywidend od firmy posiadającej daną jednostkę,
 • brak podatku od zysków kapitałowych od sprzedaży lub przekazania jednostki oraz udziałów spółki będącej jej właścicielem,
 • brak podatku dochodowego od wynagrodzenia oficerów i załogi,
 • niskie koszty rejestracji,
 • korzystny podatek tonażowy w oparciu o tonaż brutto,
 • brak podatku od spadku – w przypadku dziedziczenia udziałów w jednostce lub posiadającej ją spółce,
 • brak ograniczeń dotyczących narodowości członków załogi,
 • dokumenty w języku angielskim są akceptowane przez Rejestr Morski.

Ponadto, podatek VAT oblicza się w zależności od czasu spędzonego przez jednostkę na wodach cypryjskich lub UE, a także od wielkości jachtu i jego typu.

Ponadto, Cypr – podobnie jak Malta – oferuje niezwykle korzystne warunki uzyskania rezydencji podatkowej tego kraju.

 

A może nieco dalej – czarter jachtu na Vanuatu i w Liberii

 

Jednostki spędzające mniej niż sześć miesięcy w roku na wodach terytorialnych w Unii Europejskiej mogą być korzystnie zarejestrowane w położonej na Południowym Pacyfiku Republice Vanuatu, będącej częścią Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.

Ten wyspiarski kraj oferuje konkurencyjne stawki związane z rejestracją jednostki pływającej i zerowe opodatkowanie przychodów pochodzących z czarteru. Jednostki pływające wokół Antarktydy są często rejestrowane właśnie w tej jurysdykcji. Tak więc, mimo stosunkowo małej rozpoznawalności i znacznej odległości geograficznej, jest to nie tylko atrakcyjna, ale i bezpieczna destynacja dla rejestracji jednostek pływających.

Podobnie jest w przypadku Liberii. Kraj ten jest popularny zwłaszcza w odniesieniu do większych jednostek. To najstarsza demokracja w Afryce i jedna z pierwszych jurysdykcji offshore, oferująca zero podatków. Kraj ten posiada drugi największy rejestr morski na świecie, a 12% ze statków zarejestrowanych na całym świecie pływa właśnie pod liberyjską banderą.

Przed rozpoczęciem najmu – jeśli będzie to najem prywatny lub będzie pobierana dywidenda od spółki czarterującej jacht – warto wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej w celu uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Będzie ona stanowić swego rodzaju ochronę w przypadku ewentualnego kwestionowania rozliczeń przez organy podatkowe. Prawidłowo opisany stan faktyczny i uzasadnienie swego stanowiska powinny pomóc „chwycić wiatr w żagle”.