Utrudnianie kontroli podatkowej – art. 83 KKS

Utrudnianie kontroli podatkowej – art. 83 KKS

2018-10-10

 

§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub czynności audytowych udaremnia, lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej, lub księgę, lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przestępstwo utrudniania kontroli podatkowej ma charakter powszechny, zatem może zostać popełnione przez każdego, nie tylko kontrolowanego lub jego pracownika. Zarówno udaremnianie, jak i utrudnianie należy rozumieć według znaczenia językowego. Z tego względu udaremnianie to uniemożliwianie wykonania czynności kontrolnych. Natomiast utrudnianie to stworzenie przeszkód w wykonywaniu takich czynności.

Katalog podejmowanych przez sprawcę działań ma charakter otwarty, co oznacza, że wymienione zachowania są jedynie przykładowe. W przypadku przestępstwa utrudniania kontroli podatkowej chodzi w szczególności o nieokazanie wbrew żądaniu księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej, lub niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezużytecznymi, ukrywanie, lub usuwanie księgi lub innych dokumentów. Czyn ten jest zagrożony karą grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych.