Więcej praw dla klientów banków

Więcej praw dla klientów banków

2018-02-12

 

Zwiększenie praw klientów banków – likwidacja bankowych tytułów egzekucyjnych.

 

Likwidacja instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego

W dniu 27 listopada 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy prawo bakowe oraz niektórych innych ustaw. Z tym dniem nastąpiła likwidacja, od dawna kontestowanej przez dużą część środowiska prawniczego i nie tylko, instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego. BTE pozwalał bankom w sposób prosty i szybki rozpoczęcie egzekucji z majątku dłużnika banku, najczęściej kredytobiorcy.

Sąd w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu badał jedynie, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.

O tym, iż bank prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności kredytobiorca często dowiadywał się dopiero od komornika. Kanwą do wprowadzenia przedmiotowej nowelizacji i likwidacji BTE był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12, w którym Trybunał orzekł o niezgodności z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP (zasada równości) przepisów art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 1 Prawa bankowego dotyczących wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych.

 

Uchylenie przepisów

 

Przedmiotową nowelizacją uchylone zostały stosowne przepisy prawa bankowego oraz kodeksu postępowania cywilnego. W prawie bankowym znalazły się natomiast nowe regulacje dotyczące sytuacji dłużnika bankowego będącego kredytobiorcą. Otóż jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank musi wezwać go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

W wezwaniu tym bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużeni. Co istotne bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

 

Podsumowanie

 

Oczywiście powyższa nowelizacja niesie też za sobą inne konsekwencje. Fakt likwidacji BTE spowodował, iż banki masowo korzystają z alternatywnej instytucji w postaci poddania się przez kredytobiorcę egzekucji na podstawie stosownych norm określonych w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Poddanie się egzekucji następuje w formie aktu notarialnego, którego koszty ponoszą kredytobiorcy.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec