Uprawnienia do wpisywania spółek bezpośrednio do rejestru handlowego Anguilli

Uprawnienia do wpisywania spółek bezpośrednio do rejestru handlowego Anguilli

2010-08-30

 

Ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2010 r. Kancelaria Prawna Skarbiec, uzyskała od rządu Anguilli – położonego na Morzu Karaibskim terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii – status tzw. Overseas Agent, który uprawnia kancelarię do wpisywania spółek do bezpośrednio rejestru handlowego Anguilli.

Uprawnienia jakie nadano Kancelarii w tym zakresie umożliwiają dokonywanie tej czynności bezpośrednio w systemie informatycznym rejestru handlowego Anguilli, bez pośrednictwa jakiekolwiek sądu rejestrowego czy organu administracji.

Oznacza to, że jesteśmy w stanie powoływać spółki w trybie natychmiastowym, przez dwadzieścia cztery godziny dziennie, siedem dni w tygodniu – wyjaśnia mec. Robert Nogacki, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Ze względu na całkowity brak podatku od obrotu i podatku dochodowego dla spółek  typu IBC, Anguilla to idealne miejsce do tworzenia osób prawnych zajmujących się handlem międzynarodowym oraz podmiotów pełniących rolę holdingową w ramach grupy kapitałowej.

Miejscowe regulacje umożliwiają również nadanie spółce kształtu prywatnego funduszu inwestycyjnego, w którym może uczestniczyć do stu inwestorów. Zarówno inwestycje takiego funduszu, jak i wypłaty z jego zysków są na Anguilli zwolnione z podatku dochodowego.

 

Podstawowe informacje na temat Anguilli

 

Anguilla jest Brytyjskim Terytorium Zamorskim na Morzu Karaibskim, położonym około 950 mil na południowy wschód od Miami, na wschód od Puerto Rico oraz Brytyjskich Wysp Dziewiczych oraz na północ od francusko-holenderskiej wyspy St. Martin/St. Maarten.

Wielka Brytania jest odpowiedzialna za  sprawy zagraniczne wyspy oraz za jej obronę. Natomiast lokalna Rada Legislacyjna odpowiada za sprawy wewnętrzne. Anguilla posiada stabilne społeczeństwo z trwałą demokracją.

 

System prawny Anguilli

 

System prawny Anguilli jest oparty na Konstytucji Anguilli z 1982 r., lokalnym ustawach i angielskim common law. Precedensy wywodzące się z prawa angielskiego są uznawane przez miejscowe sądy za wiążącą wykładnię prawa.

Począwszy od 1994 roku Anguilla przyjęła kilka ustaw w zakresie prawa korporacyjnego i prawa rynku kapitałowego, które umożliwiają między innymi tworzenie międzynarodowych spółek biznesowych (IBC), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, trustów i banków offshore.

W 2004 roku Anguilla wprowadziła również ustawodawstwo regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, prywatnych firm ubezpieczeniowych (captive insurance) oraz spółek z wydzielonymi komórkami (PCC), a w 2008 r. – ustawę zezwalającą na powoływanie fundacji prywatnych.

Dla miejscowych spółek prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie zagranicą, Anguilla jest jurysdykcją całkowicie neutralną podatkowo, gdyż miejscowe władze nie nakładają żadnego podatku na dochody takich spółek. W Anguilli nie ma również kontroli dewizowej. Nie ma więc potrzeby uzyskiwania żadnego pozwolenia na transfer dywidend, odsetek, tantiem i innych zysków ani na repatriację kapitału.

Maksymalnie odformalizowana jest także struktura wewnętrzna takich spółek. Nie ma wymogu składania sprawozdań finansowych, ani audytowania ksiąg rachunkowych.

Nie ma również wymogu umieszczania informacji o dyrektorach i udziałowcach spółki w rejestrze publicznym. Za wyjątkiem pierwszego zgromadzenia organizacyjnego, zgromadzenia wspólników nie muszą być zwoływane, zaś posiedzenia zarządu mogą mieć miejsce gdziekolwiek na świecie, bądź też mogą być odbywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec