Wpisy do biur informacji gospodarczych

Wpisy do biur informacji gospodarczych

2014-08-31

 

Ułatwienie dostępu do informacji o wiarygodności płatniczej kontrahentów dla małych i średnich firm oraz zmniejszenie kosztów dostępu do takich informacji – to główne cele założeń zmian w prawie, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki.

W obecnym stanie prawnym biura informacji gospodarczej nie współpracują ze sobą w zakresie wymiany informacji, pomimo tego, że ustawa o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przewiduje taką możliwość. Przez biura informacji gospodarczej nie są również przekazywane informacje zgromadzone w rejestrach publicznych.

Przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki założenia zmian w ustawie o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych umożliwia organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, ZUS-owi, KRUS-owi przekazywanie do biur informacji gospodarczych danych o zobowiązaniach publicznoprawnych dotyczących opłat administracyjnych i podatków lokalnych.

Obecnie takiej możliwości nie ma, a tego rodzaju informacje także są podstawą oceny wiarygodności płatniczej.

Przekazywaniu do biur nie będą podlegały informacje o:

  • nałożonych grzywnach i innych opłatach o charakterze karnym,
  • zaległościach podatkowych, jeżeli nie są prawomocnie stwierdzone i nie są przedmiotem postępowania egzekucyjnego.

Osoby, które występują o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w zapłacie podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne będą mogły jednocześnie wnioskować, aby urząd skarbowy lub ZUS przekazał taką informację do wszystkich biur informacji gospodarczej.

 

Zobowiązania przedawnione

 

Projekt przewiduje zróżnicowanie sposobu i trybu przyjmowania i udzielania informacji o zobowiązaniach przedawnionych dotyczących przedsiębiorców i konsumentów. W przypadku firm będzie istniał obowiązek specjalnego oznaczania zobowiązań, które dłużnik-przedsiębiorca kwestionuje powołując się na zarzut przedawnienia. Biura informacji gospodarczej będą miały także obowiązek usuwania informacji gospodarczych na podstawie prawomocnego wyroku sądowego oddalającego powództwo na skutek przedawnienia.

 

Informacje o bezskutecznych egzekucjach

 

Projekt przewiduje także udostępnianie za pośrednictwem biur informacji gospodarczych informacji o bezskutecznych egzekucjach dłużników – przedsiębiorców. Informacje takie w myśl projektu powinny być udostępniane z zasobów informacji posiadanych przez kancelarie prawnicze. W tym celu ma być utworzony specjalny rejestr informacji o bezskuteczności egzekucji przez kancelarie prawnicze.

 

Wymiana informacji między biurami

 

Biura informacji gospodarczych będą miały obowiązek wzajemnego przekazywania danych o poszczególnych zobowiązaniach oraz udzielania zbiorczej informacji gospodarczej z kilku baz danych na podstawie jednego wniosku.

W ustawie zostanie określony otwarty katalog sytuacji prawnych i faktycznych, które będą obligowały biuro, wierzyciela lub dłużnika do określonego działania. Dotyczy to np. takich czynności, jak kwestionowanie istnienia całości lub części zobowiązania, uznania albo odmowy uznania długu, dokonywania archiwizacji lub aktualizacji wpisów.

Podstawowym zdarzeniem uprawniającym do dokonania wpisu do biura będzie nadal wymagalność zobowiązania od co najmniej 30 dni.

 

Ochrona dłużnika przed nieprawdziwym wpisem

 

Projekt przewiduje instytucje sprzeciwu dłużnika wobec wpisu oraz określa szczegółowo procedurę reklamacyjną w związku z tym. Biura informacji gospodarczej zyskają też prawo wykonywania niektórych uprawnień wierzyciela, jak np. wysyłania wezwania do zapłaty z informacją o skutkach wpisania długu do biura.

Nastąpi też zmiana zasad ustalania opłat wskazanych w ustawie o udostępnieniu informacji gospodarczych poprzez rezygnację z odwołania do przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z omawianego projektu założeń powstanie teraz projekt zmian w ustawie o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, który trafi pod obrady rządu.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec