Wybrane publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

Wybrane publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

2008-07-30

 

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Puls Biznesu: W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

Sąd wydaje postanowienie w sprawie sprzeciwu, co nie stanowi jednak końca drogi prawnej, ponieważ na postanowienia sędziego można złożyć jeszcze zażalenie. Dlatego też od dnia ogłoszenia do dnia uprawomocnienia się listy wierzytelności może minąć dłuższy czas.

Warto także pamiętać, że uprawomocnienie się listy wierzytelności nie oznacza jeszcze, że nie można dochodzić od masy upadłości wierzytelności nieuwzględnionych na liście. Jeżeli wierzytelność zgłoszono po terminie wyznaczonym do jej zgłoszenia , umieszcza się ją na uzupełniającej liście wierzytelności.

Ponadto sędzia komisarz może z urzędu dokonać zmian na liście wierzytelności w razie stwierdzenia, że umieszczono na niej wierzytelności, które w całości lub w części nie istnieją, lub nie umieszczono na liście wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na niej z urzędu.

Wymogiem skuteczności orzeczeń w sprawach cywilnych, wydanych przez sądy zagraniczne, nie nadających się do egzekucji, a należących w Polsce do drogi sądowej, jest ich uznanie przez sąd polski. Każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z wnioskiem o uznanie orzeczenia zagranicznego sądu.

Do tego wniosku powinien zostać dołączony urzędowy odpis wyroku, a ponadto jego uwierzytelniony przekład oraz stwierdzenie, że orzeczenie jest prawomocne. Jeśli wyrok jest zaoczny, to również zaświadczenie o należytym doręczeniu pozwanemu wezwania.

Uznania takiego nie wymagają prawomocne orzeczenia sądu zagranicznego w niemajątkowych sprawach obywateli obcych, które zostały wydane przez sąd właściwy według ich prawa ojczystego, chyba że orzeczenie takie ma być podstawą zawarcia małżeństwa albo stanowić podstawę wpisu w księdze stanu cywilnego, w księdze wieczystej lub innym rejestrze w Polsce.

Sądy polskie w sprawach spadkowych po cudzoziemcach, rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, w których nie przysługuje im jurysdykcja, dokonują zabezpieczenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu, o czym zawiadamia się właściwego konsula (tj. konsula państwa, którego obywatelem był spadkodawca), który może brać udział w postępowaniu. Sporządza się wypis testamentu oraz protokołu otwarcia i ogłoszenia, które wydaje się na żądanie organom państwa, którego obywatelem był spadkodawca.

Oryginał może zostać wydany na zasadach wzajemności, jeśli dalsze czynności urzędowe w Polsce nie są już przewidziane. Osoby roszczące sobie prawa do spadku, spadkobiercy i wierzyciele spadkodawcy są wzywani na podstawie ogłoszenia, doręczanego właściwemu organowi administracji finansowej i właściwemu konsulowi.

W treści tego ogłoszenia wzywa się te osoby, by w ciągu trzech miesięcy zgłosiły one swoje prawa z podaniem dowodów. Sąd z urzędu zarządza trybem tego ogłoszenia przewidzianym dla ogłoszeń o wezwaniu spadkobierców. W przypadku, gdy nikt nie zgłosi się w powyższym terminie, sąd spadku postanawia o wydaniu majątku ruchomego właściwemu konsulowi.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec