Wysyłasz pismo do sądu w UE? Zachowasz termin

Wysyłasz pismo do sądu w UE? Zachowasz termin

2014-08-31

 

Jeszcze do niedawna wysyłając apelację czy zażalenie do sądu przez operatora zagranicznego, narażaliśmy się na przekroczenie terminu do wniesienia ww. środka zaskarżenia, powodując tym samym zamknięcie drogi do dochodzenia swoich praw przed sądem.

Tak daleko idące skutki spowodowane były faktem, iż do dnia 17 sierpnia 2013 r. przepis stanowił, iż wyłącznie oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Jednakże należy podkreślić, iż nie każde nadanie pisma procesowego w zagranicznej placówce pocztowej wiązało się z uchybieniem terminu do jego wniesienia, albowiem do zachowania terminu wystarczające było, by przesyłka wpłynęła do polskiej placówki pocztowej operatora publicznego przed upływem terminu ustawowego.

Powyższe oznacza, iż w sytuacji nadania apelacji u operatora zagranicznego termin był zachowany, jeżeli przed upływem 14 dnia od doręczenia apelacji nasza przesyłka wpłynęła do polskiej placówki pocztowej.

 

Interwencja Komisji Europejskiej

 

W październiku 2012 roku Komisja Europejska uznała, iż zachodzi sprzeczność pomiędzy treścią art. 165 § 2 i 11355 k.p.c., a przepisem art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustanawiającym zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową i wezwała Polskę do usunięcia tych naruszeń.

 

Nowe zasady wysyłania pism do sądu

 

Powyższe zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej spowodowały, iż polski ustawodawca podjął prace legislacyjne zmierzające do zrównania skutków złożenia pisma procesowego w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w Polsce i placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Na skutek powyższych prac dnia 17 sierpnia 2013 roku art. 165 § 2 k.p.c. otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Zmiany w przedmiocie obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń

 

Razem ze zmianą przepisu wprowadzono również nowe zasady w przedmiocie ustanawiania pełnomocnika do doręczeń, ograniczając ten obowiązek wyłącznie do osób zamieszkujących poza Unią Europejską. Powyższe oznacza, iż w chwili obecnej strona, która na stałe zamieszkuje w jednym z państw członkowskich UE nie ma obowiązku ustanawiać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, albowiem korespondencja z sądu będzie wysyłana na adres państwa członkowskiego UE, w którym na stałe przebywa.

 

Ograniczenie wyłącznie do operatorów pocztowych

 

Warto zauważyć, iż ww. zmiany dotyczą wyłącznie operatorów pocztowych w rozumieniu odpowiednich przepisów, w związku z czym przesłanie pisma procesowego za pośrednictwem firmy prywatnej, która nie jest operatorem publicznym skutkuje uznaniem, iż datą złożenia pisma jest jego wpływ do sądu, nie zaś data jego nadania.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec