Wyższe kary za wyłudzanie fikcyjnych faktur

Wyższe kary za wyłudzanie fikcyjnych faktur

2017-03-29

1 marca 2017 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym oraz niektórych innych ustaw, które przewidują wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur.

Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw z 10 lutego 2017 r. przewiduje dodanie do przepisów tego kodeksu nowe formy fałszu dokumentu. Chodzi o fałsz materialny w postaci podrabiania lub przerabiania faktury w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej. Nowelizacja dodała także przestępstwo fałszu intelektualnego. Chodzi o wystawianie lub posługiwanie się fakturą – dotyczącą towarów lub usług, których ogólna kwota jest znaczna – zawierającą nieprawdę, odnoszącą się do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej.

Podrabianie, przerabianie faktury, w celu jej użycia za autentyczną oraz używanie takiej faktury, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (wypadek mniejszej wagi będzie karany grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

Jakie kary za fikcyjne faktury?

Wystawianie fikcyjnej faktury lub faktury, zawierającej kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, a także używanie takiej faktury, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat jest zagrożone fałszowanie faktur o wartości przekraczającej 5 mln zł.

Z kolei za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł grozi kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa fałszowania faktur o wartości przekraczającej 10 mln zł, jeżeli:

  • sprawca zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw,
  • ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa,
  • wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten się o nich dowiedział,
  • zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

Jaka jest skala wyłudzeń VAT?

Według Najwyższej Izby Kontroli, w 2013 r. organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury na 19,7 mld zł, w 2014 r. na 33,7 mld zł, a w 2015 r. już na 81,9 mld zł. W latach 2014-2016 w sprawach dotyczących wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT – co najmniej dużej wartości – zapadły wyroki wobec 253 osób, z czego jedynie 31 osób skazano na kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania.

Pomimo kolejnych działań resortu finansów skala procederu w dalszym ciągu jest bardzo duża. Coraz częściej próby wyłudzeń nienależnych zwrotów podatku od towarów i usług są jednak udaremniane. Przykładem może być powstrzymana przez funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego próba wyłudzenia zwrotu 160 mln złotych w obrocie malarstwem, którymi usiłował handlować pewien pracownik sklepu mięsnego, a autorem owych „dzieł” był utrzymujący się z prac dorywczych budowlaniec.

2017-03-29 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-05-08)

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny. Dostępne rozwiązania prawne należy zatem każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Dokładne znaczenie tych wskazań normatywnych warto w każdym wypadku skonsultować z radcą prawnym, adwokatem bądź doradcą podatkowym.