Wzory wniosków w urzędach będą jednolite

Wzory wniosków w urzędach będą jednolite

2014-08-31

 

Wprowadzenie w całym kraju standaryzacji wniosków składanych w postępowaniach administracyjnych przez przedsiębiorców – przewiduje przygotowany przez rząd projekt ustawy.

W obecnie obowiązujących przepisach panuje duża dowolność w kwestii określania wzorów, jakie muszą składać przedsiębiorcy w poszczególnych rodzajach postępowań administracyjnych. Organ, który jest właściwy do określenia wzoru, czyli minister odpowiedzialny za dany obszar regulacji przekazuje odpowiedni wzór dokumentu elektronicznego do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRWD).

Jeżeli jednak w przepisach nie ma wskazanego organu odpowiedzialnego za określenie wzoru dokumentu, każdy urząd może dowolnie opracować i przekazać wzór pisma do CRWD. Oznacza to, że w tym samym postępowaniu administracyjnym obowiązuje często kilkanaście różnych wzorów wniosków.

Jeżeli np. organem właściwym do załatwienia danej sprawy jest gmina, w CRWD może zostać zamieszczonych nawet 2478 (liczba gmin w Polsce) różnych wzorów pism odnoszących się do tej samej procedury, w zależności od gminy, w której jest wykonywana.

 

Co się zmieni we wzorach wniosków?

 

Przygotowany przez rząd projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych ma na celu wprowadzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Projekt nakłada na organy administracji obowiązek określenia wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych i ich udostępnienie w tej formie przedsiębiorcom. Standaryzacja wzorów pism w procedurach administracyjnych umożliwi przedsiębiorcom prowadzenie postępowania w formie elektronicznej.

Wprowadzone wzory pism wykorzystywane w procedurach administracyjnych będą jednolite w skali kraju, a przede wszystkim wzory wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, o zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, o wydanie licencji czy zgłoszenia danej działalności właściwemu urzędowi.

Projekt wprowadza zmiany w kilkudziesięciu ustawach. Dla przykładu – w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzony będzie:

  • nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi,
  • wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
  • wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć.

Wprowadzone też będą zmiany w innych ustawach, np.:

  • wzór wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wzór wniosku o wykreślenie z tego rejestru,
  • wzór informacji przedsiębiorcy o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, a także o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich,
  • wzór zgłoszenia zamiaru czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Polski,
  • wzór wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,
  • wzór wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.

Dzięki omawianej ustawie, urzędy będą mogły skorzystać z jednolitego formularza elektronicznego, który pozwoli na sporządzenie wniosku zgodnego ze wzorem zamieszczonym w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Projekt przewiduje też zmianę przepisów, które utrudniają realizację procedur w formie elektronicznej. Chodzi tu o likwidację zbędnych załączników dołączanych do wniosków, np. poprzez włączenie oświadczeń składanych wraz z wnioskami do treści tych wniosków.

Projekt trafił obecnie do obrad rządu.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec