Próba zmiany przepisów w sprawie kryterium oceny ofert

Próba zmiany przepisów w sprawie kryterium oceny ofert

2016-08-31

 

Wprowadzenie zmian w kryteriach oceny ofert w postępowaniach przetargowych – przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt zmian Prawa zamówień publicznych.

Obecnie obowiązujące kryteria wprost definiują pojęcie „najkorzystniejszej oferty” jako tej, która zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymogów, które dotyczą przedmiotu zamówienia albo ofertę z najniższą ceną.

W praktyce, zamawiający nadal w większości uznają kryterium najniższej ceny jako podstawowe, gdyż nie chcą narazić się na zarzut niegospodarności w wydatkowaniu pieniędzy publicznych. W konsekwencji często powierzają realizację zamówienia firmom, które nie dysponują odpowiednim potencjałem i nie dają rękojmi jego należytego wykonania.

 

Tryb zapytania o cenę i kryterium oceny ofert

 

Złożony w Sejmie projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych przewiduje, że bilans ceny ma być kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku zapytania o cenę. Może się zdarzyć, że w trybie zapytania o cenę zostanie złożonych kilka ofert z tą samą ceną. W takiej sytuacji projekt przewiduje obowiązek wezwania przez zamawiającego wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

Pozostałe postępowania

 

W przypadku innych rodzajów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kryteriami oceny ofert ma być cena, jak również inne wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Projekt nowelizacji nakłada na prezesa Rady Ministrów obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, innych poza ceną, kryteriów wyboru ofert w postępowaniach przetargowych.

 

Centralny Rejestr Zamówień Publicznych

 

W celu ułatwienia zamawiającym wyboru wykonawców, którzy gwarantują prawidłową realizację zamówień, projekt przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Wykonawców Zamówień Publicznych. Ma on wyeliminować nierzetelnych wykonawców z postępowań przetargowych, którzy np. zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ułatwić działanie rzetelnym firmom.

Omawiany rejestr ma prowadzić prezes Urzędu Zamówień Publicznych i ma obejmować firmy uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub składające oferty jako wykonawcy, w tym m.in. informacje dotyczące zalegania z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne.

Omawiany projekt nowelizacji trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.