Zwrot nadpłaty podatku

2024-05-09

 

Zwrot nadpłaty podatku ma miejsce, gdy płatność podatku była całkowicie nieuzasadniona, lub gdy kwota zapłaconego podatku przewyższa wartość określoną przez przepisy prawa podatkowego. Aby uznać wpłatę podatku za nadpłatę, wystarczy stwierdzić, że podatek został nadpłacony lub zapłacony bez uzasadnienia, bez konieczności udowodnienia przez podatnika poniesienia przez niego szkody majątkowej.

 

Zwrot nadpłaty podatku jest możliwy i możemy w tym pomóc poprzez:

  • analizę dokumentacji podatkowej w celu ustalenia, czy doszło do nadpłaty podatku;

 

  • pomoc w sporządzeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku;

 

  • konsultacje prawne dotyczące procedury odzyskiwania nadpłaconego podatku;

 

  • reprezentację klienta w kontaktach z organami podatkowymi w sprawie nadpłaty podatku;

 

  • udzielenie informacji i porad dotyczących procedur zwrotu nadpłaconego podatku.

Nadpłata w podatku VAT która może powstać m.in w wyniku skorygowania deklaracji VAT, gdy zwiększona zostanie kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu bądź zmniejszona zostanie kwota należnego VAT.

W pojęciu potocznym „nadpłata VAT” po także po prostu kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przenoszona w deklaracji VAT. W wypadku wystąpienia takiej nadwyżki dopuszczalne jest ubieganie się o przekazanie tej nadwyżki na rachunek bankowy, wystąpienie o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, bądź przeniesienie nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowym.

 

Zwrot nadpłaty podatku – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Spółce należały się większe odsetki od nadpłaconego podatku. Organ miał bowiem 5 lat na wymierzenie go we właściwej wysokości

2023-04-25: Przedsiębiorcy, którym organ wymierzył podatek w nadmiernej wysokości mogą domagać się nie tylko zwrotu nadpłaty, ale również odsetek od nadpłaty. Podstawę do tego daje im art. 78 Ordynacji podatkowej. Przy odzyskiwaniu pieniędzy od skarbówki istotną rolę odgrywa kwestia przyczynienia się organu do powstania nadpłaty, czyli do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Od tego zależeć będzie bowiem od którego momentu, a więc w jakiej wysokości, podatnik może domagać się wypłaty oprocentowania. Czy za takie „przyczynienie się” można uznać opieszałość organu w wymierzeniu podatku?

Robert Nogacki: Korekta stawki VAT przy transakcji z konsumentem – pytanie prejudycjalne do TSUE

2022-10-05: Czy po skorygowaniu stawki VAT dla konsumenta przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku należnego VAT? Problem ma zostać rozstrzygnięty przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na skutek pytania prejudycjalnego, skierowanego do TSUE przez Naczelny Sąd Administracyjny (sprawa I FSK 1225/18). Temat jest szczególnie interesujący w kontekście podmiotów handlowych zajmujących się branżą retail.

Robert Nogacki: Nadpłacony VAT – jak odzyskać?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku od towaru i usług przedsiębiorca, który wykazał w danym okresie rozliczeniowym wyższą kwotę podatku naliczonego od podatku należnego, może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT na rachunek bankowy. Jednak nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła nowe uregulowania dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku.