Będą zmiany dla komorników

Będą zmiany dla komorników

2017-08-23

 

Sejm pracuje nad nową ustawą o komornikach sądowych. Ma ona zwiększyć zaufanie do tego zawodu i zmniejszyć liczbę popełnianych przez nich nieprawidłowości.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w ciągu 6 lat liczba wniosków o pociągnięcie komorników do odpowiedzialności dyscyplinarnej wzrosła z 30 w 2010 r. do 102 w 2015 r. Stanowi to wzrost o 340 proc.

 

Rozwiązania przewidziane w projekcie

 

Projekt przewiduje zwiększenie nadzoru prezesa sądu nad komornikami. Dotyczy to przykładowo złożenia wniosku o odwołanie komornika ze stanowiska. Prezes sądu będzie mógł także niezwłocznie odsunąć komornika od wykonywania czynności w przypadkach stwierdzenia szczególnie rażącego naruszenia prawa.

Projekt kładzie nacisk na osobiste wykonywanie czynności przez komornika, odstępuje od możliwości wykonywania czynności komornika przez aplikantów komorniczych i ogranicza możliwość ich wykonywania przez asesorów komorniczych.

 

Wyższe wymogi wobec komornika

 

Komornik nie będzie mógł pełnić funkcji m.in. członka zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego. Nie będzie mógł także prowadzić działalności gospodarczej ani podejmować dodatkowego zatrudnienia.

Wyjątkiem będzie zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym (w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków komornika). Są to rozwiązania podobne do tych, które obowiązują sędziów.

Każdy komornik będzie musiał legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym.

Komornikiem będzie mogła zostać osoba mająca minimum 28 lat (obecnie jest to 26 lat). Projekt obniża górną granicę wieku komornika z obecnych 70 lat do 65 lat. W wypadku rażącego lub uporczywego naruszenia prawa przez komornika minister sprawiedliwości będzie mógł go odwołać z urzędu.

 

Rewiry komornicze

 

W myśl projektu komornik będzie mógł przyjmować sprawy jedynie z obszaru apelacji, na której terenie działa. Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że komornik może przyjmować sprawy z całego kraju.

 

Nauka zawodu

 

Projekt określa maksymalny czas trwania asesury komorniczej. Obecnie asesor komorniczy mógł wykonywać swoje obowiązki bezterminowo. W myśl projektu prezes sądu apelacyjnego będzie odwoływał asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska, jeżeli upłynęło 6 lat od pierwszego powołania go na to stanowisko.

Wskazany wyżej przepis nie będzie miał zastosowania do osób, które rozpoczęły asesurę przed wejściem w życie projektowanej ustawy i ustaleniem nowych reguł.

 

Zmiana procedury postępowań dyscyplinarnych wobec komorników

 

Krajowa Rada Komornicza i inne organy samorządu komorniczego nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje udział Policji w czynnościach egzekucyjnych – z możliwością interwencji policjanta w przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Czynności egzekucyjne będzie można utrwalać za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Omawiana ustawa o komornikach sądowych ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Obecnie projekt jest procedowany w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec