Darowizna w spółce akcyjnej

Darowizna w spółce akcyjnej

2018-02-12

 

Firmy zasypywane są często prośbami o udzielenie darowizn, czy to pieniężnych, czy też rzeczowych. Z prośbami takimi występują zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Spotykają się one niejednokrotnie z pozytywną reakcją, jednak zarządy podejmujące takie decyzje powinny liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. Może być im bowiem postawiony zarzut działania na szkodę spółki. Istotą darowizny jest świadczenie darczyńcy kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego. Świadczenie to musi mieć charakter bezpłatny.

 

Kto może udzielać darowizny

 

Darowizna zasadniczo może być kwalifikowana jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu w spółce akcyjnej. Dla jej skuteczności niezbędne jest podjęcie uchwały przez zarząd spółki. Zarząd spółki „rozlicza się” z udzielonych darowizn w sprawozdaniu z działalności zarządu na koniec każdego roku obrotowego.

Co może być przedmiotem darowizny? Darowizna może obejmować: określoną kwotę pieniężną, rzeczy ruchome, nieruchomości, czy prawa majątkowe.

 

Przedmiot darowizny

 

Przedmiotem darowizny może być zespół rzeczy. Nie może ona natomiast obejmować rzeczy wyłączonych z obrotu. Spośród praw majątkowych mogą być brane pod uwagę tylko te, które mają cechę zbywalności. Przedmiotem darowizny nie mogą być wszelkiego rodzaju usługi, najem, dzierżawa, zlecenie, pożyczka, przechowanie itp.

Zarząd jako organ wykonawczy spółki, ma obowiązek prowadzenia prawidłowej gospodarczo działalności spółki, polegającej na maksymalizacji zysku. Z zasady udzielanie darowizny jest nieracjonalne z gospodarczego punku widzenia spółki. Działania nie przynoszące żadnych korzyści nie mają dla siebie uzasadnienia.

Istnieją oczywiście odstępstwa od tej reguły, bowiem czasami darowizna udzielona odpowiednim osobom czy też podmiotom, może wpłynąć pozytywnie na wizerunek spółki lub poprawę stosunków z kontrahentami. Bardzo często wykorzystywana jest także jako forma reklamy.

 

Darowizna a podatek

 

Czasami darowiznę można też odliczyć od podatku. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych od dochodu można odliczyć darowizny przekazane na cele określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom wskazanym w tejże ustawie.

Jednak w przypadku rażącego przekroczenia przez zarząd swoich kompetencji, spółka może wystąpić z powództwem o naprawienie wyrządzonej szkody. Kwestię odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu wobec spółki reguluje kodeks spółek handlowych. Członkowie zarządu odpowiadają za szkodę wyrządzoną swoim działaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu.

Odpowiadają oni za szkodę solidarnie, co oznacza, że spółka może domagać się pełnego odszkodowania jednocześnie od wszystkich tych osób, jak i tylko niektórych bądź tylko jednej z nich. Należy jednak podkreślić, że spółka może skutecznie skorzystać z tego zarzutu tylko wtedy, gdy zarząd podejmując decyzję o udzieleniu darowizny naruszył przepisy prawa lub postanowienia statutu.

Pomimo więc, że działanie takie jest ze szkodą dla spółki, ale mieści się w ramach zapisów statutowych, odpowiedzialność nie powstaje. Zarząd powinien się liczyć także z tym, iż naraża się na odpowiedzialność karną.

 

Darowizna a kodeks karny

 

Kodeks karny w rozdziale o przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu zawiera przepisy dotyczące szkody majątkowej. Zgodnie z nimi kto będąc obowiązany na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Znaczna szkoda majątkowa powstaje wówczas, gdy przekracza 200 000 zł. Jeżeli sprawca taki działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach (od 1 000 000 zł), podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Nie podlega karze ten, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę. Mimo istnienia ryzyka negatywnych konsekwencji udzielania darowizn, jest to jednak element stanowiący część obrotu, istniejący od zawsze.

 

 

Kancelaria Prawna Skarbiec