Dobowe wyciągi rachunków bankowych tylko na żądanie organu KAS

Dobowe wyciągi rachunków bankowych tylko na żądanie organu KAS

2017-07-07

 

Wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu finansów, podatnicy nie będą zobowiązani do przekazywania Szefowi KAS dobowych wyciągów z rachunków bankowych. Takie informacje przekazywane będą jedynie na żądanie organu.

Przekazywanie wyciągów z rachunków bankowych, pierwotnie bez wezwania, a obecnie na żądanie, ma zdaniem resortu finansów na celu prewencyjne ograniczanie nadużyć i oszustw podatkowych, przede wszystkim tych polegających na karuzeli podatkowej.

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych na żądanie organu spoczywa na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych na żądanie realizowany jest:

  • za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku, którego siedziba lub oddział znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
  • bezpośrednio przez podatnika – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku, którego siedziba lub oddział znajduje się poza obszarem Polski.

W pierwotnym założeniu wyciągi z rachunków bankowych miały być przekazywane za okresy dobowe do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w postaci elektronicznej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części.

 

Tajemnica bankowa, zawodowa i skarbowa

 

Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa będzie przekazywała wyciągi z rachunków bankowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Z kolei izba rozliczeniowa będzie upoważniona do przetwarzania danych z wyciągów z rachunków bankowych, w tym danych stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy Prawo bankowe i tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Projekt zmienia również brzmienie art. 293 Ordynacji podatkowej w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do danych dotyczących udostępnienia kontrahentowi podatnika informacji o:

  • niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach, do których składania obowiązani są podatnicy, czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • niezapłaceniu podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

 

Cel zmian

 

Takie rozwiązanie, choć w innej niż pierwotnie planowanej formie (STIR) ma chronić podatników przed nieuczciwością kontrahentów poprzez ostrzeganie podatników, w przypadku podejrzanych transakcji, jak również umożliwić wykreślanie z rejestru VAT nierzetelnych i nieuczciwych podatników.

Na obecnym etapie trudno jest ocenić jak nowa instytucja funkcjonować będzie w praktyce. Warto jednak odpowiednio wcześnie przygotować się na jej nadejście.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec